logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
PD/415-12/PIA/07
Data
2007-05-16
Autor
Urząd Skarbowy w Kościanie
Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Koszty uzyskania przychodów --> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Przychody z kapitałów pieniężnych
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Podstawa obliczenia i wysokość podatku --> Dochody opodatkowane ryczałtem
Słowa kluczowe
giełda
objęcie (nabycie) akcji
ogłoszenie upadłości
strata
zakup akcji
zeznanie roczne
Treść

Wnioskodawca w dniu 25.11.2005 r. zakupił 5600 akcji spółki S.A. po kursie 0,22 zł za akcję. W 2005 r. uprawomocniło się postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki i w tym samym roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wykluczył akcje spółki S.A. z obrotu giełdowego.

Wątpliwości wnioskodawcy dotyczą kwestii zaliczenia wartości zakupu przedmiotowych akcji do kosztów uzyskania przychodów oraz możliwości dokonania korekty rozliczenia podatkowego PIT-38 za 2005 rok z w/w tytułu.

Zdaniem wnioskodawcy, z uwagi na fakt, iż nie może dokonać sprzedaży przedmiotowych akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych, to wartość zakupionych akcji można zakwalifikować do strat.

`Po rozpatrzeniu powyższego stanu faktycznego Naczelnik Urzędu Skarbowegow Kościanie stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl art. 9 ust. 2 ww. ustawy dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym.

Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów. Zgodnie z art. 9 ust. 3 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty. Tenże przepis ma zastosowanie do strat z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną, papierów wartościowych, w tym z odpłatnego zbycia pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka) i odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających, oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część (art. 9 ust. 6 ww. ustawy).

Art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy stanowi, iż źródłem przychodów są m.in. kapitały pieniężne. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych.

W myśl art. 30b ww. ustawy od dochodów uzyskanych m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Dochodem jest natomiast różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 12 i 14 (art. 30b ust. 2 pkt 1 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów albo akcji w spółce mającej osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki te stanowią jednak koszt uzyskania przychodów, lecz tylko w przypadku uzyskania przychodu z ich odpłatnego zbycia.

W przedmiotowej sprawie Podatnik nie dokonał sprzedaży akcji, a więc nie wystąpił przychód. Nie można zatem uznać za koszt uzyskania przychodu wydatków poniesionych na nabycie akcji spółki S.A. Tym bardziej Podatnik nie ma podstaw do wykazania wysokości poniesionych wydatków jako straty (rozumianej jako nadwyżka poniesionych kosztów nad uzyskanymi przychodami).

Tak więc, o ile w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-38 za 2005 rok Podatnik wykazał dane zgodne ze stanem faktycznym, nie ma podstaw prawnych do dokonania korekty złożonego wcześniej zeznania.

Powyższa interpretacja została wydana w oparciu o stan faktyczny przedstawiony we wniosku podatnika oraz stan prawny obowiązujący w dniu jej wydania.

Dodatkowo
Pytanie podatnika