logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
PUS.V.436/1/07
Data
2007-02-16
Autor
Podkarpacki Urząd Skarbowy
Temat
Podatek od czynności cywilnoprawnych --> Przedmiot opodatkowania --> Czynności podlegające opodatkowaniu
Słowa kluczowe
łączenie spółek
przekształcanie podmiotów
Treść

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 9.09.2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2005r. Nr 41, poz. 399 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie po rozpatrzeniu wniosku A. Sp. z o.o. z dnia 12.01.2007r. (data wpływu do tut. Urzędu 16.01.2007r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia uznać stanowisko strony przedstawione we wniosku za nieprawidłowe, w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na dzień złożenia wniosku.

Z przedstawionego przez w/w Spółkę stanu faktycznego wynika, że zarządy spółek A. sp. z o.o. oraz D. Sp. z o.o. złożyły do Sądu Rejonowego XII Wydział Gospodarczy plan połączenia niniejszych spółek. Zgodnie z przedstawionym planem połączenie nastąpi przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej (D. Sp. z o.o.) na spółkę przejmującą (A. Sp. z o.o.), bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej.

Pytanie Spółki brzmi: „czy połączenie spółek podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?” Według stanowiska Spółki, czynność połączenia spółek nie powinna podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych ponieważ nie powoduje ona podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej.

Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, udzielając interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej we wniosku przez A. Sp. z o.o. stwierdza co następuje.

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych w art. 1 ust. 3 pkt 3 mówi, iż podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne powstałe w wyniku zmiany umowy spółki, w przypadku przekształcania, podziału lub łączenia spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że przez połączenie spółek, A Sp. z o.o. przejmie cały majątek spółki D. Sp. z o.o. w postaci nieruchomości wraz z usytuowanymi na nich budynkami, inne środki trwałe, inwestycje długoterminowe, towary i środki pieniężne, co w ocenie tut. Organu podatkowego spowoduje niewątpliwie zwiększenie majątku spółki przejmującej.

Zatem odnosząc się do obowiązujących regulacji prawnych oraz przedstawionego stanu faktycznego czynność zmiany umowy spółki powodującej łączenie spółek, w wyniku której następuje zwiększenie majątku, podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 1 ust.3 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dodatkowo
Pytanie podatnikaTożsamy z