logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
ZD/4061-10/07
Data
2007-04-12
Autor
Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu
Temat
Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
Słowa kluczowe
koszty uzyskania przychodów
odsetki od pożyczki
pożyczka
wyłączenie z kosztów
Treść

W dniu 16.01.2007r. wpłynął do organu podatkowego wniosek Podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w okresie od 1991r. do 2001r. Wnioskodawca, zawarł umowy pożyczki ze swoim jedynym udziałowcem Spółką X, z siedzibą w Szwecji. Łączna kwota środków przelanych na podstawie ww. umów wyniosła 910.000,00 SEK (386.386,00 PLN po przeliczeniu w dniu spłaty). Całość pożyczki wraz z naliczonymi odsetkami w kwocie 464.480,71 SEK (po przeliczeniu: 197.384,10 PLN), została zwrócona w dniu 5 października 2006r.

W deklaracji CIT-2 za listopad 2006r. cała kwota odsetek została zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. W trakcie audytu wewnętrznego, który odbył się w dniach 5-7 stycznia 2007r., kontroler zakwestionował wielkość ww. kwoty. W dniu 9 stycznia sporządzono korektę deklaracji CIT-2 za miesiąc listopad 2006r., w której wykluczono z kosztów uzyskania przychodów w całości kwotę odsetek.

W związku z powyższym, Wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem, w jakiej wysokości można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odsetki od pożyczki udzielonych przez jedynego udziałowca?

Zdaniem Wnioskodawcy, odsetki od pożyczek udzielonych przez jedynego udziałowca firmy, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w części, w jakiej pożyczka przekracza trzykrotność kapitału zakładowego na dzień spłaty odsetek.

Wnioskodawca prezentuje następujące wyliczenie:

Kapitał zakładowy Wnioskodawcy – 50.000,00 PLN.

Trzykrotność kapitału zakładowego - 150.000,00 PLN.

Pożyczka 386.386,00 PLN.

Nadwyżka pożyczki nad trzykrotnością kapitału zakładowego 236.386,00 PLN.

Procentowy udział nadwyżki w kwocie zadłużenia 236.386,00 PLN/386.386,00 PLN = 61,18%.61,18% z 197.384,10 PLN = 120.757,06 PLN – kwota odsetek niestanowiąca kosztów uzyskania przychodów.

Ustosunkowując się do przedstawionej powyżej kwestii, stwierdza się co następuje:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2006r., kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Warunkiem uznania wydatków za koszt uzyskania przychodów jest występowanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy wydatkiem a przychodem. Obowiązkiem Podatnika, jako odnoszącego ewidentną korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów, jest wykazanie związku pomiędzy poniesieniem kosztu a uzyskaniem przychodu, zgodnie z dyspozycją powołanego ust. 1 art. 15 ustawy podatkowej.

Jednocześnie, stosownie do przepisu art. 16 ust. 1 pkt 11 cytowanej powyżej ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów naliczonych, lecz nie zapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów).

Wobec treści zacytowanych powyżej przepisów ustawy podatkowej, należy stwierdzić, iż za koszty uzyskania przychodu można uznać zapłacone odsetki od pożyczek, które jednocześnie pozostają w związku przyczynowo–skutkowym z przychodami Podatnika.

Stosownie do przepisu art. 16 ust. 1 pkt 60 tejże ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych spółce przez jej udziałowca (akcjonariusza) posiadającego nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki albo udziałowców (akcjonariuszy) posiadających łącznie nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec udziałowców (akcjonariuszy) tej spółki posiadających co najmniej 25% udziałów (akcji) i wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów w kapitale takiego udziałowca (akcjonariusza) osiągnie łącznie trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki – w części w jakiej pożyczka (kredyt) przekracza tę wartość zadłużenia, określoną na dzień zapłaty odsetek; przepisy te stosuje się odpowiednio do spółdzielni, członków spółdzielni oraz funduszu udziałowego takiej spółdzielni.

Zgodnie z wyżej przywołanym art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy podatkowej, ograniczona została przez ustawodawcę możliwość zaliczania w koszty uzyskania przychodów odsetek od pożyczek (kredytów) udzielanych spółce przez podmioty wskazane w tej regulacji, a mianowicie:

    1) przez udziałowca, który posiada nie mniej niż 25% udziałów spółki, albo
    2) przez kilku udziałowców, którzy łącznie mają nie mniej niż 25% udziałów spółki.

Przepis ten znajduje zastosowanie w przypadkach, kiedy zadłużenie spółki (pożyczkobiorcy) wobec udziałowców wymienionych powyżej oraz wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów w kapitale takich udziałowców, przekroczy określony pułap liczony - na dzień zapłaty odsetek - w stosunku do trzykrotności kapitału zakładowego pożyczkobiorcy.

Organ podatkowy pragnie wskazać, iż zgodnie z art. 16 ust. 7b ustawy, przez pożyczkę o której mowa w ust. 1 pkt 60 i 61 oraz w ust. 7, rozumie się każdą umowę, w której dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy; przez pożyczkę rozumie się także emisję papierów wartościowych o charakterze dłużnym, depozyt nieprawidłowy lub lokatę.

Sposób określenia kapitału zakładowego, niezbędnego do obliczenia wskaźnika odsetek od pożyczek (kredytów), nie uznawanych za koszty uzyskania przychodów na podstawie przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy podatkowej, uregulowany jest w art. 16 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym, wartość, o której mowa w ust. 1 pkt 60 i 61, funduszu udziałowego w spółdzielni lub kapitału zakładowego spółki określa się bez uwzględnienia tej części tego funduszu lub kapitału, jaka nie została na ten fundusz lub kapitał faktycznie przekazana lub jaka została pokryta wierzytelnościami z tytułu pożyczek (kredytów) oraz z tytułu odsetek od tych pożyczek (kredytów), przysługującymi członkom wobec tej spółdzielni lub udziałowcom (akcjonariuszom) wobec tej spółki, a także wartościami niematerialnymi lub prawnymi, od których nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m.

W przedstawionym przez Spółkę stanie faktycznym, zdaniem organu podatkowego, zachodzą okoliczności stanowiące podstawową przesłankę warunkującą zastosowanie przepisu art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy podatkowej, bowiem pożyczki zostały udzielone Wnioskodawcy przez Jego jedynego udziałowca.

Wobec faktu, iż wartość udzielonych pożyczek (na dzień zapłaty odsetek) przekracza trzykrotność kapitału zakładowego Spółki, to zgodnie z dyspozycją art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy, nie będą stanowić kosztów podatkowych odsetki od pożyczek, w części, w jakiej wartość pożyczek przekracza trzykrotność wartości Jej kapitału zakładowego.

Zgodnie z przedstawionym przez Wnioskodawcę przykładem liczbowym, nie mogą zostać ujęte w kosztach uzyskania przychodów zapłacone odsetki w wysokości 120.757,06 PLN.

W sytuacji, gdy ogólna kwota zapłaconych odsetek od pożyczek udzielonych przez jedynego udziałowca Spółki wyniosła 197.384,10 PLN, przy czym odsetki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów wynoszą 120.757,06 PLN, to do kosztów podatkowych Wnioskująca może zaliczyć odsetki w kwocie 76.627,04 PLN.

Przedmiotowa interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Dodatkowo
Pytanie podatnika