logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
ZD/4061-65/1/07
Data
2007-06-25
Autor
Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu
Temat
Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów
Słowa kluczowe
koszty uzyskania przychodów
potrącalność kosztów
przyłączenie do sieci
Treść

W dniu 27 marca 2007r. Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, który został uzupełniony w dniu 23 kwietnia 2007r.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż przedmiotem działalności Wnioskującej jest budowa nieruchomości oraz zarządzanie nieruchomościami. W roku 2006 Spółka podpisała umowę o przyłączenie z dostawcą energii cieplnej. W ramach podpisanej umowy o przyłącze, będącego przedmiotem prowadzonej inwestycji budowlanej, zobowiązała się do wykonania instalacji wewnętrznych ciepłowniczych oraz do przygotowania pomieszczenia węzła cieplnego łącznie z instalacją wodno – kanalizacyjną, wentylacji, ochroną akustyczną i doprowadzaniem zasilania elektrycznego w celu odbioru ciepła. Po zakończeniu budowy gotowy budynek będzie wykorzystywany przez Spółkę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Jednocześnie, Wnioskodawca wskazuje, iż pod pojęciem cyt: „budynek będący przedmiotem inwestycji budowlanej“ Spółka rozumie budynek mieszkalno – biurowy będący w trakcie budowy. Nadto, budowany budynek należy do Wnioskodawcy. Działka jest również własnością Spółki. Budynek nie został przekazany do użytkowania i nie są dokonywane odpisy amortyzacyjne.

Wydatki związane z postanowieniami umów o przyłączenie do sieci jakie ponosi Spółka to:

    – opłata za przyłączenie do sieci elektrycznej,
    – opłata za przyłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego.

W związku z powyższym, Wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem, odnośnie właściwego momentu zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów poniesionych opłat za przyłączenie do sieci cieplnej budynku będącego przedmiotem prowadzonej inwestycji budowlanej, w świetle przepisów podatku dochodowego od osób prawnych.

Zdaniem Wnioskującej, zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Użyte w ww. przepisie sformułowanie „w celu“ uzyskania przychodów oznacza, że nie każdy wydatek poniesiony przez Podatnika, w związku z prowadzoną przez Niego działalnością gospodarczą, podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania, lecz tylko ten wydatek, który pozostaje w takim związku przyczynowo – skutkowym, że poniesienie go ma wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodów, w tym służy zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów.

Niezależnie od tego, do kosztów uzyskania przychodów zalicza się wydatki dotyczące funkcjonowania podmiotu gospodarczego, których poniesienie nie jest związane z uzyskaniem konkretnego przychodu, jednakże jest to uzależnione od rzetelnej i całościowej oceny, czy w świetle wszystkich występujących w sprawie okoliczności i przy zachowaniu reguł należytej staranności w momencie dokonywania wydatku Podatnik mógł i powinien przewidzieć, że wydatek ten przyczyni się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodu.

W przekonaniu Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę ww. przepis, można uznać, że wydatki poniesione przez Spółkę na przyłączenie do sieci cieplnej stanowią koszty uzyskania przychodu, gdyż dzięki ich poniesieniu osiągnie Ona przychód z tytułu sprzedaży bądź najmu przedmiotowego budynku z tytułu prowadzonej działalności.

Kwestia ponoszenia kosztów związanych z budową sieci i wykonaniem przyłączy ciepłowniczych, gazowych oraz elektrycznych została uregulowana przepisami Prawa energetycznego. Zgodnie z nim przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem oraz dystrybucją paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła są obowiązane do zawarcia m.in. umowy o przyłączenie. Mają też one obowiązek zapewnienia realizacji i finansowania budowy oraz rozbudowy sieci na potrzeby podmiotów ubiegających się o przyłączenie, na warunkach określonych w przepisach wykonawczych do ustawy – Prawo energetyczne. Przepisy te określają m.in. szczegółowe zasady kształtowania i kalkulacji taryf dla paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła, w tym stawek opłat za przyłączenie do sieci.

Ponoszone przez Spółkę opłaty za przyłączenie do sieci cieplnej powinny być zaliczane w całej wysokości w momencie poniesienia do kosztów uzyskania przychodów, co wynika z ogólnej reguły art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jeżeli z umowy o przyłączenie wynikają ewentualnie inne koszty (wydatki) ponoszone w celu osiągnięcia przychodów, które obciążają bezpośrednio odbiorców energii, wówczas takie wydatki również, co do zasady, powinny być uznane za koszty uzyskania przychodów.

