logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
1473/WV/443/628/97/2006/GW
Data
2006-09-04
Autor
Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu
Temat
Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Szczególne przypadki zastosowania stawki 0%
Słowa kluczowe
dokumentacja
dokumenty
dokumenty celne
podróżni
zwrot podatku
Treść

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r, Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku , z dnia 02.06.2006r (data wpływu do tut. urzędu), uzupełnionego w dniu 03.07.2006r, żądającego udzielenia pisemnej interpretacji przepisów art. 126, art. 127, art. 128, art. 129 i art. 130 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami), Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy podane we wniosku jest nieprawidłowe.

Uzasadnienie
Podany we wniosku stan faktyczny jest następujący:
Spółka sprzedała na terenie RP towar osobie fizycznej spoza terenu Unii Europejskiej (w tym przypadku z Ukrainy). Nabywca towarów otrzymał dokument w postaci formularza „Zwrot VAT”, a następnie osoba ta wywiozła towar za granicę. Urząd Celny graniczny nie przystawił na druku pieczątki „VAT-Zwrot”, umieszczając zamiast niej wzmiankę na formularzu, iż zastosowano nieaktualny już druk. Urząd celny umieścił na formularzu jedynie pieczątkę: „Dokonano wywozu”. Przy kolejnej wizycie na terenie RP nabywca towaru zwrócił się o zwrot podatku VAT. Podatek VAT został zwrócony nabywcy.

Pytanie Wnioskodawcy:Czy Spółka może pomniejszyć VAT należny w deklaracji o kwotę VAT zwróconego według Tax Free wystawionego na nieaktualnym druku, na którym Urząd Celny złożył adnotację o dokonaniu wywozu towaru, a nie potwierdził pieczęcią „VAT – Zwrot”.

Stanowisko Wnioskodawcy co do oceny tego stanu faktycznego: W opinii Spółki powinna ona mieć możliwość pomniejszenia VAT należnego o kwotę zwróconego VAT z uwagi na to, że towar został kupiony przez osobę spoza terytorium RP, a następnie je opuścił, co zostało potwierdzone adnotacją Urzędu Celnego. Do druku został załączony paragon z kasy fiskalnej, zgodnie z wymaganiami przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku z dnia 23.04.2004r. Nieaktualny arkusz druku zawierał te same dane co obecnie obowiązujący formularz.

Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym i prawnym:

Stosownie do art. 126 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) osoby fizyczne niemające stałego miejsca zamieszkania na terytorium Wspólnoty, zwane dalej "podróżnymi", mają prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium kraju, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione przez nie poza terytorium Wspólnoty w bagażu osobistym podróżnego, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz art. 127 i 128. Zgodnie z art. 128 ust. 1 zwrot podatku może być dokonany, jeżeli podróżny wywiózł zakupiony towar poza terytorium Wspólnoty nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu. Stosownie do ust. 2 w/w artykułu podstawą do dokonania zwrotu podatku jest przedstawienie przez podróżnego imiennego dokumentu wystawionego przez sprzedawcę, zawierającego w szczególności kwotę podatku zapłaconego przy dostawie towarów. Wywóz towaru powinien być potwierdzony na tym dokumencie przez urząd celny stemplem zaopatrzonym w numerator. Do dokumentu powinien być dołączony wystawiony przez sprzedawcę paragon z kasy rejestrującej, o której mowa w art. 111 ust. 1. Zgodnie z art. 130 ust. 1 pkt 2 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określił, w drodze rozporządzenia, wzór dokumentu, o którym mowa w art. 128 ust. 2; Wzór dokumentu zawarty jest w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.04.2004r w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, imiennego dokumentu będącego podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty (Dz. U. nr 88, poz. 838).

Stosownie do art. 129 ust. 1 do dostawy towarów, od których dokonano zwrotu podatku podróżnemu, sprzedawca stosuje stawkę podatku 0%, pod warunkiem że: 1) spełnił warunki, o których mowa w art. 127 ust. 4 pkt 1 i 4, oraz 2) przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany miesiąc otrzymał dokument określony w art. 128 ust. 2, zawierający potwierdzenie wywozu tych towarów poza terytorium Wspólnoty.

W przypadku wypełnienia pierwszego z warunków, ale nie posiadania potwierdzenia w postaci imiennego dokumentu określonego w art. 128 ust. 2 w/w ustawy, to w deklaracji za miesiąc, w którym dokonano przedmiotowej dostawy towaru podatnik powinien wykazać ją jako sprzedaż opodatkowaną wg stawki krajowej. Stosownie do ust. 2 w/w artykułu otrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty w terminie późniejszym niż określony w ust. 1 pkt 2 upoważnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego od tej dostawy, nie później jednak niż przed upływem 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano dostawy. Podstawowe znaczenie w określaniu prawidłowości obrotu dotyczącego systemu zwrotu podatku VAT podróżnym ma imienny dokument wystawiony przez sprzedawcę (dokument „TAX FREE”). Przepisy rozporządzenia określają m.in. dokładny wzór tego dokumentu. W związku z tym, że ustawodawca w art. 129 ust. 1 stwierdził, iż tylko posiadanie imiennego dokumentu określonego w art. 128 ust. 2 (którego wzór zawarty jest w załączniku nr 2 w/w rozporządzenia Ministra Finansów) stanowi podstawę do zastosowania stawki 0% do dostawy towarów podróżnemu, to jednocześnie oznacza to, iż nie dopuszcza się możliwości dokonania dostawy towarów dla „podróżnych” przy pomocy innego niż sporządzony wg wzoru zawartego w załączniku nr 2 w/w rozporządzenia dokumentu. W związku z tym, że dokument został w przedstawionym stanie faktycznym sporządzony na nieprawidłowym formularzu, to należy uznać go za dokument błędny, i tym samym nie spełniający wymogów zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26.04.2004r w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, imiennego dokumentu będącego podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty (Dz. U. nr 88, poz. 838). W świetle powyższego Spółka nie ma prawa do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% w odniesieniu do dokonanej dostawy na rzecz osoby fizycznej niemającej stałego miejsca zamieszkania na terenie Wspólnoty i tym samym pomniejszenia podatku należnego o kwotę VAT zwróconego. W przedstawionym stania faktycznym podróżnemu nie przysługiwało prawo do zwrotu podatku VAT.

Dodatkowo
Pytanie podatnika