logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
1472/RPP1/443-770/06/PLU
Data
2007-03-07
Autor
Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
Temat
Podatek od towarów i usług --> Przepisy ogólne --> Ulgi i zwolnienia podatkowe
Podatek od towarów i usług --> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe --> Odliczenie i zwrot podatku
Słowa kluczowe
agencja celna
dokumenty celne
import towarów
kodeks celny
korekta zeznania
należności celne
pełnomocnictwo
podatek naliczony
procedura uproszczona
rejestry
Treść

P O S T A N O W I E N I E

W odpowiedzi na zapytanie sformułowane we wniosku z dnia 12 grudnia 2006r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 19.12.2006r.), dotyczące stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., Nr 54, poz. 535 ze zm.), działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r., nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie

postanawia

uznać stanowisko Podatnika za prawidłowe

UZASADNIENIE

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka do 30 kwietnia 2004r. stosowała procedurę uproszczoną w imporcie towarów. Od agencji celnych, którym udzieliła pełnomocnictwa na podstawie art. 254 § 6 kodeksu celnego, otrzymywała powiadomienie lub kartę SAD 6 o dokonaniu wpisu do rejestru procedury uproszczonej. Ze względu na fakt, iż otrzymywane dokumenty bywały nieczytelne bądź zmieniała sie kwota należności wg otrzymywanych kart SAD 8, Spółka dokonywała obniżenia podatku należnego na podstawie otrzymanych kart SAD 8. Należności celno-podatkowe były regulowane niezwłocznie przez agencje celne działające w imieniu Spółki. W styczniu 2004r. Spółka sprowadziła towar i importowała go na polski obszar celny przy zastosowaniu procedury uproszczonej. Należności zostały niezwłocznie uregulowane przez agencję celną. Do Spółki dotarł SAD 6, ale zgodnie z przyjętymi przez Spółkę zasadami nie dokonano obniżenia kwoty podatku należnego o naliczony w styczniu i lutym 2004r. lecz oczekiwano na wpływ karty SAD 8. Dokument ten wpłynął do Spółki w kwietniu 2004r. W polu 54 karty widnieje data otrzymania karty 08.04.2004r.

Zagadnienie, o rozstrzygnięcie którego zwraca się Spółka, dotyczy ustalenia miesiąca, w którym Spółka ma prawo dokonać korekty deklaracji VAT -7 i wykazać podatek naliczony. Spółka stoi na stanowisku, iż prawo do obniżenia podatku należnego o naliczony wynikający z importu towarów przy zastosowaniu procedury uproszczonej przysługuje w styczniu lub lutym 2004r.

Odnosząc sie do opisanego stanu faktycznego Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie uzasadnia swoje stanowisko jak niżej.

Zgodnie z art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993r., Nr 11, poz. 50 ze zm.) przez import towarów rozumie się przywóz towarów na polski obszar celny. W celu ułatwienia działalności podmiotów dokonujących operacji celnych ustawodawca wprowadził procedury uproszczone. Zważywszy na fakt, iż objęcie towaru procedurą celną w przedmiotowej sprawie nastąpiło przed uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, zastosowanie będą tutaj miały przepisy ustawy z dnia 9 stycznia 1997r. Kodeks Celny (Dz. U. z 2001r., Nr 75, poz. 802 ze zm.) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze. W myśl art. 80 § 1 ustawy Kodeks Celny upraszczanie czynności niezbędnych do objęcia towarów procedurą celną następuje poprzez zgłoszenie celne uproszczone, złożenie dokumentów handlowych lub urzędowych z wnioskiem o objęcie towarów procedurą celną, wpisanie towarów do rejestrów prowadzonych przez osobę posiadającą pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną.Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach stwierdzających nabycie towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 15 ust. 2, a w przypadku importu - suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego- art. 19 ust. 2 ww. ustawy.Zaś w myśl art. 19 ust. 3 pkt 4 ww. ustawy obniżenie kwoty podatku należnego następuje w przypadku stosowania w imporcie towarów procedury uproszczonej, o której mowa w art. 80 § 1 pkt 3 Kodeksu celnego - nie wcześniej niż w rozliczeniu za miesiąc, w którym podatnik dokonał wpisu do rejestru, i nie później niż w rozliczeniu za miesiąc następny; obniżenie kwoty podatku należnego następuje pod warunkiem dokonania przez podatnika zapłaty podatku wykazanego w tym rejestrze.Jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego przesłanki określone w cytowanym artykule zostały spełnione tzn. dokonano wpisu do rejestru w styczniu 2004r. i zapłacono podatek wykazany w tym rejestrze. Tak więc Spółce przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu przedmiotowego importu towarów w styczniu lub lutym 2004r. W obecnie obowiązującej ustawie o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. z 2004r., Nr 54, poz. 535 ze zm.) brak jest przepisów przejściowych regulujących prawo do dokonania korekty deklaracji za okres przed majem 2004r. Pod rządami ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, możliwe było skorygowanie deklaracji nie później niż w ciągu roku, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu (kwartale), w którym podatnik nabył prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Natomiast w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług, korekty można dokonać nie później niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego. Zważywszy na zaistniałą sytuację Minister Finansów w piśmie z dnia 20 maja 2005 r., PP5-8111-4/177/2005/IN/BM64125 (Doradca Podatnika 2005, nr 7-8, s. 82) zajął stanowisko w którym uznał, że należy stosować przepis art. 86 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług zawierający uregulowania bardziej korzystne dla podatnika (zob. też postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 18.11.2005r. nr 1471/NUR1/443-449/05/AP oraz informacja w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego nr PI/005-2414/04/CIP/01 z dnia 22.12.2004r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku). Na podstawie art. 86 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.Jednocześnie należy zauważyć, iż zgodnie z art. 86 ust. 15 ww. ustawy prawo do korekty jest ograniczone przepisem art. 81b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., nr 8, poz. 60 ze zm.), w myśl którego uprawnienie do skorygowania deklaracji ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej – w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą. Zaś przysługuje nadal po zakończeniu kontroli podatkowej, postępowania podatkowego - w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

Mając na uwadze wskazane wyżej okoliczności, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie orzekł jak powyżej.

Niniejsza interpretacja dokonana została dla konkretnego stanu faktycznego zawartego we wniosku z zastrzeżeniami wynikającymi z art. 14a, 14b oraz 14c ustawy Ordynacja podatkowa.

Dodatkowo
Pytanie podatnika