logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
PDP/423-3/06
Data
2006-09-20
Autor
Urząd Skarbowy w Olkuszu
Temat
Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania --> Rok podatkowy
Podatek dochodowy od osób prawnych --> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku --> Podstawa opodatkowania
Słowa kluczowe
ogłoszenie upadłości
okres rozliczeniowy
rozliczanie straty
spółka akcyjna
Treść

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olkuszu, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Państwa wniosku znak: Ldz. 2090/2006r. z dnia 18.08.2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie prawa spółki postawionej w stan upadłości z możliwością zawarcia układu z dniem 08.06.2006 r. do obniżenia dochodu w roku podatkowym trwającym od 08.06.2006 r. do 31.12.2006 r. tj. po ogłoszeniu upadłości o odpowiednią cześć straty podatkowej osiągniętej w roku podatkowym 2005 stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko podatnika jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Stan faktyczny przedstawiony przez Stronę, będący przedmiotem analizy organu podatkowego:
Wnioskodawca w złożonym w dniu 18.07.2006 r. wniosku przedstawił następujący stan faktyczny: ... Spółka Akcyjna z dniem 08.06.2006 r. zostało postawione w stan upadłości z możliwością zawarcia układu. Nadal kontynuuje swoją działalność. Na dzień 07.06.2006 r. dokonało zamknięcia ksiąg rachunkowych, zatem rok podatkowy Spółki trwał od 01.01.2006 r. do 07.06.2006 r.W zeznaniu rocznym CIT – 8 za 2005 r. Spółka wykazała stratę podatkową w kwocie 204.574,09 zł.

Pytanie Wnioskodawcy:
Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka może rozliczyć 50 % straty podatkowej osiągniętej w 2005 r. w roku podatkowym trwającym od 08.06.2006 r. – 31.12.2006 r.?

Stanowisko Wnioskodawcy:
W złożonym wniosku Strona przedstawiła własne stanowisko dotyczące ww. zagadnienia.
Zdaniem wnioskodawcy postawienie spółki w stan upadłości nie pozbawia jej prawa do odliczenia straty z lat ubiegłych, gdyż jest to nadal ta sama osoba prawna.
Strata podatkowa będzie rozliczana nadal przez to samo przedsiębiorstwo, które taką stratę poniosło.

Ocena prawna stanowiska pytającego, dotycząca stanu faktycznego wynikającego z treści wniosku:
... z siedzibą w przy, jest spółką akcyjną utworzoną w dniu 30 grudnia 2003 r. na czas nieokreślony, na podstawie aktu komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego.
Do rejestru przedsiębiorców zostało wpisane w dniu 16.01.2004 r.
Bilans zamknięcia przedsiębiorstwa państwowego sporządzony na dzień 31.01.2004 r. stał się bilansem otwarcia spółki akcyjnej.
W związku z powyższym, iż na podstawie aktu komercjalizacji dzień komercjalizacji określony został na pierwszy dzień miesiąca przypadający po wpisaniu Spółki do rejestru przedsiębiorców to przypadł on na dzień 01.02.2004 r.
Od dnia 01.02.2004 r. spółka działa pod firmą w Spółka Akcyjna, której jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa.
W dniu 08.06.2006 r. została ogłoszona upadłość podmiotu.

Zasadą opodatkowania osób prawnych podatkiem dochodowym jest przyjęcie za podstawę opodatkowania osiągniętego przez nie dochodu za dany okres rozliczeniowy, stanowiącego różnicę między przychodami a kosztami ich uzyskania. Jeżeli zatem dochód nie wystąpi, czyli koszty uzyskania przychodu będą od przychodu wyższe, mamy do czynienia ze stratą podatkową.
Pojęcie straty podatkowej zostało zdefiniowane w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).
Możliwość dokonywania odliczeń straty uregulowana została w art. 7 ust. 5 ww. ustawy.
Przepis ten stanowi, że o wysokość straty, o której mowa w ust. 2, poniesionej w roku podatkowym można obniżyć dochód w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 % kwoty tej straty.
Przy odliczaniu strat od dochodu należy zwrócić uwagę, że ustawodawca używa określenia „lata podatkowe”.
Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, za rok rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. W tym przypadku za następny rok podatkowy uważa się okres od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych do końca przyjętego przez podatnika roku podatkowego.
W opisywanym przypadku, w związku z postawieniem Spółki w stan upadłości z możliwością zawarcia układu postanowieniem Sądu Rejonowego i zamknięciem ksiąg pod datą 07.06.2006 r. ze względu na obowiązek ich zamknięcia wynikający z przepisów ustawy o rachunkowości wystąpiły w Spółce dwa lata podatkowe w jednym roku kalendarzowym . Dla każdego z tych lat oddzielnie ustala się dochód lub stratę podatkową, a w przypadku wystąpienia dochodu w każdym z tych okresów można odliczyć odpowiednią część straty z lat ubiegłych.
Art. 7 ust. 3 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych powołanej wyżej zawiera katalog wyłączeń z uprawnienia do rozliczania straty podatkowej w razie przekształcenia formy prawnej, łączenia lub podziału przedsiębiorców (wyłączenia te nie dotyczą jednak przekształcenia spółek kapitałowych w inne spółki kapitałowe).
Przepis ten ma bezpośrednie zastosowanie do przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę kapitałową w drodze komercjalizacji. Zgodnie, bowiem z art.1 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.) komercjalizacja polega na przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego w spółkę, mającą formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej.
W związku z powyższym Spółka powstała na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji nie ma prawa, przy ustalaniu podstawy opodatkowania, do odliczenia strat powstałych w przedsiębiorstwie państwowym przed komercjalizacją.

Postawienie podatnika w stan likwidacji lub upadłości nie pozbawia go prawa do odliczenia straty z lat ubiegłych – jest to nadal bowiem ta sama osoba prawna.
Reasumując: rok podatkowy 2005 jest dla Spółki drugim rokiem podatkowym po podpisaniu aktu komercjalizacji zatem Spółka może obniżyć dochód o wysokość straty poniesionej w tym roku podatkowym w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, poczynając od roku podatkowego 01.01.2006 – 07.06.2006, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 % tej straty.
W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 14 a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.
Stosownie do art. 14 b § 1 i § 2 w/w ustawy interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5.
W dacie złożenia wniosku jak i wydania postanowienia nie toczyło się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym dotyczące podatnika, w zakresie o jakim mowa w niniejszym postanowieniu.

Pouczenie
Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie ul. Wadowicka 10 za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olkuszu w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.
Zażalenie na podstawie organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie – art. 222 ustawy Ordynacja podatkowa.

Dodatkowo
Pytanie podatnika