logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
1437/ZDD/6/OB/423/17/2007
Data
2007-05-18
Autor
Urząd Skarbowy Warszawa-Targówek
Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zryczałtowany podatek dochodowy
Słowa kluczowe
handel
produkcja
ryczałt ewidencjonowany
wyłączenie
Treść

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14 „a”, art. 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek

p o s t a n a w i a

uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, zawarte we wniosku złożonym dnia 21.02.2007r. uzupełnionym dnia 08.05.2007r. za prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie produkcji i sprzedaży urządzeń elektrycznych alarmowych oraz wyposażenia do tych urządzeń, a w szczególności prowadzi Pan sprzedaż:

#61485; alarmów i syren do pojazdów mechanicznych (PKWiU 31.62.11-5500)#61485; zamków centralnych, siłowników, elektrozaworów, modułów domykania (PKWiU 31.62)#61485; czujników wstrząsowych, magnetycznych, parkowania, mikrofalowych (PKWiU 33.20.65)#61485; silników krokowych (PKWiU 31.10.10-10.40)#61485; wyłączników krańcowych i złączy (PKWiU 31.20.27)#61485; przekaźników (PKWiU 31.20.24-35.00)#61485; sterowników bram na pilota (PKWiUu 33.20.20-70.00)

Do tej pory rozliczał się Pan na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego.

W złożonym wniosku pyta Pan czy działalność gospodarcza, którą Pan rozliczał na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego podlega nadal opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym po wejściu od 01.01.2007r. zmiany w ustawie, którą wyłączono z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym podatników prowadzących działalność gospodarczą w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych. W złożonym w dniu 08.05.2007r. uzupełnieniu stwierdza Pan, iż nie prowadzi sprzedaży części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych tylko sprzedaż urządzeń alarmowych. Ponadto wyjaśnia Pan, że:

#61485; części – są to np. silnik, skrzynia biegów, opony, klocki hamulcowe, szyby itp.,#61485; akcesoria – są to np. dywaniki, podłokietniki, kołpaki na kołach itp. #61485; alarm zabezpieczający – jest to urządzenie alarmowe elektroniczne, które może zostać zamontowane w garażu, mieszkaniu, traktorze, pojeździe typu samochód ale nie stanowi ono integralnej części pojazdu mechanicznego.

Uważa Pan, że wykonywana przez Pana działalność gospodarczą nadal kwalifikuje się do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych, gdyż według Pana części i akcesoria są to towary sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług pod symbolem 34 do 34.30.90-00.00.

Ustosunkowując się do przedstawionej powyżej kwestii w oparciu o przedstawiony stan faktyczny i stan prawny obowiązujący na dzień złożenia wniosku Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek stwierdza, że zajęte przez Pana stanowisko w sprawie jest prawidłowe, co wynika z przytoczonych niżej przepisów prawa podatkowego.

Zgodnie z obowiązującym od 01.01.2007r. brzmieniem przepisu art. 8 ust. 1 pkt 3 lit „f” ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1 „b” nie stosuje sie do podatników osiągających w całości lub części przychody z tytułu działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

W przypadku utraty warunków do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, zgodnie z art. 22 wyżej powołanej ustawy podatnik jest obowiązany poczynając od dnia, w którym nastąpiła utrata tych warunków, zaprowadzić właściwe księgi – chyba że jest zwolniony z tego obowiązku – i opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Generalnie przychody z handlu nie stanowią podstawy do wyłączenia z opodatkowania przychodów zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Wyłączeniu podlegają wyłącznie przychody z handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

Należy zauważyć, że w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie ma ustawowej definicji określenia „pojazdu mechanicznego”, nie ma również odniesienia znaczenia tego pojęcia do definicji wynikających z innych ustaw, jednakże brak podatkowej definicji pojęcia „pojazdu mechanicznego” nie oznacza dowolności co do zakresu stosowania przepisu art. 8 ust. 1 pkt 3 lit „f” wyżej powołanej ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W takiej sytuacji przedmiotowe pojęcie należy interpretować zgodnie z wykładnią językową, logiczną i systemową.

Na podstawie znaczeń przypisywanych w Słowniku Języka Polskiego PWN pod redakcją prof. Mieczysława Szymczaka wydanie I Warszawa 1995r. dla pojęć „pojazd”, „mechaniczny”, „mechanizm” gdzie:

#61485; „pojazd” oznacza urządzenie do transportu lądowego przystosowane do poruszania się na kołach, gąsienicach, płozach po szynach, po drodze, bezpośrednio po gruncie.#61485; „mechaniczny” oznacza m. in. będący mechanizmem, związany z mechanizmem, powstały na zasadzie praw mechaniki.#61485; „mechanizm” oznacza zespół współpracujących ze sobą części składowych maszyny lub przyrządu spełniających określone zadanie np. przenoszenie ruchu, sygnałów itp.

należy przyjąć, iż ogólny zakres przepisu odnosi się do wszelkiego rodzaju urządzeń zdolnych technicznie do poruszania się na lądzie w sposób wynikający z zastosowanego typu mechanizmu.

