logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
RO/443-2/07
Data
2007-03-27
Autor
Świętokrzyski Urząd Skarbowy
Temat
Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania
Słowa kluczowe
dokumentacja
dokumenty przewozowe
dostawa wewnątrzwspólnotowa
Treść

Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.: Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 20.12.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 27.12.2006 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe.

Stan faktyczny:

W ramach prowadzonej działalności Spółka dokonuje wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów. W większości przypadków Spółka posiada przed złożeniem deklaracji za dany okres rozliczeniowy dokumenty określone w art. 42 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, uprawniające do zastosowania stawki 0% przy opodatkowaniu wyżej wskazanych czynności. Podatnik podejmuje też wszelkie niezbędne działania celem zgromadzenia dokumentów określonych w tym przepisie. W sporadycznych jednak przypadkach Spółka dysponuje jedynie kopiami przedmiotowych dokumentów, w szczególności dokumentu przewozowego, lub też nie posiada ich w swojej dokumentacji.

Pytanie Spółki:

Czy brak któregoś z dokumentów wskazanych w art. 42 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług lub posiadanie jedynie kopii dokumentu przewozowego uprawnia podatnika do zastosowania stawki 0% przy opodatkowaniu czynności wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów ?

Stanowisko Spółki:

Zdaniem Spółki brak któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, bądź też posiadanie tylko ich kopii, nie pozbawia Spółki możliwości opodatkowania dokonanej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów stawką 0%, o ile przed złożeniem deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym miała miejsce przedmiotowa dostawa posiada on inne stosowne dokumenty, jednoznacznie potwierdzające dostarczenie towarów do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju.

Jak wynika z art. 42 ust. 1, 3 i 11 ustawy o podatku od towarów i usług warunkiem zastosowania przez Spółkę stawki 0% jest posiadanie przed złożeniem deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym dokonana została wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, dowodów jednoznacznie potwierdzających wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium kraju Wspólnoty innego, niż terytorium kraju, przy czym wskazane przepisy nie nakładają na podatnika bezwzględnego obowiązku posiadania dokumentów wskazanych w art. 42 ust. 3 cytowanej ustawy. Wniosek taki jednoznacznie wypływa z treści przepisu art. 42 ust. 11 stanowiącego, że dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2 mogą również być inne dokumenty, wskazujące, że nastąpiła wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Reasumując, Spółka stoi na stanowisku, iż brak dokumentów wskazanych w art. 42 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług lub posiadanie tylko kopii dokumentu przewozowego nie pozbawia go prawa do zastosowania stawki 0% przy opodatkowaniu czynności wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, jeżeli przed złożeniem deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym miała miejsce wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, posiada on inne dokumenty, jednoznacznie potwierdzające dostarczenie tych towarów do nabywcy z siedzibą na terytorium państwa członkowskiego innego, niż terytorium kraju.

Odnosząc się do przedstawionego stanu faktycznego oraz pytania Podatnika Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) wewnatrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem, że:

 1. podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej i podał ten numer oraz swój numer, o którym mowa w art. 97 ust. 10, na fakturze stwierdzającej dostawę towarów;
 2. podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, o którym mowa w art. 99, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

W myśl art. 42 ust. 3 cytowanej ustawy dowodami, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2, są następujące dokumenty, jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju:

 1. dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju - w przypadku, gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi);
 2. kopia faktury dostawy;
 3. specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku.

