logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
PO2/443-142/06/83769
Data
2006-11-02
Autor
Małopolski Urząd Skarbowy
Temat
Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Stawki --> Stawka podatku w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja
Słowa kluczowe
dokumenty przewozowe
przewóz towarów
stawki podatku
Treść

POSTANOWIENIE

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art.14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005 r, Nr 8, poz. 60, ze zmianami ), po rozparzeniu wniosku Strony z dnia 25.09.2006 r, wniesionego w dniu 28.09.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług,stwierdza że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Spółka sprzedaje swoje wyroby odbiorcy z Francji. Kontrahent będzie odbierał wyroby na swój koszt, przy czym nie jest to odbiór jego własnym środkiem transportu, lecz w jego imieniu towar odbiera przewoźnik.
W imieniu firmy organizującej transport, na zlecenie francuskiego klienta, towar odbiera przedstawiciel firmy transportowej. Jest to jednak przedstawiciel już innej firmy transportowej (nie tej której klient francuski zlecił dostarczenie towaru). Najczęściej jest to przedstawiciel polskiej firmy, która ma dostarczyć ten towar tylko do określonego miejsca przeładunkowego w Polsce albo za granicą (w Niemczech, Czechach). Zdarza się również, że przyjeżdża przedstawiciel firmy z zagranicy (z Czech, Niemiec), który również przewozi ten towar do określonego miejsca ale nie do ostatecznego odbiorcy. W związku z powyższym Spółka posiada dokument CMR wystawiony w momencie odbioru przesyłki ale nie ma żadnej możliwości wyegzekwowania od firmy przewozowej odbierającej towar dokumentu przewozowego potwierdzonego u odbiorcy, gdyż odbierający jest tylko „podwykonawcą" (i to najczęściej nie jednym w łańcuchu) firmy przewozowo-spedycyjnej z Francji.
Wnioskodawca posiada zamówienie od odbiorcy zagranicznego oraz dokumenty zapłaty za towar. Ze względu na ustalony termin płatności wynoszący 90 dni Spółka nie posiada dowodów zapłaty w momencie sporządzania deklaracji za dany miesiąc.Spółka zwraca się z zapytaniem, czy w przypadku braku potwierdzonego przez odbiorcę towaru dokumentu przewozowego i równoczesnym posiadaniu innej dokumentacji wymienionej w art. 42 ustawy, tj:
1. kopii faktury,
2. potwierdzonego przez odbiorcę na specyfikacji wysyłkowej przyjęcia towaru,
3. zamówienia nabywcy,
może dostawę dla odbiorcy z Francji traktować jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, opodatkowaną stawką 0%.
Zdaniem Podatnika posiadanie dokumentacji, tj:
a) dokumentu CMR potwierdzającego, że towar został odebrany przez przewoźnika w celu jego wywiezienia poza granice kraju, nie potwierdzający jednak faktu dostarczenia tego towaru do odbiorcy,
b) potwierdzenia przez odbiorcę odbioru towaru, dokonanego na kopii specyfikacji wysyłkowej do danej faktury,
c) kopii faktury,
d) zamówienia odbiorcy,
jest wystarczające do zastosowania stawki podatku 0%, przy czym stawka ta może byćzastosowana po otrzymaniu od odbiorcy potwierdzenia dostawy, tj. bieżąco w deklaracji zamiesiąc w którym dokonano dostawy lub poprzez korektę deklaracji za ten miesiąc jeżelipotwierdzenie to wpłynęłoby w terminie po sporządzeniu deklaracji.

Naczelnik tutejszego Urzędu Skarbowego, w wyniku analizy powyższego zagadnieniapotwierdza stanowisko Wnioskodawcy.
Zgodnie z art.42 ust. 3 ustawy z dniał 1 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zmianami ) dowodami że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju są następujące dokumenty, jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju:
1) dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego zawywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostałydostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niżterytorium kraju - w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi(spedytorowi),
2) kopia faktury,
3) specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku

Stosownie do art. 42 ust. 11 ustawy, w przypadku gdy dokumenty, o których mowa wyżej, nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju towarów, dowodami mogą być również inne dokumenty wskazujące, że nastąpiła dostawa wewnątrzwspólnotową, w szczególności:
1) korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie;
2) dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu;
3) dokument potwierdzający zapłatę za towar, z wyjątkiem przypadków,
gdy dostawa ma charakter nieodpłatny lub zobowiązanie jest realizowane w innej formie, w takim przypadku inny - dokument stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania;4) dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwaczłonkowskiego innym niż terytorium kraju.
Przy czym, zgodnie z art. 42 ust. 12, w przypadku, gdy warunek, posiadania dowodu nie został spełniony przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres, podatnik wykazuje tę dostawę w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, jako dostawę na terytorium kraju. Otrzymanie ww. dowodu w terminie późniejszym niż określony w ust. 12 upoważnia podatnika -stosownie do art. 42 ust.13 - do dokonania korekty złożonej deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej, o której mowa w art. 100 ust. 1, w której wykazał dostawę towarów, na podstawie ust.13 tego przepisu.

W omawianym przypadku, Podatnik ma wszystkie wskazane w przepisie art. 42 ust. 3 dokumenty, jednak z dokumentu przewozowego ( pkt 1 omawianego przepisu) nie wynika jednoznacznie fakt dostarczenia towaru do miejsca przeznaczenia. Spółka posiada jednak inne dowody, wymienione w art. 42 ust. 11 ustawy, potwierdzające, że towar został wywieziony do innego kraju UE, tj. dokument potwierdzający zapłatę za towar, oraz zamówienia odbiorcy, zatem będzie miała prawo do zastosowania stawki VAT O % przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.Spółka winna wykazać przedmiotową dostawę jako wewnątrzwspółnotową zgodnie z zasadamiokreślonymi w cytowanym wyżej art. 42 ust. 12 i 13 ustawy.W świetle powyższych ustaleń Naczelnik tutejszego Urzędu postanowił jak w sentencjipostanowienia.

Dodatkowo
Pytanie podatnika