Zawarta w określeniu wyżej wymienionego znaczenia pojazdu sugestia przeznaczenia urządzenia jako służącego do celów transportowych, znajduje potwierdzenie co do sposobu kwalifikacji rodzajowej tego typu urządzeń w przepisach art. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (jednolity tekst Dz. U z 2005r. Nr 108, poz 908 z późn. zm.). Przepis ten zawiera w pkt 31-52 definicje pojazdu, a także poszczególnych jego rodzajów stanowiąc m. in., iż:

31) pojazd – środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę luburządzenie do tego przystosowane;32) pojazd silnikowy – pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego;33) pojazd samochodowy – pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego;34) pojazd wolnobieżny – pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, z wyłączeniem ciągnika rolniczego;35) pojazd członowy – zespół pojazdów składający się z pojazdu silnikowego złączonego z naczepą;36) pojazd specjalny – pojazd samochodowy lub przyczepa przeznaczone do wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia; w pojeździe tym mogą być przewożone osoby i rzeczy związane z wykonywaniem tej funkcji;..............42a) ciągnik samochodowy – pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie wyłącznie do ciągnięcia przyczepy; określenie to obejmuje ciągnik siodłowy i ciągnik balastowy;..............44) ciągnik rolniczy – pojazd silnikowy skonstruowany do używania łącznie ze sprzętem do prac rolnych, leśnych lub ogrodniczych; ciągnik taki może być również przystosowany do ciągnięcia przyczep oraz do prac ziemnych;45) motocykl – pojazd samochodowy jednośladowy lub z bocznym wózkiem - wielośladowy;46) motorower – pojazd jednośladowy lub dwuśladowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm#179;, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;47) rower – pojazd jednośladowy lub wielośladowy poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; 48) wózek inwalidzki – pojazd konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się osoby niepełnosprawnej, napędzany siłą mięśni lub za pomocą silnika, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do prędkości pieszego;49) zespół pojazdów – pojazdy złączone ze sobą w celu poruszania się po drodze jako całość; nie dotyczy to pojazdów złączonych w celu holowania;50) przyczepa – pojazd bez silnika, przystosowany do łączenia go z innym pojazdem;51) przyczepa lekka – przyczepa, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg;52) naczepa – przyczepa, której część spoczywa na pojeździe silnikowym i obciąża ten pojazd;

Powyższy podany przykładowo katalog urządzeń zaliczanych do „pojazdów” w rozumieniu wspomnianych przepisów, a mieszczący się w pojęciu „pojazdu mechanicznego”, nie stanowi ostatecznego kryterium uznania urządzenia za „pojazd mechaniczny”, ale może stanowić element wykładni logicznej.

Jest bezspornym, że skoro wyłączenie z opodatkowania przychodów zryczałtowanym podatkiem dochodowym podlega cała grupa wyrobów mieszcząca się w określeniu o charakterze ogólnym „części i akcesoria do pojazdów mechanicznych”, to mieszczące się w tej grupie pojazdy samochodowe oraz części zamienne i akcesoria do tych pojazdów – również podlegają przedmiotowemu wyłączeniu z opodatkowania w formie zryczałtowanej.

W przedmiotowej sprawie istotnym jest stwierdzenie, czy urządzenia elektroniczne alarmowe oraz wyposażenie do tych urządzeń mieszczą się w kategorii wyrobów określonych przez ustawodawcę jako „części i akcesoria do pojazdów mechanicznych”.

Należy zauważyć, że urządzenia elektroniczne alarmowe znajdują zastosowanie generalnie w większości pojazdów mechanicznych.

Wspomniany wcześniej Słownik Języka Polskiego PWN pod redakcją prof. Mieczysława Szymczaka tłumaczy, iż pojęcia „część”, urządzenie” oznaczają:

#61485; część – przedmiot stanowiący jakiś dający się samodzielnie wyodrębnić element większej całości; część zapasowa, zamienna, element, którym można w maszynie zastąpić element zepsuty, zużyty.#61485; urządzenie – rodzaj mechanizmu lub zespół elementów, przyrządów służący do wykonywania określonej czynności, ułatwiający pracę np. urządzenia klimatyzacyjne, kontrolne, urządzenia pomocnicze, radarowe itp....

Natomiast Uniwersalny Słownik Wyrazów Obcych i Trudnych pod redakcją prof. dr hab. Andrzeja Markowskiego Wydawnictwo WILGA, Warszawa 2003r. definiuje, iż pojęcie „akcesoria” oznacza dodatkowe składniki wyposażenia czegoś; rzeczy albo szczegóły czegoś niepodstawowe, choć ważne; dodatki do czegoś; zajmuje sie sprzedażą akcesoriów samochodowych, takich jak zagłówki, chodniki czy radia.

Nie ulega zatem wątpliwości, iż skoro urządzenie alarmowe elektroniczne stanowi rodzaj odrębnego mechanizmu lub zespołu elementów, które znajdują zastosowanie w większości pojazdów mechanicznych, ale nie są ani częścią zapasową ani akcesorium to przychody uzyskane ze sprzedaży tych urządzeń nie podlegają wyłączeniu z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Wobec powyższego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek podziela Pana stanowisko i w tym zakresie orzekł jak na wstępie.

Powyższa interpretacja w zakresie stosowania prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

Dodatkowo
Pytanie podatnika