Zgodnie z ust. 11 cyt. artykułu w przypadku, gdy dokumenty, o których mowa w ust. 3 - 5 nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju towarów, dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą być również inne dokumenty wskazujące, że nastąpiła dostawa wewnątrzwspólnotowa, w szczególności:

 1. korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie;
 2. dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu;
 3. dokument potwierdzający zapłatę za towar, z wyjątkiem przypadków, gdy dostawa ma charakter nieodpłatny lub zobowiązanie jest realizowane w innej formie, w takim przypadku - inny dokument stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania;
 4. dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Zgodnie z przywoływanymi powyżej przepisami, podatnik jest uprawniony do zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 0%, jeżeli przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy jest w posiadaniu dowodów potwierdzających jednoznacznie wywóz towarów poza terytorium Polski, w wykonaniu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Brak takiej dokumentacji skutkuje utratą możliwości zastosowania stawki preferencyjnej i obowiązkiem opodatkowania dostawy towarów według stawek obowiązujących przy dostawach krajowych. Istotą przywoływanych przepisów jest zobowiązanie podatnika do udowodnienia, iż towary będące przedmiotem dostawy, rzeczywiście opuściły terytorium kraju, ze względu na korzystniejsze, niż w odniesieniu do dostaw krajowych, skutki podatkowe.

Regulacje dotyczące dokumentowania wywozu towarów w wykonaniu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów akcentują charakter dowodowy wskazanych w nich dokumentów. Wskazać należy, iż dokumenty wymienione w art. 42 ust. 3 pkt 1 - 2, ze względu na ich ustaloną przepisami prawa formę, potwierdzają w sposób jednoznaczny zarówno tożsamość towarów będących przedmiotem transakcji i wywozu, podmioty będące stronami wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, jak również fakt dokonania wywozu towarów. Z tego względu nie mogą one zostać zastąpione innymi dokumentami.

Z powołanych przepisów wynika, że dokumenty wymienione w art. 42 ust. 3 są podstawowymi dowodami wykonania dostaw wewnątrzwspólnotowych, o których to dowodach mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2, jeżeli jednoznacznie wynika z nich dokonanie wewnątrzwspólnotowej dostawy. Jeżeli jednak wymienione dowody nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju towarów, dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą być również inne dokumenty wskazujące, że nastąpiła dostawa wewnątrzwspólnotowa. Zatem jedynie ewentualne braki dokumentacji określonej w art. 42 ust. 3, mogą być uzupełnione dokumentami, o których mowa w art. 42 ust. 11.

Ze stanowiska Spółki wynika, iż w następujących stanach faktycznych dotyczących wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów dokonywanych przez Spółkę:

 1. Spółka nie dysponuje dokumentami wymienionymi w art. 41 ust. 3 ustawy, lub
 2. spośród dokumentów wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Spółka dysponuje kopią dokumentu przewozowego - a powyższe braki w dokumentacji Spółka uzupełnia dokumentami z kategorii wymienionych w art. 42 ust. 11 cytowanej ustawy z których jednoznacznie wynika, że towary będące przedmiotem dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju na terytorium kraju Wspólnoty innego niż terytorium kraju, Spółkę jest uprawniona do zastosowania stawki 0%.

Odnosząc się do stanowiska Spółki wskazać należy, że art. 42 ust. 11 ustawy ma zastosowanie w okolicznościach, gdy dostawca towarów dysponuje dokumentami wymaganymi art. 42 ust. 3 ustawy, lecz dokumenty te nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia towarów do nabywcy. Wówczas można uznać za dowody dostawy towarów inne dokumenty, wymienione w art. 42 ust. 11 ustawy. Przepis ten jednak nie zezwala na kompleksowe i całkowite zastąpienie dokumentów wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy i dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów jedynie dokumentami wskazanymi w art. 42 ust. 11 ustawy. W szczególności nie jest dopuszczalne zastąpienie kopii faktury innym dokumentem, gdyż zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług Spółka zobowiązana jest wystawić fakturę stwierdzającą dokonanie sprzedaży.

Również posiadanie przez Spółkę jedynie kopii dokumentu przewozowego, uzupełnionego przez dokumenty wymienione w art. 42 ust. 11 cytowanej ustawy, nie uprawnia podatnika do zastosowania stawki 0% przy opodatkowaniu czynności wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów.

Reasumując, stanowisko Spółki należy uznać za nieprawidłowe.

Dodatkowo
Pytanie podatnika