logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
US.I-1.415/14/2006
Data
2007-01-16
Autor
Urząd Skarbowy w Kolbuszowej
Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zryczałtowany podatek dochodowy --> Karta podatkowa
Słowa kluczowe
urządzenie
usługi konserwacyjne
usługi naprawy
wyłączenie z karty podatkowej
Treść

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn.zm.), art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) postanawia uznać, że stanowiska opisane we wniosku z dnia 29.09.2006 r., który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 6.11.2006 r. i uzupełniony został w dniu 14.12.2006 r., w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, dotyczące:

  1. możliwości opodatkowania w formie karty podatkowej opisanych we wniosku czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
  2. wyłączenia z opodatkowania w tej formie usług świadczonych na rzecz podmiotów gospodarczych,
  3. limitu obrotów w zakresie wykonywanych usług na rzecz podmiotów gospodarczych,
  4. wyłączenia z opodatkowania w tej formie w momencie stania się czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług,

są prawidłowe w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym.

W dniu 6.11.2006 r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek o interpretację przepisów prawa podatkowego złożony przez Pana K., działającego przez pełnomocnika. Wniosek ten został uzupełniony w dniu 14.12.2006r. Wnioskodawca zwrócił się z zapytaniami dotyczącymi m.in. opodatkowania w formie karty podatkowej działalności gospodarczej bez zatrudniania pracowników w zakresie ,,usług polegających na naprawie urządzeń elektronicznych, w tym naprawy elementów elektronicznych automatów do gier o niskich wygranych i automatów do gier zręcznościowych, świadczone na rzecz podmiotów gospodarczych będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej”, istnienia limitu obrotów w zakresie wykonywanych usług na rzecz ,,podmiotów gospodarczych”, wykluczenia z opodatkowania w formie karty podatkowej jeżeli podatnik będzie podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wg stanowiska wyrażonego w powyższym wniosku wskazany rodzaj działalności gospodarczej może być opodatkowany w formie karty podatkowej, świadczenie usług na rzecz wymienionych podmiotów gospodarczych nie wyłącza możliwości opodatkowania w tej formie, nie istnieje limit obrotów w zakresie wykonywanych usług na rzecz ww. podmiotów, opodatkowanie podatkiem od towarów i usług nie wyłączy podatnika z możliwości opodatkowania w formie karty podatkowej.

Ustalono, że w ww. sprawie nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa ani też postępowanie przed Sądem Administracyjnym.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny, tutejszy organ zważył co następuje.

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność usługową lub wytwórczo - usługową, określoną w części I tabeli stanowiącej załącznik Nr 3 do ustawy w zakresie wymienionym w załączniku Nr 4 do ustawy - przy zatrudnieniu nie przekraczającym stanu określonego w tabeli. W poz. 21 ww. tabeli nr 3 wymienione zostały usługi w zakresie naprawy i konserwacji urządzeń elektronicznych. Zaś zgodnie z załącznikiem nr 4 do ww. ustawy stanowiącym charakterystykę poszczególnych rodzajów działalności objętej opodatkowaniem w formie karty podatkowej działalność ta może być wykonywana w zakresie: ,,Naprawa zespołów i kompletnych urządzeń stosowanych w elektronicznym sprzęcie powszechnego użytku, w energetyce, elektronice, elektrotechnice i automatyce przemysłowej, jak np. zasilacze, urządzenia sygnalizacyjne, alarmowe, sterownicze, wzmacniacze elektroakustyczne, magnetowidy, kamery, aparatura diagnostyczna, naukowa, elektroniczny sprzęt pomiarowo-kontrolny, urządzenia cyfrowe służące do zbierania i przetwarzania informacji itp. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń pomocniczych. Naprawa zegarków i zegarów elektronicznych (z wyłączeniem analogowych). Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia świadczonej usługi”.

Wobec powyższego wskazany przez wnioskodawcę rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu w formie karty podatkowej, przy spełnieniu pozostałych warunków określonych w art. 25 ww. ustawy.

Świadczenie wymienionych usług na rzecz podmiotów gospodarczych będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej nie pozbawia podatnika możliwości opodatkowania w tej formie.

Jednocześnie ww. ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym nie przewiduje limitu kwotowego uzyskanych obrotów w zakresie wykonywanych usług dla jakiejkolwiek grupy podmiotów. Również opodatkowanie działalności gospodarczej podatkiem od towarów i usług nie wyklucza podatnika z możliwości opodatkowania w formie karty podatkowej.

Wobec tego stanowisko podatnika jest prawidłowe w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym.

Dodatkowo
Pytanie podatnika