logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
1472/RPP1/443-748/06/PLU
Data
2007-01-23
Autor
Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
Temat
Podatek od towarów i usług --> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe --> Odliczenie i zwrot podatku --> Odliczenie podatku
Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Szczególne przypadki zastosowania stawki 0%
Słowa kluczowe
agencja celna
dokumenty celne
dokumenty przewozowe
eksport towarów
kodeks cywilny
pełnomocnictwo
prawo celne
prawo podatkowe
przedstawicielstwa
upoważnienia
Treść

P O S T A N O W I E N I E

W odpowiedzi na zapytanie sformułowane we wniosku z dnia 1 grudnia 2006r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 11.12.2006r.), dotyczące stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., Nr 54, poz. 535 ze zm.), działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r., nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie

postanawia

uznać stanowisko Podatnika za nieprawidłowe

UZASADNIENIE

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka udziela agencjom celnym upoważnienia do działania w formie przedstawicielstwa bezpośredniego do wszystkich czynności przewidzianych przepisami prawa celnego i podatkowego. Jednocześnie udzieliła każdemu agentowi celnemu zatrudnionemu przez wspomniane agencje pełnomocnictwa w sprawach podatkowych przed organami celnymi. Działający w imieniu i na rzecz Spółki agent celny odebrał 20 lutego 2006r. karty SAD 6 i SAD 8, co zostało poświadczone w polu 54 karty SAD 6. W związku z tym, iż karta SAD 8 nie dotarła do Spółki, ta wystąpiła do Izby Celnej o wystawienie potwierdzonej kopii SAD 6. Potwierdzone przez kontrolera celnego w dniu 11.04.2006r. dokumenty trafiły do Spółki w dniu 27.04.2006r. Spółka pomniejszyła VAT należny za luty 2006r. o wykazany podatek na otrzymanych potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopiach SAD 6.

Zagadnienie, o rozstrzygnięcie którego zwraca się Spółka, dotyczy ustalenia czy Spółka prawidłowo pomniejszyła podatek należny za luty 2006r., czyli za miesiąc otrzymania karty SAD 8 przez agenta celnego działającego z upoważnienia Spółki.

Odnosząc sie do opisanego stanu faktycznego Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie uzasadnia swoje stanowisko jak niżej.

Z dniem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stało się częścią jednego, wspólnotowego obszaru celnego. Konsekwencją tego jest wcielenie w życie zasady, zgodnie z którą polskie podmioty dokonujące obrotu towarowego z państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej zobowiązane są do bezpośredniego stosowania przepisów rozporządzenia Rady EWG Nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. UE L 302 z dnia 19.10.1992r. ze zm.). Zaś w zakresie uzupełniającym prawo wspólnotowe należy stosować przepisy ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 ze zm.). Zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny każda osoba ma prawo do działania przez przedstawiciela reprezentującego ją przed organami celnymi celem spełnienia wszelkich czynności i formalności przewidzianych przepisami prawa celnego. Zaś w myśl ust. 2 ww. artykułu przedstawicielstwo może być bezpośrednie - w tym przypadku przedstawiciel działa w imieniu i na rzecz innej osoby, lub pośrednie - w tym przypadku przedstawiciel działa we własnym imieniu, lecz na rzecz innej osoby. Na podstawie art. 75 ustawy Prawo Celne przedstawicielem, z zastrzeżeniem art. 78, może być każda osoba, o której mowa w art. 4 pkt 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego. W szczególności przedstawicielem może być agencja celna, spedytor, przewoźnik. Zgodnie zaś ze wspomnianym art. 78 ww. ustawy zgłoszenia celnego jako przedstawiciel bezpośredni osoby zainteresowanej może dokonać wyłącznie osoba, o której mowa w art. 4 pkt 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, jeżeli jest agentem celnym lub jeżeli w jej imieniu czynności przed organem celnym dokonuje upoważniony pracownik wpisany na listę agentów celnych. Na podstawie art. 77 Prawa Celnego przedstawiciel może udzielić dalszego upoważnienia do wykonania określonych czynności, za zgodą osoby udzielającej upoważnienia.Mimo że Spółka ustanowiła przedstawiciela reprezentującego ją przed organami celnymi w sposób zgodny z przepisami prawa celnego, przedstawicielstwo to nie odnosi się do podatku od towarów i usług (zob. wyrok NSA z dnia 10.06.2003r., sygnatura III SA 2827/01). Zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny. Ustawodawca nie sprecyzował co należy rozumieć pod pojęciem „otrzymania dokumentu”. W potocznym rozumieniu oznacza to fizyczne posiadanie dokumentu (zob. wyrok NSA z dnia 23.07.2003r., sygnatura III SA 3123/01 – LEX nr 90457). Zaznaczyć trzeba, iż w ww. artykule mowa jest o otrzymaniu dokumentu przez podatnika podatku od towarów i usług. Tak więc otrzymanie dokumentu celnego przez agenta nie jest równoznaczne z otrzymaniem go przez podatnika (zob. wyrok WSA z dnia 02.08.2005r., sygnatura I SA/Bd 337/05). Zważywszy na fakt, iż ustanowienie przez Spółkę agenta celnego reprezentującego ją przed organami celnymi odnosi skutek tylko w postępowaniu przed tymi organami, za termin otrzymania przez podatnika dokumentu celnego należy uznać moment kiedy faktycznie znalazł się on w posiadaniu Spółki. Biorąc powyższe pod uwagę prawo do obniżenia podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym Spółka otrzymała kopie SAD 6 potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kontrolera celnego

Mając na uwadze wskazane wyżej okoliczności, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie orzekł jak powyżej.

Niniejsza interpretacja dokonana została dla konkretnego stanu faktycznego zawartego we wniosku z zastrzeżeniami wynikającymi z art. 14a, 14b oraz 14c ustawy Ordynacja podatkowa.

Dodatkowo
Pytanie podatnika