logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
1406/DDZ/415-1/SZE/07
Data
2007-03-14
Autor
Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim
Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Przychody z kapitałów pieniężnych
Słowa kluczowe
kapitał zapasowy
łączenie spółek
podwyższenie kapitału
przychód z kapitału pieniężnego
spółka akcyjna
Treść

Zdaniem wnioskodawcy:- w pierwszym przypadku podatek dochodowy u akcjonariuszy nie wystąpi, ponieważ przychodem jest nominalna wartość akcji objętych w spółce mającej osobowość prawną w zamian za wkład niepieniężny (art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o pdof), ale jednocześnie wartość tych akcji będzie kosztem uzyskania przychodów, gdyż zostały one pozyskane w zamian za wkład niepieniężny, jakim są udziały w spółce (art. 22 ust. 1e ww. ustawy),- w przypadku podwyższenia kapitału akcyjnego z kapitału zapasowego spółka jako płatnik pobiera od akcjonariuszy zryczałtowany 19% podatek dochodowy i stosownie do art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy wraz z deklaracją PIT-8A przekazuje do urzędu skarbowego - po uprawomocnieniu się postanowienia sądu o dokonaniu wpisu o podwyższeniu kapitału.

Biorąc pod uwagę przedstawiony w piśmie stan faktyczny Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim stwierdza, że stanowisko podatnika jest nieprawidłowe i uprzejmie informuje:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż połączenie spółek nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037, ze zm.) poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na spółkę przejmującą. Zgodnie z art. 493 § 2 Kodeksu spółek handlowych połączenie jednostek następuje dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby spółki przejmującej. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia spółki przejmowanej. Na podstawie art. 93 § 1 i § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się:1. osób prawnych,2. osobowych spółek handlowych,3. osobowych i kapitałowych spółek handlowychwstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek. Zatem z dniem połączenia spółka przejmująca wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej (art. 494 Ksh).

Zasada ustalania przychodu z tytułu objęcia udziałów w zamian za wkład niepieniężny została uregulowana w przepisie art. 17 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zm.), w którym ustawodawca kwalifikuje ten rodzaj przychodów do przychodów z kapitałów pieniężnych. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 9 ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny. Z treści wyżej cytowanego przepisu wynika, iż w przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej lub spółdzielni po stronie udziałowca lub akcjonariusza powstaje przychód w wysokości nominalnej wartości udziałów (akcji ) objętych w zamian za wkład niepieniężny.

W stanie faktycznym wskazanym we wniosku spółka zamierza dokonać podwyższenia kapitału zakładowego przez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci akcji innej spółki. Z przepisu art. 257 Kodeksu spółek handlowych wynika, że podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych.

Należy podkreślić, że przepis art. 17 ust. 1 pkt. 9 jednoznacznie wskazuje, iż przychodem jest nominalna wartość objętych udziałów, zarówno tych już istniejących jak i nowo ustanowionych. W świetle powyższego w opisanym we wniosku stanie faktycznym objęta przez podatnika podwyższona wartość istniejących udziałów w wyniku wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci akcji innej spółki, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 9 stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Podstawą opodatkowania jest nadwyżka przychodów nad kosztami uzyskania przychodów, przy czym obniżka sumy przychodów następuje w oparciu o przepis art. 22 ust. 1e pkt 2, zgodnie z którym w przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część – na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów – ustala się koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9, w wysokości wartości: a) nominalnej wnoszonych w formie wkładu niepieniężnego udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, w przypadku gdy zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, b) określonej zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, nie zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny,c) określonej zgodnie z ust. 1f, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części- jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni.

Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego lub akcyjnego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) osoby prawnej. Od powyższych dochodów osoby fizyczne zobowiązane są zapłacić podatek zryczałtowany według stawki 19%, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Do poboru podatku dochodowego z powyższego tytułu spółka jest zobowiązana w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego o dokonaniu wpisu o podwyższeniu kapitału akcyjnego. Pobrany podatek powinien być przekazany w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek Urzędu Skarbowego właściwego według siedziby płatnika, bez składania deklaracji PIT-8A. Dochodów opodatkowanych podatkiem zryczałtowanym nie łączy się z dochodami z innych źródeł. Wobec powyższego spółka jako płatnik zobowiązana jest do pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu przeznaczonego na podwyższenie kapitału akcyjnego.

Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim informuje, że przedmiotowa interpretacja o zakresie stosowania prawa podatkowego ma zastosowanie wyłącznie w przedstawionym stanie faktycznym i stanie prawnym obowiązującym na dzień zaistnienia omawianego zdarzenia.

Dodatkowo
Pytanie podatnika