logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
PP 443/1/2/11/07
Data
2007-04-23
Autor
Urząd Skarbowy w Środzie Śląskiej
Temat
Podatek od towarów i usług
Słowa kluczowe
Numer Identyfikacji Podatkowej
następstwo prawne
przejęcie
przejęcie spółki
łączenie spółek
Treść

P O S T A N O W I E N I E
Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Środzie Śląskiej stwierdza, że stanowisko spółki, przedstawione we wniosku z dnia 24.01.2007 r., (data wpływu 25.01.2007 r.) uzupełnionym w dniach 26.01.2007 r. oraz 03.04.2007 r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej prawa spółki przejętej do posługiwania się z dniem przejęcia, numerem NIP i nazwą firmy przejmującej jest nieprawidłowe.
U Z A S A D N I E N I E
W dniu 25.01.2007 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Środzie Śl. wpłynął wniosek spółki z o.o. - spółka "A", o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Wniosek został uzupełniony w dniach 26.01.2007 r. oraz 03.04.2007 r. Z treści wniosku wynika, że w sprawie, której dotyczy nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola skarbowa, kontrola podatkowa, ani postępowanie przed sądem administracyjnym.
Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe kontrola podatkowa, kontrola skarbowa, albo postępowanie przed sądem administracyjnym.
W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.
Złożony wniosek zawiera następujący opis stanu faktycznego:
Wnioskodawca - spółka "A" jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która świadczy usługi komunalne, między innymi w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych.
Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej w dniu 29.12.2006 r. doszło do połączenia spółki z o.o. "A" jako spółki przejmującej i spółki "B" z o.o. jako spółki przejmowanej. Wnioskodawca nadmienia, iż zgodnie z art. 493 Kodeksu Spółek Handlowych połączenie następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby spółki przejmującej, co wywołuje skutek wykreślenia spółki przejmowanej dokonywanym z urzędu.
W związku z powyższym stanem faktycznym spółka przejmująca uważa, że z dniem połączenia przez przejęcie, spółka przejęta "B" przejmuje NIP i nazwę spółki przejmującej "A" i tym samym prawo posługiwania się tymi danymi do przyjmowania i wystawiania faktur VAT.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Środzie Śl. działając na podstawie art. 14a § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) dokonał oceny stanowiska wnioskodawcy zawartego w przedmiotowym wniosku i stwierdził, że jest ono nieprawidłowe.
W oparciu o stan faktyczny przedstawiony we wniosku Naczelnik Urzędu Skarbowego w Środzie Śl. wyjaśnia:
Zasadniczo, na gruncie prawa handlowego, regulacje dotyczące łączenia się spółek kapitałowych znajdują się w przepisach art. 491 do 527 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.). Z uregulowań powyższych wynika, że spółki kapitałowe mogą łączyć się między sobą. Połączenie to może być dokonane m. in. przez przeniesienia całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie przez przejęcie).
Połączenie następuje z dniem wpisania do rejestru właściwego według siedziby, odpowiednio spółki przejmującej (dzień połączenia).Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia spółki przejmowanej a w konsekwencji spółka ta zostaje rozwiązana.
Zgodnie z art. 494 ww. ustawy Kodeks spółek handlowych, spółka przejmująca wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej.
Wobec powyższego, w ocenie tut. organu, wskutek połączenia spółek poprzez przejęcie, wyłącznie spółka przejmująca wchodzi w prawa i obowiązki spółki przejętej, nigdy na odwrót. Spółka "B" jako spółka przejmowana z dniem przejęcia traci byt prawny i nie wstępuje z dniem połączenia w żadne prawa i obowiązki (w tym prawo do posługiwania się Nr NIP i nazwą) spółki przejmującej "A".
W związku z powyższym stanowisko spółki "A" zawarte we wniosku, tut. organ uznaje za nieprawidłowe.
Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszego postanowienia.
Jak stanowi art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Dodatkowo
Pytanie podatnika