logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
US.III/415-18/07
Data
2007-06-18
Autor
Urząd Skarbowy w Kętrzynie
Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zryczałtowany podatek dochodowy
Słowa kluczowe
wyłączenie z karty podatkowej
Treść

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), postanawia uznać stanowisko Wnioskodawcy zawarte w piśmie z 18.05.2007 r., jako prawidłowe.

Z przedstawionych okoliczności faktycznych wynika, iż prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie sprzątania i czyszczenia obiektów (PKD 74.70.Z) opodatkowaną w formie karty podatkowej. Pana żona nie prowadzi obecnie działalności gospodarczej i chciałaby rozpocząć działalność w zakresie budownictwa oraz wynajmu nieruchomości. Przedmiotem jej działalności byłaby budowa obiektów (cały dział PKD 45) oraz ich sprzedaż lub wynajem na własny rachunek (PKD 70.1 i 70.2).
Wątpliwości Pana dotyczą kwestii, czy w przypadku rozpoczęcia działalności przez małżonkę wyłącznie we wspomnianym wyżej zakresie utraci prawo do opodatkowania swojej działalności w formie karty podatkowej?
Pana zdaniem, prowadzenie przez małżonkę działalności gospodarczej w innym niż Pana zakresie, nie spowoduje utraty przez Wnioskodawcę utraty prawa do rozliczania się w formie karty podatkowej.

Tutejszy organ podatkowy podziela stanowiska Wnioskodawcy.

Art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) wymienia przesłanki pozytywne i negatywne do zastosowania opodatkowania działalności w formie podatkowej. Jedną z przesłanek negatywnych do zastosowania tej formy opodatkowania jest prowadzenie przez małżonka podatnika działalności w tym samym zakresie (art. 25 ust. 1 pkt 5).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że przewidywany przedmiot działalności gospodarczej, którą ma prowadzić małżonka, nie pokrywa się z zakresem Pana działalności.

W związku z powyższym, rozpoczęcie przez Pana żonę działalności gospodarczej w zakresie wskazanym we wniosku, nie spowoduje utraty przez Pana prawa do opodatkowania swojej działalności w formie karty podatkowej.

Ponadto tutejszy organ informuje, iż:
- interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia,
- interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwy organ podatkowy i organ kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kętrzynie w terminie 7 dni od daty doręczenia – art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej.

Zażalenie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie – art. 222 w związku z art. 239 Ordynacji podatkowej.

Dodatkowo
Pytanie podatnika