logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
PDOF/415-3/07
Data
2007-03-23
Autor
Urząd Skarbowy w Limanowej
Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zryczałtowany podatek dochodowy --> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Słowa kluczowe
forma opodatkowania
ryczałt ewidencjonowany
wyłączenie
Treść

P O S T A N O W I E N I E

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Limanowej działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 05.01.2007 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pan warsztat samochodowy, w ramach którego wykonywane są usługi blacharko – lakiernicze. Działalność Pana jest opodatkowana w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Celem właściwego wykonywania usługi w niektórych przypadkach zmuszony jest Pan do zakupu części samochodowych, które są niezbędne do wykonania usługi. Jednocześnie stwierdza Pan, iż nie prowadzi sprzedaży części samochodowych.
W związku z tym pyta Pan, czy przepis art. 8 ust. 1 pkt. 3 lit. f ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) wyłącza Pana z opodatkowania prowadzonej działalności w formie ryczałtu i czy może Pan w dalszym ciągu być opodatkowany w formie ryczałtu?
Własne stanowisko podatnika:
Zdaniem Pana w związku z faktem, że wykonuje Pan wyłącznie usługi w zakresie napraw blacharsko - lakierniczych pojazdów samochodowych wyłączenie z opodatkowania w formie ryczałtu prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej nie dotyczy.
Stan prawny:
W świetle art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. f ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) dodanym od 1 stycznia 2007 r. przez art. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588), opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub części przychody z tytułu działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.
Zgodnie z art. 4. ust. 1 powyższej ustawy użyte w ustawie określenia oznaczają:
- działalność usługowa - pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264, z 1999 r. Nr 92, poz. 1045 i z 2001 r. Nr 12, poz. 94) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668 oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1080), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3,
- działalność usługowa w zakresie handlu - sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników (art. 4 ust. 1 pkt. 3).
W przedstawionym stanie faktycznym należy stwierdzić, że na podstawie definicji zawartej w powyższym przepisie prowadzi Pan działalność usługową z wyłączeniem handlu częściami samochodowymi. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.) wykonywane przez Pana usługi są sklasyfikowane pod symbolem 50.20.14 – usługi w zakresie obsługi i napraw nadwozi samochodów osobowych (drzwi, zamków, okien, lakierowanie, naprawy powypadkowe), oraz 50.20.23 – usługi w zakresie obsługi i napraw nadwozi pozostałych pojazdów samochodowych (drzwi, zamków, okien, lakierowanie, naprawy powypadkowe).
Usługi w zakresie handlu częściami zamiennymi są sklasyfikowane odrębnie pod symbolem 50.30 – usługi w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów samochodowych.
Ponadto zgodnie z definicją zawartą w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za działalność usługową uważa się sprzedaż w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów (...).
Natomiast z definicji zawartej w art. 4 ust. 1 pkt. 5 lit. a towarami handlowymi są towary zakupione w celu dalszej odsprzedaży, w stanie nieprzetworzonym.
Tak więc montaż części zamiennych do naprawianych przez Pana samochodów nie spełnia definicji działalności usługowej w zakresie handlu i w związku z tym prowadzona przez Pana działalność gospodarcza w zakresie usług blacharsko – lakierniczych może być w dalszym ciągu opodatkowana w formie ryczałtu ewidencjonowanego.
W tym stanie rzeczy Naczelnik Urzędu Skarbowego w Limanowej uznaje Pana stanowisko w powyższej sprawie jako prawidłowe.
W dacie wydania powyższego postanowienia nie toczyło się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa w powyższej sprawie.
Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę.
Stosownie do art. 14b § 1 i 2 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5.

Dodatkowo
Pytanie podatnika