logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
PP/443-136/06
Data
2007-01-15
Autor
Urząd Skarbowy w Nowym Sączu
Temat
Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Stawki --> Stawka podatku w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
Słowa kluczowe
dokumenty
dostawa wewnątrzwspólnotowa
Treść

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu, działając na podstawie art.14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zmianami ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.11.2006 r., uzupełnionego pismem z dnia 12.12.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13.11.2006 r. w tutejszym Organie podatkowym złożony został wniosek, uzupełniony pismem z dnia 12.12.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług. We wniosku Spółka zwróciła się z prośbą o potwierdzenie czy prezentowane w piśmie stanowisko w zakresie obowiązującej dokumentacji w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów jest prawidłowe.

Z treści pisma wynika, że Spółka jest producentem torebek skórzanych. Jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, zarejestrowanym dla potrzeb wewnątrzwspólontowych transakcji. W ramach prowadzonej działalności Spółka dokonuje między innymi wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów. Spółka przed złożeniem deklaracji VAT-7 za dany okres rozliczeniowy posiada między innymi dokumenty, o których mowa w art. 42 ust.3 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług tj.
1) dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju -w przypadku gdy przewóz towarów zlecany jest przewoźnikowi (spedytorowi),
2) specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku, a w przypadku wywozu towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów swoim transportem lub bezpośrednio przez nabywcę, podatnik powinien posiadać między innymi dokument ( zwany dalej "Potwierdzeniem odbioru towaru" ) zawierający, co najmniej:
a) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz nabywcy tych towarów;
b) adres, pod który są przewożone towary, w przypadku, gdy jest inny niż adres siedziby
c) określenie towarów i ich ilości;
d) potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę do miejsca, znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
e) rodzaj oraz numer rejestracyjny środka transportu, którym są wywożone towary - każdy na oddzielnej kartce papieru. Z w/w dokumentów jednoznacznie wynika, że towary zostały wywiezione z terytorium kraju i zostały dostarczone do nabywcy na terytorium innego państwa członkowskiego. Spółka zamierza połączyć dokument" Potwierdzenie odbioru towarów" będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy z dokumentem "Specyfikacja" .

Zdaniem Spółki, opracowując jeden dokument który w swojej treści spełniałby funkcję tychwyżej wymienionych przed połączeniem oraz wymogi określone przepisami ustawy Spółka czynizadość obowiązującym przepisom prawa w zakresie dokumentowania wewnątrzwspólnotowychdostaw.Zgodnie z przepisem art. 41 ust. 3 ( obowiązującym od 1.06.2005 r.) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, póz 535 ze zmianami ), w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów stawka podatku wynosi 0 %, z zastrzeżeniem art. 42.
Stosownie do przepisu art. 42 ust. 1 ustawy, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki 0%, pod warunkiem że:
1. podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej, i podał ten numer oraz swój numer, o którym mowa w art. 97 ust. 10, na fakturze stwierdzającej dostawę towarów;
2. podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, o którym mowa w art. 99, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

Dowodami takimi, zgodnie z art. 42 ust. 3 przywoływanej ustawy, są następujące dokumenty, jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju:
1. dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju - w przypadku gdy przewóz towarów zlecany jest przewoźnikowi (spedytorowi),
2. kopia faktury,
3. specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku,

W przypadku, gdy wywozu towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dokonuje podatnik lub nabywca, przy użyciu własnego środka transportu podatnika lub nabywcy, zgodnie z ust. 4 art. 42 ustawy oprócz dowodów , o których mowa wyżej podatnik powinien posiadać dokument zawierający co najmniej:
a) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz nabywcy tych towarów;
b) adres, pod który są przewożone towary, w przypadku gdy jest inny niż adres siedziby lub miejsca zamieszkania nabywcy;
c) określenie towaru i ich ilości,
d) potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę do miejsca, o którym mowa w pkt l lub 2, znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju,
e) rodzaj oraz numer rejestracyjny środka transportu, którym są wywożone towary lub numer lotu -w przypadku gdy towary przewożone są środkami transportu lotniczego.
Ustawa o podatku od towarów i usług nie precyzuje formy dokumentów, które mają potwierdzać dostawę towarów do kontrahenta unijnego. Niewątpliwie jednak mają one mieć rangę dowodów, których treść (nie forma) potwierdzają fakt dokonania dostawy. Muszą więc w sposób nie budzący wątpliwości potwierdzać okoliczność faktyczną przez nie dowodzoną. Zatem, podatnik powinien posiadać w swojej dokumentacji dowody wiarygodne i potwierdzające faktyczne dokonanie transakcji.Zatem jeżeli połączone dokumenty "Potwierdzenie odbioru towarów " z " Specyfikacją " spełnią powyższe wymogi, to będą stanowić dowód w rozumieniu przepisów art. 42 ust. 3 przywoływanej ustawy, pozwalający na zastosowanie stawki podatku w wysokości 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.

Dodatkowo
Pytanie podatnika