logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
Sygnatura
I US-II/443/24/2004
Data
2004-05-13
Autor
Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie
Temat
(Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy) --> Podatek od towarów i usług --> Wystawianie dokumentów sprzedaży
Słowa kluczowe
faktura VAT
poczta elektroniczna
Treść

W odpowiedzi na pytanie jednostki zawarte w piśmie z dnia 29.04.2004 r. (bez znaku, z datą wpływu do tut. Urzędu 4.05.2004 r.): czy w świetle obowiązujących od 1.05.2004 r. przepisów zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) istnieje możliwość przesyłania kontrahentom będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej oryginałów faktur drogą elektroniczną (na skrzynki pocztowe) zamiast tradycyjnej formy, korzystając z usług pocztowych, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie wyjaśnia, co następuje:

Zgodnie z art. 106 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), zwanej dalej ustawą o VAT, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Obowiązek wystawienia faktur istnieje również w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, dokonywanych przez podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni, jeżeli miejscem opodatkowania tych czynności jest terytorium kraju (Polski) lub terytorium państwa trzeciego i dla tych czynności podatnicy ci nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub - w przypadku terytorium państwa trzeciego - podatku o podobnym charakterze (art. 106 ust. 2 ustawy o VAT). Obowiązek wystawiania faktur ma miejsce również w stosunku do części należności otrzymywanych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi (zaliczek) - art. 106 ust. 3 cyt. ustawy. W przypadku natomiast świadczenia przez jednostkę usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej tut. organ podatkowy informuje, iż zgodnie z art. 106 ust. 4 i 5 ustawy o VAT podatnicy wymienieni powyżej nie mają obowiązku wystawiania faktur, osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej – za wyjątkiem sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu, które w każdym przypadku muszą być potwierdzone fakturami. Jednakże na żądanie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej podatnicy ci są obowiązani do wystawienia faktury. Faktury i faktury korygujące są wystawiane co najmniej w dwóch egzemplarzach, przy czym oryginał otrzymuje nabywca, a kopię zatrzymuje sprzedawca - § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971).

Biorąc pod uwagę powyższe, jednostka nie jest zobowiązana do wystawienia faktur „papierowych” dokumentujących sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w przypadku, gdy osoba ta tego nie zażąda. Jednocześnie tut. organ zauważa, iż jednostka może przesłać kontrahentom będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej „faktury” drogą elektroniczną (stanowiące przypomnienie o obowiązku zapłaty należności za nabyte usługi), jednakże tego typu dokument nie stanowi faktury w świetle powołanego art. 106 ust. 1 ustawy o VAT, oraz przepisów powołanego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r.

Ponadto tut. Organ informuje, iż Minister Finansów do dnia dzisiejszego nie wykonał delegacji zawartej w art. 106 ust. 10 ustawy o podatku VAT tzn. nie określił w drodze rozporządzenia, sposobu i warunków wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej.

Niniejszej odpowiedzi udzielono w oparciu o obowiązujący stan prawny oraz stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu.

Dodatkowo
Pytanie podatnika