logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
1435/PP1/443-10/07/JK/KC
Data
2007-04-05
Autor
Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście
Temat
Podatek od towarów i usług
Podatek od towarów i usług --> Zakres opodatkowania --> Przepisy ogólne --> Czynności opodatkowane
Słowa kluczowe
dotacja
działalność gospodarcza
działalność statutowa
opodatkowanie
osobowość prawna
prowadzenie działalności
stowarzyszenia
Treść

POSTANOWIENIE

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z dnia 05.01.2007 r. (wpływ do tut. urzędu 11.01.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

postanawia

uznać za prawidłowe stanowisko Strony zawarte we wniosku z dnia 05.01.2007 r.

Uzasadnienie

Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, iż Podatnik jako stowarzyszenie, posiada osobowość prawną będąc podmiotem wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego. Zgodnie ze statutem, Stowarzyszenie prowadzi działalność społecznie użyteczną, a także działalność gospodarczą, z której to dochód przeznaczony jest na realizację celów statutowych. Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są oddziały posiadające własną osobowość prawną. Zarząd Główny Stowarzyszenia przekazuje Oddziałom Stowarzyszenia środki finansowe na realizację celów statutowych. Przedmiotowa dotacja (przekazanie środków) nie ma charakteru dopłaty do ceny.

W związku z powyższym Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy dotacja przekazywana przez Zarząd Główny Stowarzyszenia dla jednostki terenowej na działalność statutową podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zdaniem Strony przedmiotowa dotacja nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Mając na uwadze powyższe, zauważyć należy co następuje:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

1)odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2)eksport towarów;

3)import towarów;

4)wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5)wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze nie mieści się w katalogu czynności określonych w w/cyt. artykule, w związku z czym nie rodzi obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług.

Mając na uwadze powyższe, tut. organ podatkowy postanowił jak w sentencji.

Dodatkowo
Pytanie podatnika