logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
AD-423/09/07
Data
2007-06-05
Autor
Urząd Skarbowy Poznań-Grunwald
Temat
Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
Słowa kluczowe
amortyzacja
samochód osobowy
wyłączenie z kosztów
Treść

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu torfem, opakowaniami foliowymi i zamierza rozszerzyć działalność o wynajem środków trwałych. W związku z powyższym, planuje zakupić samochód osobowy i na podstawie umowy najmu oddać go w odpłatne użytkowanie.Wartość netto samochodu przekraczać będzie kwotę 20.000 euro.

Zdaniem Podatnika, kosztem uzyskania przychodów jest amortyzacja naliczona od całej wartości netto przekraczającej kwotę 20 000euro.

Organ podatkowy stwierdza, że stanowisko Podatnika jest nieprawidłowe.

Z przepisu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) wynika, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Art. 16 ust. 1 zawiera zamknięty katalog wydatków nie uznawanych za koszt uzyskania przychodów. W myśl art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad określonych w art. 16a- 16m, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20. 000 euro przeliczonej na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania.

Zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

1) budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

2) maszyny, urządzenia i środki transportu,

3) inne przedmioty

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1 /umowy leasingu/.

Z powyższego wynika, że przedmiotem amortyzacji są również środki trwałe oddane do używania na podstawie umowy najmu.Przytoczony na wstępie art. 16 ust. 1 pkt 4, który odnosi się do amortyzacji według zasad określonych w art. 16a-16m, wyklucza jednak zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodu osobowego od wartości powyżej20.000 euro.

W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym, w myśl powołanych wyżej przepisów, kosztem uzyskania przychodów od zakupionego samochodu osobowego oddanego w odpłatne użytkowanie na podstawie umowy najmu będą odpisy amortyzacyjne do wysokości 20.000 euro.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Dodatkowo
Pytanie podatnika