logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
PDP/423-2/07/LW
Data
2007-05-14
Autor
Urząd Skarbowy w Oleśnie
Temat
Podatek dochodowy od osób prawnych
Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania --> Wyłączenia
Słowa kluczowe
gospodarka leśna
podatek dochodowy od osób prawnych
podatnik
wyłączenie
Treść

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnie stwierdza, że stanowisko XXXXXX przedstawione we wniosku (data wpływu do Urzędu – 28.02.2007 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej opodatkowania dochodów członków XXXXX uzyskanych ze sprzedaży drewna pochodzącego z lasów, których są właścicielami - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28.02.2007 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oleśnie wpłynęło pismo XXXX, o udzielenie interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Jak wynika z treści art. 14 a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości, naczelnik urzędu skarbowego, na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta, ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Zgodnie z art. 14 a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1 , następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Stan faktyczny opisany przez wyżej wskazaną Jednostkę we wniosku i uzupełniony pismami z dnia 24.03.2007 r. i z dnia 30.03.2007 r. przedstawia się następująco.

XXXXXX powstała w 1605 r. kiedy chłopi XXXXXX wykupili się z poddaństwa. Od tego czasu na wykupionych terenach wspólnie prowadzą gospodarkę leśną. Członkowie XXXXX są prawnymi właścicielami gruntów leśnych (są to głównie rolnicy) płacący podatek rolny.

XXXXXX również jest płatnikiem podatku rolnego. Zyski ze sprzedaży drewna w większości są przeznaczane na potrzeby lasu. W 2007 r. XXXX zamierza część zysków wypłacić aktualnym członkom tej XXXX. Zyski te pochodzą ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki lasów, których właścicielami są członkowie XXXX.

Jednostka pyta, czy XXXX jak również jej członkowie są zwolnieni z podatku od dochodów uzyskanych z rolnictwa i leśnictwa. Czy środki wypłacone członkom XXXX, pochodzące ze sprzedaży drewna, pozyskanego ze ścinki ich lasów, podlegają opodatkowaniu.

Zdaniem podatnika dochody uzyskane przez członków XXXX ze sprzedaży drewna, pochodzącego z lasów, których są właścicielami, nie podlegają opodatkowaniu.

Z przedstawionego stanu faktycznego oraz dołączonego Statutu XXXX wynika, że XXXX XXX, jako jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, w oparciu o statut XXXX, prowadzi wspólną gospodarkę leśną na obszarze 465 ha lasów, położonych w XXXX, Członkowie XXXX są właścicielami udziałów w lasach XXXX według listy stanowiącej część składową statutu tej XXXX. Każdy członek wnosi do wspólnoty cały swój udział w lasach, wynikający z wpisu do ksiąg wieczystych. Członkowie XXXX, między innymi, mają prawo, uczestniczyć w zyskach.

XXXX jest jednostką organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej, co do której mogą mieć zastosowanie przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1991 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zmianami). Jednakże ze względu na rodzaj prowadzonej działalności (gospodarka leśna), ustawy tej nie stosuje się do XXXX. Zgodnie bowiem z treścią art. 2 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, jej przepisów nie stosuje się do przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach.

Z kolei zasady oraz sposób opodatkowania dochodów uzyskanych przez osoby fizyczne reguluje ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami). Jak wynika z treści art. 2 ust. 1 pkt 2 przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach oraz ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania.

Gospodarka leśna, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435) oznacza „działalność leśną w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania – z wyjątkiem skupu – drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów oraz realizację pozaprodukcyjnych funkcji lasu”.

Jak wskazano wyżej, XXXX, zamierza wypłacić członkom tej Wspólnoty środki, pochodzące ze sprzedaży drewna. Zatem wypłacone środki będą stanowiły przychody uzyskiwane z gospodarki leśnej. Przychody te, jak wskazano wyżej, zostały wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym zarówno od osób prawnych (przychody Wspólnoty) jak również z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (przychody członków XXXX).

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy oraz opisany stan faktyczny sprawy, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnie stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku jest prawidłowe.

Dodatkowo
Pytanie podatnikaTożsamy z