logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
PO2/443-55/06/68309
Data
2006-08-31
Autor
Małopolski Urząd Skarbowy
Temat
Podatek od towarów i usług --> Obowiązek podatkowy --> Zasady ogólne --> Moment powstania obowiązku podatkowego
Słowa kluczowe
kaucje
obowiązek podatkowy
umowa sprzedaży
zaliczka
zawarcie umowy
Treść

POSTANOWIENIE

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r, Nr 8, poz. 60 ze zmianami ) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 09.06.2006 r, doręczonego do tutejszego Urzędu w dniu 09.06.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usługstwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Podatnik następująco opisuje stan faktyczny:
Spółka jest autoryzowanym dealerem samochodów marki VOLVO. Zajmuje się także sprzedażą detaliczną pojazdów mechanicznych, oraz ich obsługą i naprawą. W związku z prowadzoną działalnością zamawia u dostawców dla klientów towary, często o znacznej wartości ( części samochodowe, samochody ). Zamówiony u dostawcy towar nie podlega zwrotowi, a zamawiane na specjalne życzenie klienta towary są trudno zbywalne. W przypadku, gdy klient nie zgłosi się po zamawiany towar Spółka narażona jest na poniesienie kosztów zakupu, magazynowania oraz ewentualnej późniejszej sprzedaży towaru innemu kontrahentowi. W celu zagwarantowania dotrzymania zobowiązania zakupu przez klienta, a w przypadku niewywiązania się z zobowiązania - odszkodowania, Podatnik rozważa wprowadzenie kaucji zwrotnych. Kaucja taka wpłacona byłaby w dniu złożenia zamówienia lub po wpłacie kaucji zamówienie byłoby realizowane. Po zrealizowaniu zamówienia kaucja byłaby klientowi zwracana ( gotówką przelewem lub przez potrącenie z płatności za dostarczony towar -zgodnie z j ego dyspozycją ).

Zdaniem Podatnika wpłacana kaucja nie powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT. W przypadku wpłaty kaucji nie następuje wydanie towaru ani wykonanie usługi, jest to tylko zabezpieczenie warunków umowy. Kaucja w ocenie Spółki nie stanowi części należności jaką firma otrzyma po zrealizowaniu zamówienia - po zrealizowaniu warunków umowy klientowi przysługuje roszczenie o jej zwrot.
Naczelnik tut. Urzędu potwierdza stanowisko prezentowane przez Podatnika. Stosownie do zapisu art. 19 ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami ) zwanej ustawą o PTU, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności : przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN ( t.I, Warszawa 1994 r.) kaucja jest to suma pieniężna złożona jako gwarancja dotrzymania zobowiązania i stanowiąca odszkodowanie w razie niedopełnienia zobowiązania. Jak zatem wynika z przytoczonego zakresu znaczeniowego pojęcia " kaucja" nie stanowi należności (zaliczki) za wykonaną usługę, ani też sama nie stanowi usługi.

Zatem czynność pobrania kaucji zwrotnej jako zabezpieczenia gwarancyjnego nie jest czynnością opodatkowaną wymienioną w art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług zgodnie, z którym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają:
1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju ;
2) eksport towarów;
3) import towarów;
4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
A tym samym pobranie kaucji w takiej sytuacji nie będzie obrotem w rozumieniu art. 29, ust. 1 ustawy o PTU w myśl którego, podstawą opodatkowania jest obrót, obrotem zaś kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku (..); i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Również otrzymanie kaucji nie będzie otrzymaniem całości lub części zapłaty powodującej powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług.

Wobec powołanych przepisów otrzymanie przez Spółkę kaucji zwrotnej zabezpieczającej dotrzymanie zobowiązania zakupu towaru przez klienta nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług, tym bardziej, że kaucja ustanowiona będzie na czas trwania umowy, a po jej wykonaniu (odbiorze towaru i zapłacie ceny) przedmiotowa kaucja zwrotna będzie klientowi zwracana ( gotówką, przelewem lub przez potrącenie z płatności za dostarczony towar-zgodnie z jego dyspozycją). Biorąc pod uwagę powyższe orzeka się jak w sentencji.

Dodatkowo
Pytanie podatnika