logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
PD-2-415-18-07
Data
2007-04-25
Autor
Urząd Skarbowy w Nowym Sączu
Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zryczałtowany podatek dochodowy
Słowa kluczowe
premia pieniężna
ryczałty
wyłączenie
Treść

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.03.2007 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

We wniosku skierowano zapytanie czy w związku z otrzymaniem premii pieniężnej podatnik traci prawo do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144 poz. 930 z 1998 r. ze zm.), opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką".
Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 z 2000 r. ze zm.), za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.
U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że została zawarta umowa z dystrybutorem, w której określono zasady premiowania zakupu towarów. Premia pieniężna uzależniona jest od wielkości dokonywanych zakupów, stanowi swego rodzaju formę rozliczeń wzajemnych. Tym samym nie stanowi obniżenia ceny towaru lub usługi.
Otrzymywana premia pieniężna jest ściśle związana z prowadzoną działalnością gospodarczą i jeżeli dotyczy zakupu towarów, które następnie służą do wykonania usługi, stanowi przychód z działalności usługowej i podlega opodatkowaniu w Pani przypadku zryczałtowanym podatkiem dochodowym stawką 8,5% ryczałtu, natomiast jeżeli premia dotyczy zakupu towarów, które następnie są odsprzedawane podlega opodatkowaniu 3%stawką ryczałtu.
Wobec powyższego stanowisko, że otrzymywana premia pieniężna nie podlega opodatkowaniu jest błędne, natomiast twierdzenie że otrzymywana premia nie powoduje utraty prawa do opodatkowania ryczałtem jest prawidłowe.
Na dzień wydania postanowienia nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa jak również postępowanie przed sądem administracyjnym.
Powyższa interpretacja:
-dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących
-nie jest wiążąca dla podatnika (następcy prawnego podatnika) osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Dodatkowo
Pytanie podatnika