logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
PD.1/423/6/07
Data
2007-06-20
Autor
Urząd Skarbowy w Puławach
Temat
Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów
Słowa kluczowe
ewidencja przebiegu pojazdu
koszty uzyskania przychodów
towar handlowy
wyłączenie z kosztów
Treść

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8 , poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego w Puławach po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.03.2007 r. złożonego dnia 28.03.2007 r. /uzupełnienie z dnia 07.05.2007 r./ w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisu art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm./ stwierdza, iż stanowisko przedstawione w ww. wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /tekst jednolity: Dz. U. Z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm./ stosownie do swej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz /prezydent miasta/, starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14 a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.Wnioskiem złożonym dnia 28.03.2007 r. /uzupełnienie z dnia 07.05.2007 r./ Spółka z o.o. wystąpiła do Naczelnika tut. Urzędu o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisu art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm./ przedstawiając następujący stan faktyczny:

Spółka z o.o. jest agentem dealera samochodowego. Przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż i naprawa samochodów. Ww. podmiot otrzymuje od Firmy X. samochody, z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Niektóre samochody figurują jako towary handlowe wykorzystywane do celów demonstracyjnych służących do jazd próbnych testowanych przez klientów. Po okresie eksploatacji lub w trakcie, samochody te są sprzedawane. Natomiast w czasie eksploatacji do samochodów tych wydawane są z magazynu materiały eksploatacyjne w postaci: dywaników, płynu do spryskiwacza, opony zimowe, ramka tablicy rejestracyjnej czy splot kluczy. Ponadto do samochodów tych Spółka zakupuje paliwo silnikowe lub olej napędowy.

Wobec powyższego Spółka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Puławach z zapytaniem:Czy zakup paliwa, wydanie materiałów eksploatacyjnych oraz ubezpieczenie samochodów, powinno być ewidencjonowane w ewidencji przebiegu pojazdu?
Zdaniem Spółki , zakupione paliwo, materiały eksploatacyjne oraz ubezpieczenia samochodów to wydatki ściśle związane z prowadzoną działalnością i takie, które wynikają z umów zawartych w sprawie zakupu samochodów przeznaczonych do jazd próbnych /chodzi tu o ubezpieczenie samochodów demonstracyjnych/. Są to koszty ściśle związane z przychodem ze sprzedaży takich samochodów i stanowią koszt uzyskania przychodu. Na samochody te Spółka dostaje rabat od firmy X. Ponadto Spółka uważa, że samochody demonstracyjne i zastępcze są towarami handlowymi przeznaczonymi do dalszej odsprzedaży i zakup paliwa oraz innych materiałów eksploatacyjnych do tych samochodów jest kosztem podatkowym w momencie poniesienia i nie powinna być prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu.

Biorąc pod uwagę przedstawiony przez Spółkę stan faktyczny, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Puławach wyjaśnia, że zgodnie z przepisami art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 z późn. zm./ nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika – w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów podatnika oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra; podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu. Art. 4a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych definiuje składniki majątkowe jako „aktywa w rozumieniu ustawy o rachunkowości, pomniejszone o przejęte długi funkcjonalnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą zbywcy (...)”. Z kolei art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /Dz. U. z 2002 r. ,Nr 76, poz. 694 z późn. zm./ definiuje pojęcie rzeczowych aktywów obrotowych.

Zgodnie z pkt 19 ww. przepisu, przez rzeczowe aktywa obrotowe rozumie się „materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby, wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty gotowe /wyroby i usługi/ zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty oraz towary nabyte w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym”. Aktywa , o których mowa powyżej są zgodnie z pkt 18a ww artykułu „przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy.” Samochody demonstracyjne używane w Spółce do jazd próbnych, w celu zaprezentowania potencjalnemu nabywcy ich walorów użytkowych są towarami handlowymi, czyli zgodnie z ustawą o rachunkowości rzeczowymi składnikami majątku obrotowego jednostki, nabytymi w celu dalszej odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym. Zatem wydatki na zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do takich samochodów stanowią koszt uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy. Łączne spełnienie tych dwóch warunków /pozytywnego i negatywnego/ pozwala dany wydatek uznać za koszt uzyskania przychodów. Wobec tego Spółka nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Zatem stanowisko Spółki w powyższym zakresie jest prawidłowe.

Dodatkowo
Pytanie podatnika