logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
1439/DF/I-1332/07/AK
Data
2007-06-12
Autor
Urząd Skarbowy Warszawa-Wawer
Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Podstawa obliczenia i wysokość podatku --> Dochody opodatkowane ryczałtem
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników --> Informacje dla podatników
Słowa kluczowe
akcja
informacja
ogłoszenie upadłości
Treść

Postanowienie

Działając na podstawie art. 216 § l, art. 14 a § l i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r -Ordynacja podatkowa /j.t. Dz.U. z 2005r Nr 8, póz. 60 z późn. zm./ w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wawer

postanawia

uznać stanowisko strony za prawidłowe

Uzasadnienie

Pismem z dnia 27.03.2007r zwrócił się Pan o interpretację przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do przepisu art. 14a § l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U z 2005 r. Nr 8, póz.60 z póżn. zm.) naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podatnika ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Podatnik składając zapytanie do właściwego urzędu zgodnie z art. 14a § 2 ww. ustawy jest obowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż w roku 2006 był Pan klientem domu maklerskiego XXXX na mocy zawartej w 21 stycznia 2006 roku “umowy o zarządzanie portfelem i prowadzenie rachunku inwestycyjnego”. W dniu 4 kwietnia 2006 roku Komisja Papierów Wartościowych i Giełd odebrała XXXX zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej nakazując rozwiązanie umów z klientami i zwrot powierzonych W. S.A. środków. W związku z tym w dniu 5 kwietnia 2006r złożył Pan dyspozycję wypłaty wszystkich środków z Pana rachunku. Następnie w dniu 8 maja 2006r XXXX. wypowiedział Panu umowę. W dniu 22 czerwca 2006r Sąd ogłosił upadłość XXXX. i jak pisze Pan we wniosku XXXX nigdy się z Panem nie rozliczył. Otrzymał Pan jedynie jedną wypłatę pieniężną, która obejmowała zaledwie kilka procent wartości zainwestowanych przez Pana pieniędzy. Od syndyka masy upadłości XXXX nie otrzymał Pan rocznej informacji o dochodach z kapitałów pieniężnych PIT-8C .

W związku z powyższym zwraca się Pan z pytaniem, w jaki sposób dokonać rozliczenia rocznego za rok 2006 i czy zasadne jest wykazanie straty z tytułu utraconych, a zainwestowanych pieniędzy, które zostały przez Pana powierzone XXX. Czy mimo braku PIT-8C możne Pan wykazać taką stratę w rozliczeniu rocznym, czy w ogóle nie wykazywać żadnych danych w zakresie środków powierzonych, a nie odzyskanych z XXXX.

Zdaniem Pana brak formularza PIT-8C nie zwalnia z obowiązku złożenia zeznania rocznego, w którym wykaże Pan stratę w wysokości różnicy pomiędzy wpłaconymi a otrzymanymi zwrotnie środkami pieniężnymi z XXXX. na podstawie posiadanych przez Pana dokumentów zastępczych.

Po zapoznaniu się ze stanem faktycznym, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wawer stwierdza, co następuje:

Dochody “giełdowe", których dotyczy pytanie, podlegają opodatkowaniu na podstawie art. 30b ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000r Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Globalne opodatkowanie tychże dochodów następuje na koniec roku, zgodnie bowiem z art. 30b ust. 6 ww. ustawy po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust.1a pkt 1 tejże ustawy, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również dochody, o których mowa w art. 24 ust. 14 ustawy i dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część i obliczyć należny podatek dochodowy. Do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym należy złożyć zeznanie podatkowe – PIT-38 o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (lub poniesionej straty).

Natomiast zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej są obowiązane, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, przesłać imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2 ustawy, sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-8C). Informację PIT-8C przekazuje się podatnikowi i naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a ustawy, naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Przepis ten obowiązuje zarówno instytucje finansowe pośredniczące w obrocie papierami wartościowymi (np. biura maklerskie), jak i inne podmioty wypłacające lub pośredniczące w uzyskaniu określonych dochodów przez podatnika (np. bezpośrednich nabywców papierów wartościowych).

Uzyskanie przez Pana informacji PIT-8C z Biura Maklerskiego umożliwiłoby Panu wypełnienie zeznania PIT-38, gdyż same nazwy pól we wzorze zeznania PIT-38 nawiązują bezpośrednio do danych pochodzących z PIT-8C. Brak powyższej informacji nie zwalnia jednak Pana od obowiązku złożenia zeznania PIT-38 za rok 2006. Posiadane przez Pana tzw. “dowody zastępcze” dotyczące osiągniętego przez Pana przychodu i poniesionych kosztów, pozwolą Panu na dokonanie rozliczenia rocznego i wykazanie w nim straty powstałej w związku z przeprowadzeniem tej transakcji. Mając powyższe na uwadze Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wawer stwierdza, że stanowisko zajęte przez Pana we wniosku jest prawidłowe, brak informacji PIT-8C nie zwalnia Pana z dokonania rozliczenia rocznego na druku PIT-38. . Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wawer informuje, iż niniejsza interpretacja o zakresie stosowania prawa podatkowego, dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Zgodnie z art. 14 b § l ustawy Ordynacja podatkowa udzielona interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika, inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Dodatkowo
Pytanie podatnikaTożsamy z