logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
1440/RDP/4211/AB/32881/2007
Data
2007-03-16
Autor
Urząd Skarbowy Warszawa-Wola
Temat
Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania --> Zakres regulacji
Słowa kluczowe
koszt
osobowość prawna
podatnik
podział
przychód
Treść

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14 a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.12.2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie sposobu rozdzielenia przychodów i kosztów Stowarzyszenia X przed i po uzyskaniu osobowości prawnej Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Wola uznał stanowisko wnioskodawcy przedstawione w w/w wniosku za prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem z dnia 21.12.2006r Stowarzyszenie X zwróciła się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Z przedmiotowego wniosku wynika:

Stan faktyczny opisany we wniosku z dnia 21.12.2006r:

Podjęto uchwałę wprowadzającą zmiany do statutu Stowarzyszenia Y polegające na umożliwieniu nabywania przez poszczególne oddziały osobowości prawnej. Nabycie osobowości prawnej powoduje konieczność ich majątkowego i finansowego wydzielenia z dotychczasowej struktury , w której funkcjonowały jako jednostki samobilansujące. Na mocy postanowień § 3 ust. 1 w/w uchwały Stowarzyszenie Y zostało zobowiązane do protokolarnego przekazania dla Stowarzyszenia X wszystkich składników majątku będących, w dniu przekazania, we władaniu ekonomicznym tego Stowarzyszenia, w tym należących do niego jednostek organizacyjnych, oraz związanych z tymi aktywami pasywów. Stowarzyszenie X uzyskało osobowość prawną z chwilą wpisania do KRS w dniu 30.11.2006r. W związku z powyższym powstała konieczność przeprowadzenia wydzielenia Stowarzyszenia X z dotychczasowej struktury Stowarzyszenia Y.Przed uzyskaniem osobowości prawnej Stowarzyszenie X stanowiło zorganizowaną część przedsiębiorstwa tj. organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników majątkowych materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań statutowych i gospodarczych, i mogłoby, przed wydzieleniem, stanowić niezależną jednostkę (przedsiębiorstwo) samodzielnie realizując swoje zadania. Przed uzyskaniem osobowości prawnej Stowarzyszenie X samodzielnie sporządzało jednostkowe sprawozdanie finansowe na podstawie wyodrębnionych własnych ksiąg rachunkowych.

Pytanie wnioskodawcy:

W jaki sposób rozdzielić przychody i koszty Stowarzyszenia X przed i po uzyskaniu osobowości prawnej?

Stanowisko wnioskodawcy jest następujące:

Zdaniem Stowarzyszenia X przychody i koszty osiągnięte i poniesione po uzyskaniu osobowości prawnej będą dotyczyć już tylko nowej osoby prawnej i nie będą sumowane z przychodami i kosztami Stowarzyszenia Y. Natomiast do dnia poprzedzającego dzień uzyskania osobowości prawnej przychody i koszty powinny zostać zsumowane z przychodami i kosztami Stowarzyszenia Y jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy:

Art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r nr 54 poz. 654 z późn. zm.) stanowi, że ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji, zwanych dalej „podatnikami”. Stosownie do art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r nr 79 poz. 855 z późn. zm.) stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Stowarzyszenie X zostało wpisane do KRS dnia 30 listopada 2006r. Z tym dniem uzyskało osobowość prawną i stało się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Wszelkie przychody i koszty osiągnięte i poniesione po uzyskaniu osobowości prawnej będą dotyczyć Stowarzyszenia X jako nowego podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Natomiast przychody i koszty osiągnięte i poniesione do dnia poprzedzającego uzyskanie osobowości prawnej powinny zostać zsumowane z przychodami i kosztami Stowarzyszenia Y. Zatem Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Wola postanowił jak w sentencji.

Dodatkowo
Pytanie podatnika