logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
PBI-1/415/113/2007
Data
2007-01-08
Autor
Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza
Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Katalog źrodeł przychodów
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Przychody z działalności gospodarczej
Słowa kluczowe
działalność gospodarcza
ogłoszenie upadłości
podatek dochodowy od osób fizycznych
sprzedaż nieruchomości
Treść

P O S T A N O W I E N I E

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza działając na zasadzie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 01.12.2006 r. (data wpływu do tut.organu podatkowego 06.12.2006 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione stanowisko w przedmiotowym wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego w złożonym piśmie stanu faktycznego wynika, że Pani Magdalena J. prowadziła działalność gospodarczą wpisaną do ewidencji Urzędu Miasta Krakowa jako Firma Handlowa ... w Krakowie. W dniu 26 stycznia 2006 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych wydał postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości ... w celu likwidacji majątku wyznaczając Pana jako syndyka masy upadłości. Z mocy prawa upadłościowego jako syndyk obejmuje Pan majątek upadłego, zarządza nim, dokonuje sprzedaży oraz podziału środków uzyskanych ze sprzedaży pomiędzy wierzycieli. Nadmienia Pan że w skład masy upadłości w przypadku osoby fizycznej wchodzi majątek związany z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz pozostały majątek dłużnika (majątek osobisty). Działalność gospodarcza prowadzona przez Panią ... była działalnością handlową. W/w nie prowadziła działalności gospodarczej w zakresie obrotu nieruchomościami. Pani ... pozostaje w związku małżeńskim z Panem Markiem J., a na dzień ogłoszenia upadłości (26 stycznia 2006 roku) pomiędzy małżonkami istniała wspólność majątkowa małżeńska.

Przytacza Pan treść art. 124 § 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60 poz. 535 ze zm.) stosownie do którego w razie ogłoszenia upadłości jednego z małżonków wspólność ustawowa między małżonkami ustaje z mocy prawa z dniem ogłoszenia upadłości, a majątek wspólny wchodzi do masy upadłości tego z małżonków, którego upadłość została ogłoszona.

Stosownie zatem do treści w/wym. przepisu prawo własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Krakowie przy ul. xxx oznaczonej jako działka ... o powierzchni 0,1245 ha stanowiąca wspólną własność Państwa .... objęta została spisem inwentarza masy upadłości Magdaleny J. w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, co zostało zaakceptowane przez sędziego – komisarza w postępowaniu upadłościowym. Spisem inwentarza stosownie do treści ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze, syndyk masy upadłości objął spisem inwentarza oraz zarządem cały majątek dłużnika zarówno związany z działalnością gospodarczą, jak i majątek osobisty (nie związany z działalnością gospodarczą) w tym wchodzący w skład wspólności małżeńskiej.

Zgodnie z ustaleniami dokonanymi przez Pana jako sydyka masy upadłości niezabudowana nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka nr ... o powierzchni 0,1245 ha, została zakupiona aktem notarialnym przez .... w 1996 roku z przeznaczeniem dla celów osobistych małżonków lub ich dzieci, a działka gruntu nigdy nie była zaliczona do środków trwałych w działalności gospodarczej prowadzonej przez .... w całym okresie od chwili jej zakupu do dnia ogłoszenia upadłości, jak również przez syndyka po ogłoszeniu upadłości. Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego, który nie obowiązuje na terenie Miasta Krakowa dla tej nieruchomości. Podatnik nie posiada decyzji ustalającej warunki zabudowy na działce. Informuje Pan że takie przeznaczenie działki może być ustalone dopiero w decyzji administracyjnej o warunkach zabudowy wydanej przez organ administracji samorządowej w trybie art. 60 i następnych ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku nr 80 poz. 717 ze zm.).
Przeznaczenie działki określone zostało w ewidencji gruntów prowadzonej przez Urząd Miasta Krakowa i tak z ogólnej powierzchni 0,1245ha, 0,0107 ha to użytki oznaczone jako Lz (grunty zadrzewione i zakrzewione) klasa Lz III, 0,0447 ha oznaczono jako R (grunty rolne) klasa IIIa i 0,0691 ha oznaczono jako R (grunty rolne) klasa IIIb.
Pan jako Syndyk Masy Upadłości ... zamierza sprzedać w 2006 roku , ewentualnie w 2007 roku w trybie postępowania upadłościowego w/wymienioną niezabudowaną nieruchomość gruntową w drodze przetargu. Podstawą sprzedaży jest postanowienie sędziego komisarza przedmiotowego postępowania z dnia 11.10.2006 r.

W związku z powyższym zwraca się Pan z pytaniem czy kwotę uzyskaną ze sprzedaży nieruchomości powinien Pan zaliczyć do przychodów:
- z odpłatnego zbycia nieruchomości zwolnionych od podatku dochodowego od osób fizycznych w związku ze sprzedażą nieruchomości po upływie 5 lat od daty jej nabycia przez ...., czy
- z pozarolniczej działalności gospodarczej ....
Stoi Pan na stanowisku, że kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości nie zaliczonej u podatnika do środków trwałych ,a stanowiącej majątek osobisty podatnika będzie wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odpłatne zbycie nieruchomości nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej oraz upłynął już okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie nieruchomości.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków – Krowodrza ustosunkowując się do wniosku Syndyka informuje:
Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) źródłami przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2 nieruchomości lub ich części oraz udziału wnieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.
Powyższych przepisów nie stosuje się do odpłatnego zbycia praw majątkowych lub rzeczy będących składnikami majątku związanymi z działalnością gospodarczą, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej (art. 10 ust. 2 pkt 3).
W myśl art. 14 ust. 2 pkt 1 w/w ustawy przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących:
a) środkami trwałymi,
b) składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1.500zł
c) wartościami niematerialnymi i prawnymi
- ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b), spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c.
Cytowany wyżej przepis art. 14 ust. 2 pkt 1 dotyczy majątku związanego z wykonywaną działalnością gospodarczą.
Ponieważ jak wynika z przedstawionego przez Syndyka stanu faktycznego sprzedaż przedmiotowej nieruchomości gruntowej nastąpi po upływie pięciu lat od dnia jej nabycia i dotyczy nieruchomości stanowiącej majątek osobisty upadłego nie związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, w związku z powyższym przychód ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości gruntowej nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz wymienione przepisy tutejszy organ podatkowy uznaje za prawidłowe stanowisko syndyka zawarte we wniosku złożonym w dniu 06.12.2006 r. i postanawia jak we wstępie.

Zgodnie z art. 14a § 2 wyżej wymienionej ustawy – Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania postanowienia.
Stosownie do art. 14b § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu zmiany lub uchylenia w trybie określonym w art. 14 § 5 Ordynacja podatkowa.
W dacie wydania postanowienia nie toczyło się postępowanie podatkowe, ani kontrola podatkowa, ani też postępowanie przed sądem administracyjnym.

Dodatkowo
Pytanie podatnika