logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
FN.3120/8/07
Data
2007-06-18
Autor
Burmistrz Gminy Police
Temat
Opłata skarbowa --> Zakres przedmiotowy --> Przedmiot opłaty skarbowej
Słowa kluczowe
dokumenty
notariusze
pełnomocnicy
rachunek bankowy
Treść

Burmistrz Gminy Police, działając na podstawie art. 14a § 1-4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.04.2007 r. w indywidualnej sprawie z siedzibą w X, o interpretację co do zakresu i sposobu stosowania przepisów ustawy o opłacie skarbowej.

postanawia

uznać, że w odniesieniu do stanu faktycznego przedstawionego w punkcie 1 i 2 we wniosku, stanowisko Wnioskodawcy, dotyczące zastosowania przepisów opłaty skarbowej nie jest właściwe w obowiązującym stanie prawnym.

Stan faktyczny przedstawiony przez Stronę:

Posiadacze rachunków bankowych ustanawiają pełnomocników do dysponowania rachunkiem.

Nie są to pełnomocnictwa notarialne ani wynikające z KRS.

Organy samorządowe tj. Rada Nadzorcza i Zarząd Banku ustanawiają pełnomocników do wykonywania zadań wynikających z regulacji wewnętrznych i Statutu Banku.

Nie są to pełnomocnictwa notarialne lub wynikające z KRS.

  • Stanowisko Strony w sprawie:

Zdaniem Strony dokonanie czynności udzielania pełnomocnictwa w punkcie 1 i 2 podlega opłacie skarbowej wymienionej w Załączniku poz. IV – złożenie dokumentu do ustawy o opłacie skarbowej.

Ocena prawna stanowiska strony:


1. W stanie faktycznym przedstawionym w punkcie 1 i 2 wniosku ma zastosowanie:


a. art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.), który stanowi: „opłacie skarbowej podlega: złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym” oraz art. 6 ust. 1 pkt 4, który stanowi, że „obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje: od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii – z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie o którym mowa w art. 1 ust. 2”
b. §1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2007r. w sprawie sporządzenia niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki, który stanowi: w miejscowościach, w których nie ma kancelarii notarialnej, do poświadczenia własnoręczności podpisu są upoważnieni:


2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta);


a. na pismach upoważniających do odbioru przesyłek i sum pieniężnych oraz odbioru dokumentów z urzędów i instytucji,
b. na oświadczeniach stwierdzających stan rodzinny i majątkowy składającego oświadczenie,


3. Banki – na pismach upoważniających do odbioru pieniędzy lub innych przedmiotów z tych banków.


a. art. 79 pkt 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2002r. Nr 42, poz. 369 z późn. zm.) stanowi: notariusz dokonuje następujących czynności: sporządza poświadczenia oraz art. 88 stanowi: podpisy na aktach notarialnych i poświadczonych dokumentach są składane w obecności notariusza. Jeżeli podpis na poświadczonym dokumencie był złożony nie w obecności notariusza, osoba, która podpisała, powinna uznać przed notariuszem złożony podpis za własnoręczny. Okoliczność tę notariusz zaznacza w sporządzonym dokumencie.

Stanowisko organu podatkowego:

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt. 2 ustawy o opłacie skarbowej, opłacie tej podlega złożenie dokumentu stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym, a obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii – z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie o którym mowa w art. 1 ust. 2. tj. przez inny podmiot niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Nie podlegają opłacie skarbowej dokonywane czynności wymienione w art. 2 ust. 1 ustawy o opłacie skarbowej. Natomiast zwolnione od opłaty skarbowej są dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy, wypisy, kopie wymienione w kolumnie 4 w IV części.

Generalnie do sporządzenia poświadczeń upoważniony jest notariusz na podstawie art. 79 pkt 2 ustawy - Prawo o notariacie. Jednak, gdy w danej miejscowości nie ma kancelarii notarialnej, do poświadczenia własnoręcznego podpisu są upoważnieni – zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra sprawiedliwości w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki, w związku z art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 z późn. zm.) -wójt, burmistrz, prezydent miasta i banki, w enumeratywnie wymienionych sprawach.

Pełnomocnictwo jest jedną z czynności prawnych, której istota sprowadza się do umocowania określonego podmiotu do działania w cudzym imieniu z bezpośrednim skutkiem dla mocodawcy. Udzielane pełnomocnictwa przez posiadaczy rachunków bankowych do dysponowania rachunkiem oraz przez organy samorządowe tj. Radę Nadzorczą i Zarząd Banku do wykonywania zadań wynikających z regulacji wewnętrznych i Statutu Banku, które nie są poświadczone notarialnie nie posiadają mocy prawnej. Natomiast poświadczenia na pełnomocnictwach podlegają opłacie skarbowej, za dokonanie czynności przez notariusza.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Gminy w Policach w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego postanowienia.

Dodatkowo
Pytanie podatnika