logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
POIV-443/13/07
Data
2007-06-14
Autor
Urząd Skarbowy w Zamościu
Temat
Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Stawki --> Stawki podatku
Słowa kluczowe
dokumenty celne
eksport pośredni
eksport (wywóz)
stawka preferencyjna
Treść


POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a, art. 216 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.04.2007 r. znak L.dz.870/2007 w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego postanawiam:

-ocenić stanowisko Strony jako prawidłowe.

UZASADNIENIE

Podany we wniosku stan faktyczny jest następujący: Strona sprzedała materiały budowlane podmiotowi mającemu siedzibę na Ukrainie. Zgłoszenie towarów do wywozu zostało dokonane w agencji celnej na podstawie JDA SAD zgodnego z fakturą wystawioną przez Stronę. W trakcie kontroli na przejściu granicznym stwierdzono brak części towaru i jednocześnie potwierdzono fizyczny wywóz poza granice kraju części towarów z w/w faktury.
Wątpliwości Strony dotyczą możliwości traktowania sprzedaży towarów jako eksport i zastosowania stawki 0% do jego wywozu w ilości potwierdzonej przez urząd celny.
W opinii Strony otrzymanie kopii dokumentu JDA SAD potwierdzającego wywóz części towaru uprawnia do zastosowania stawki 0% w tej części, natomiast w pozostałej części, której wywozu nie potwierdził urząd celny, zastosowanie będzie miała stawka podatku VAT właściwa dla sprzedaży w kraju, w tym przypadku 22%.
Zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) pod pojęciem „eksport towarów” rozumie się potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-4, jeżeli wywóz jest dokonany przez:
a.dostawcę lub na jego rzecz, lub
b.nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz.
W myśl z art. 41 ust. 6 i 7 w/w ustawy o podatku od towarów i usług w eksporcie bezpośrednim towarów (art. 2 pkt 8 lit. a), o którym mowa w ust. 4 i 5, stawka podatku wynosi 0 % pod warunkiem, że podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany miesiąc otrzymał dokument potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty.
Jeżeli jednak warunek ten nie został spełniony podatnik nie wykazuje takiej dostawy w ewidencji za dany okres rozliczeniowy, lecz w okresie następnym stosując stawkę podatku 0% pod warunkiem otrzymania dokumentu potwierdzającego eksport towarów przed złożeniem deklaracji podatkowej za ten okres, natomiast w razie niedotrzymana tego terminu do takiej dostawy mają zastosowanie stawki podatku właściwe dla dostawy tego towaru na terytorium kraju.
Zgodnie z art. 41 ust. 9 w/w ustawy o podatku od towarów i usług otrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty w terminie późniejszym niż określony w ust. 7 upoważnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał ten dokument.
W myśl z art. 41 ust. 11 w/w ustawy o podatku od towarów i usług określoną w ust. 4 i 5 stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się również w przypadku eksportu pośredniego (art. 2 pkt 8 lit. b), jeżeli podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym dokonał dostawy towarów, posiada kopię dokumentu, w którym urząd celny określony w przepisach celnych potwierdził wywóz tych towarów poza terytorium Wspólnoty. Z dokumentu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, musi wynikać tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu. Przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio.
Wobec powyższego dla zastosowania stawki 0 % właściwej dla eksportu towarów, konieczne jest dysponowanie dokumentem celnym w postaci karty 3 dokumenu SAD, na którym urząd celny wyjścia potwierdził fakt wywozu towarów poza terytorium Wspólnoty. W sytuacji jeżeli otrzymana karta 3 dokumenu SAD zawiera potwierdzenie wywozu jedynie części zgłoszonych towarów, stawka 0% właściwa dla eksportu towarów może być zastosowana jedynie do tej potwierdzonej części. Do pozostałej części towarów, nie potwierdzonej kartą 3 dokumenu SAD, zastosowanie znajdzie stawka właściwa dla dostawy tych towarów w kraju.
Udzielona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Stronę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jego zaistnienia. Zgodnie z art. 14b §1 i §2 w/w ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.
Na niniejsze postanowienie zgodnie z art. 236 w związku z art. 14a §4 w/w ustawy Ordynacja podatkowa służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zamościu w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

Dodatkowo
Pytanie podatnika