logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
1472/RPP1/443-739/06/PLU
Data
2007-01-05
Autor
Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
Temat
Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Szczególne przypadki zastosowania stawki 0% --> Szczególne przypadki zastosowania stawki 0%
Słowa kluczowe
dokumenty przewozowe
faktura
kodeks cywilny
kserokopia
świadczenie usług
transport
usługi spedycji
usługi transportu międzynarodowego
Treść

P O S T A N O W I E N I E

W odpowiedzi na zapytanie sformułowane we wniosku z dnia 4 grudnia 2006r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 04.12.2006r.), dotyczące stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., Nr 54, poz. 535 ze zm.), działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r., nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie

postanawia

uznać stanowisko Podatnika za prawidłowe

UZASADNIENIE

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka świadczy usługi transportowe i spedycyjne, które polegają m.in. na organizacji transportu międzynarodowego, obsłudze formalności związanych z odprawą celną towarów w imporcie oraz obsłudze czynności polegających na załadunku, przeładunku i wyładunku towarów. W niektórych przypadkach Spółka korzysta z usług podwykonawców, na przykład usług agencji celnych czy przewoźników świadczących usługi transportowe. Usługi świadczone są przez Spółkę bezpośrednio na rzecz importerów przewożonych towarów, a także na rzecz spedytora działającego na rzecz importera towarów. Dowodami dokonania usługi transportu będącymi w posiadaniu Spółki są: faktura potwierdzająca wykonanie usługi, kopia listu przewozowego potwierdzającego, iż towary będące przedmiotem importu zostały przewiezione z państwa trzeciego na obszar celny Wspólnoty, oświadczenie importera o kosztach transportu towarów załączane do zgłoszenia celnego oraz kopia zgłoszenia celnego SAD. Kopia zgłoszenia celnego potwierdza, iż koszty usług spedycyjnych, zawierających w sobie koszt usług transportowych świadczonych przez Spółkę, zostały włączone do podstawy opodatkowania importowanych towarów podatkiem VAT.

Zagadnienie, o rozstrzygnięcie którego zwraca się Spółka, dotyczy ustalenia czy w oparciu o posiadane dokumenty przysługuje jej prawo do zastosowania stawki 0% dla świadczonej usługi transportu towarów jako usługi transportu międzynarodowego.

Odnosząc sie do opisanego stanu faktycznego Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie uzasadnia swoje stanowisko jak niżej.

Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku od towarów i usług stawkę podatku w wysokości 0 % stosuje się do usług transportu międzynarodowego. Stosownie do definicji zawartej w art. 83 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy przez usługi transportu międzynarodowego rozumie się przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów:a) z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty,b) z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspólnoty do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium kraju,c) z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspólnoty do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt),d) z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty lub z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspólnoty do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju.Za usługi transportu międzynarodowego uznaje sie również usługi pośrednictwa i spedycji międzynarodowej, związane z z ww. usługami - art. 83 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy.Dokumentami stanowiącymi dowód świadczenia usług transportu międzynarodowego są, w myśl art. 83 ust. 5 ww. ustawy w przypadku transportu:1) towarów przez przewoźnika lub spedytora - list przewozowy lub dokument spedytorski (kolejowy, lotniczy, samochodowy, konosament morski, konosament żeglugi śródlądowej), stosowany wyłącznie w komunikacji międzynarodowej, lub inny dokument, z którego jednoznacznie wynika, że w wyniku przewozu z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim, oraz faktura wystawiona przez przewoźnika (spedytora), z zastrzeżeniem pkt 2;2) towarów importowanych - oprócz dokumentów, o których mowa w pkt 1, dokument potwierdzony przez urząd celny, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów; Zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., Nr. 97, poz. 970 ze zm.) obniżoną do wysokości 0 % stawkę podatku stosuje się również do usług transportu towarów, jeżeli transport ten wykonywany jest w całości na terytorium kraju i stanowi część usługi transportu międzynarodowego. W myśl § 7 ust. 2 ww. rozporządzenia przepisy te stosuje się w przypadku posiadania przez podatnika odpowiednich dokumentów, o których mowa w art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Biorąc powyższe uregulowania pod uwagę należy stwierdzić, iż w przypadku świadczonych przez Spółkę usług transportu międzynarodowego elementem koniecznym do zastosowania przez nią preferencyjnej stawki 0 % jest posiadanie faktury, listu przewozowego lub dokumentu spedytorskiego stosowanego wyłącznie w komunikacji międzynarodowej lub inny dokument, z którego jednoznacznie wynika, że w wyniku przewozu z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim oraz faktury. Jeżeli zaś usługa polega na transporcie towarów importowanych, Spółka zobowiązana jest do posiadania dokumentu potwierdzonego przez urząd celny potwierdzającego fakt włączenia wartości przedmiotowych usług do podstawy opodatkowania. Z dniem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej terytorium Rzeczypospolitej stało się częścią jednego, wspólnotowego, obszaru celnego. Konsekwencją tego jest wcielenie w życie zasady, zgodnie z którą polskie podmioty dokonujące obrotu towarowego z państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej zobowiązane są do bezpośredniego stosowania przepisów rozporządzenia Rady EWG Nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. UE L 302 z dnia 19.10.1992r. ze zm.) oraz innych przepisów o randze rozporządzenia takich jak rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. określające niektóre przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. UE L. 253 z dnia 11.10.1993r. ze zm.) Zgodnie z art. 37 rozporządzenia ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny towary wprowadzane na obszar celny Wspólnoty podlegają, od chwili ich wprowadzenia, dozorowi celnemu, a w konsekwencji mogą podlegać kontroli. Towary niewspólnotowe podlegają dozorowi celnemu do czasu zmiany ich statusu celnego bądź wprowadzenia do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego albo ich powrotnego wywozu bądź zniszczenia zgodnie z art. 182 WKC. W myśl art. 59 ust. 1 ww. rozporządzenia każdy towar, który ma zostać umieszczony pod procedurą celną, powinien zostać do tej procedury zgłoszony. Zgłoszenia celne może być dokonanie w formie: 1) pisemnej, 2) z zastosowaniem metod informatycznych, 3) ustnej bądź każdej innej czynności, poprzez którą osoba władająca towarami wyrazi wolę ich umieszczenia pod procedurą celną, o ile możliwość taka jest zgodna z przepisami przyjętymi według procedury Komitetu – art. 61 ww. rozporządzenia. Natomiast zgodnie z art. 205 ust. 1 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 urzędowym wzorem zgłoszenia celnego towarów dokonywanego na piśmie w ramach zwykłej procedury w celu objęcia ich procedurą celną lub ich powrotnego wywozu zgodnie z art. 182 ust. 3 Kodeksu Celnego jest jednolity dokument administracyjny (czyli dokument SAD).Spółka otrzymuje od importera kopię dokumentu SAD, gdyż oryginał jest importerowi niezbędny do odliczenia podatku naliczonego VAT określonego w przedmiotowym zgłoszeniu celnym. Kopia dokumentu potwierdza, iż koszty usług spedycyjnych, zawierających w sobie koszt usług transportowych świadczonych przez Spółkę, zostały włączone do podstawy opodatkowania importowanych towarów podatkiem VAT.Zważywszy na specyfikę świadczonych usług oraz brak jednoznacznej regulacji w przepisach, należy uznać kopię dokumentu SAD, zawierającego wymagane prawem treści, za wystarczającą do udowodnienia świadczenia przez Spółkę usług międzynarodowego transportu towarów importowanych ( zob. postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku z dnia 04.11.2005r. nr 1419/UOP-443-107/05/EN/2 oraz postanowienie Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego z dnia 08.12.2005r. nr 1473/WV/443/339/231/2005/S).

Mając na uwadze wskazane wyżej okoliczności, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie orzekł jak powyżej.

Niniejsza interpretacja dokonana została dla konkretnego stanu faktycznego zawartego we wniosku z zastrzeżeniami wynikającymi z art. 14a, 14b oraz 14c ustawy Ordynacja podatkowa.

Dodatkowo
Pytanie podatnikaTożsamy z