logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
DP1/443-84/05/MS/93585
Data
2006-12-29
Autor
Małopolski Urząd Skarbowy
Temat
Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Stawki
Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja
Słowa kluczowe
dokumenty
dostawa wewnątrzwspólnotowa
stawki podatku
wywóz towarów
Treść

POSTANOWIENIE

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U, z 2005 r., Nr 8, poz. 60, ze zm.), po rozparzeniu wniosku Strony wniesionego w dniu 06.10.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Pismem wniesionym w dniu 06.10.2005 r. Spółka zwróciła się do Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zgodnie z przepisem art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.
Spółka jest zarejestrowana jako podatnik podatku od towarów i usług dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych. Firma dokonuje wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (dalej: WDT) do sklepów należących do jednej sieci marketów, zlokalizowanych w różnych krajach Unii Europejskiej.
Nabywcy towarów (poszczególne sklepy lub ich grupy krajowe wchodzące w skład sieci marketów) są również zarejestrowani dla potrzeb dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych, w związku z czym Spółka zamieszcza na fakturach dokumentujących dokonanie WDT ich numery identyfikacji dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych, wydane w danym państwie członkowskim.

Dostawy na rzecz sieci marketów dokonywane są według następującego schematu:
• Spółka w opakowaniach zbiorczych wysyła towary do magazynu firmy przewozowej na terytorium Niemiec w dostawach całotirowych;
• Firma przewozowa przeładowuje towary i przesyła je do ostatecznych odbiorców, tj. sklepów z sieci marketów;
• Faktury sprzedażowe dokumentujące dokonanie WDT wystawiane są bezpośrednio przez Spółkę na poszczególne sklepy z sieci lub ich grupy.
Spółka posiada następujące dokumenty potwierdzające dokonanie ww. dostawy:
• CMR dokumentujący przewóz towarów pomiędzy siedzibą Spółki a magazynem firmy przewozowej na terytorium Niemiec;
• Potwierdzenie odbioru towarów przez poszczególne sklepy z sieci;
• Wewnętrzne dokumenty firmy przewozowej potwierdzające co zostało dostarczone do sklepu (dokumenty sporządzane są w języku francuskim).
Spółka nie posiada dokumentów przewozowych dotyczących transportu pomiędzy magazynem firmy przewozowej ulokowanym w Niemczech a poszczególnymi sklepami sieci marketów.

W tym stanie faktycznym Spółka zwraca się z zapytaniem, czy fakt, że ze względów logistycznych towary wysyłane w ramach WDT są przepakowywane na terytorium Niemiec, ma wpływ na prawo do zastosowania stawki VAT 0%, oraz czy dokumenty związane z dokonywaniem przez Spółkę WDT na rzecz sieci sklepów są wystarczające dla potrzeb zastosowania stawki VAT 0%.
Zdaniem Wnioskodawcy, należy uznać, że Spółka dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, o której mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.). Spółka dokonuje wywozu towarów z terytorium Polski na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju w wykonaniu umowy sprzedaży, oraz nabywcy towarów posiadają status podatników podatku od wartości dodanej i są zidentyfikowani na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w innych państwach członkowskich niż Polska.
W ocenie Podatnika łącznie, dokumentacja posiadana przez Spółkę jednoznacznie potwierdza, że:
•towary zostały przetransportowane na terytorium Niemiec,
•towary zostały dostarczone poszczególnym nabywcom z różnych państw członkowskich Unii Europejskiej, innych niż Polska.
Tym samym, dokumenty te stanowią wystarczająca podstawę do opodatkowania tych dostaw według 0%stawki VAT, na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy o VAT.

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego potwierdza stanowisko Wnioskodawcy, że w opisanym stanie faktycznym i prawnym czynności wykonywane przez Spółkę stanowią wewnatrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 13 ust. 1 ustawy o VAT.
Zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem, że podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspółnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Dowodami dokonania dostawy są następujące dokumenty, jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego, innym niż terytorium Polski:
1/ dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium Polski - w przypadku, gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi),
2/ kopia faktury dostawy,
3/ specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku.
Ponadto, pomocniczo (art. 42 ust. 11 pkt 4) dokumentem tym może być również dokument potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego, innym niż terytorium kraju.
Dowody o których mowa w piśmie Spółki (dokumenty przewozowe, kopie faktur dokumentujących dokonanie WDT na rzecz poszczególnych sklepów i dokumenty potwierdzające przejęcie przez nabywców towarów), zdaniem tut. Urzędu, łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju, a zatem przedmiotowa wewnątrzwspółnotowa dostawa podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%.

Powyższa interpretacja:
-dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących;
-nie jest wiążąca dla podmiotu podatnika, wiąże natomiast właściwe dla Wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.
W dacie wydania postanowienia nie toczyło się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Pouczenie:
Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie, za pośrednictwem Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego – w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.

Dodatkowo
Pytanie podatnika