W opinii Wnioskującej, wydatki na przyłączenie do sieci cieplnej należy traktować jako koszt uzyskania dostawy energii niezbędnej do prowadzenia działalności Spółki, podobnie jak wydatek na podłączenie telefonu do sieci telekomunikacyjnej. Przyłącza te nie mogą być traktowane jako środki trwałe w rozumieniu art. 16a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ze względu na brak kompletności (działają w sieci), a więc traktowanie ich jako nakładów inwestycyjnych, do których zastosowanie mają przepisy art. 16a ust. 1 pkt 1 ww. ustawy jest niezasadne.

Zdaniem Wnioskującej, ponoszone opłaty za przyłączenie do sieci cieplnej są odnoszone, w świetle przepisów podatku dochodowego od osób prawnych, w ciężar kosztów podatkowych w sposób bezpośredni w momencie poniesienia z uwzględnieniem przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uwzględniając tych nakładów jako kosztów w postaci późniejszych odpisów amortyzacyjnych.

Ustosunkowując się do przedstawionej powyżej kwestii, stwierdza się co następuje:

Stosownie do przepisu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.(...).

Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu wydatków enumeratywnie wymienionych w przywołanym art. 16 ust. 1 ustawy, stanowić mogą koszt uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo – skutkowym z osiąganymi przychodami, w tym służą zachowaniu albo zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów. Przy czym kosztami uzyskania przychodów są zarówno koszty bezpośrednio, jak i pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami, dotyczące całokształtu działalności podatnika, związane z funkcjonowaniem firmy, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów, a także w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, tak aby to źródło przyniosło (przynosiło) przychody także w przyszłości.

Wskazać przy tym należy, iż zaliczając określony wydatek w poczet kosztów uzyskania przychodów, podatnik podatku dochodowego od osób prawnych odnosi ewidentną korzyść, zatem obowiązany jest do wykazania związku pomiędzy poniesieniem kosztu a uzyskaniem przychodu (zachowaniem, zabezpieczeniem źródła przychodów), zgodnie z dyspozycją powołanego art. 15 ust. 1 ustawy podatkowej.

W tym miejscu tutejszy organ podatkowy pragnie wskazać, iż kwestia ponoszenia wydatków związanych z budową sieci i wykonaniem przyłączy ciepłowniczych została uregulowana przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1504 ze zm.). Zgodnie ze wskazaną ustawą przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem oraz dystrybucją paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła są obowiązane do zawarcia m.in. umowy o przyłączenie. Mają też obowiązek realizacji i finansowania budowy oraz rozbudowy sieci na potrzeby ubiegających się o przyłączenie, na warunkach określonych w przepisach wykonawczych do ww. ustawy. Przepisy te określają m.in. szczegółowe zasady kształtowania i kalkulacji taryf dla paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła, w tym stawek opłat za przyłączenie do sieci.

Jak wskazuje Wnioskodawca w przedstawionym stanie faktycznym, ponosi Ona opłaty za przyłączenie do sieci cieplnej budynku, będącego przedmiotem prowadzonej inwestycji budowlanej.

Wobec powyższego, skoro ponoszenie tego typu opłat jest niezbędne z punktu widzenia przepisów prawa, wydatki ponoszone przez Wnioskującą z tytułu opłat za przyłączenie do sieci cieplnej budynku, mogą stanowić koszt uzyskania przychodów w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z zasadami logiki i życiowego doświadczenia, zapewnienie w budynku dostaw energii cieplnej w teraźniejszych warunkach gospodarczych jest niezbędnym warunkiem umożliwiającym jego funkcjonowanie. Zatem, nie ulega wątpliwości, iż pomiędzy przychodami Spółki (Jej funkcjonowaniem), a wydatkami poniesionymi na przyłączenie do sieci ciepłowniczej, której przekazanie na rzecz zakładu energetycznego warunkuje zapewnienie dostaw energii cieplnej dla budynku Spółki, istnieje związek przyczynowo – skutkowy. Powyższe zaś implikuje wniosek, iż wskazane wydatki mogą stanowić koszt uzyskania przychodów.

Podkreśla się dodatkowo, że zaliczenie konkretnych wydatków do kosztów uzyskania przychodów powoduje obniżenie podstawy opodatkowania, zatem Podatnik winien dysponować stosownymi dowodami, iż zaliczenie określonych wydatków do kosztów uzyskania przychodów było zasadne i celowe. W szczególności zaś, że wydatki te zostały poniesione w celu uzyskania lub zagwarantowania przychodów, względnie w celu uniknięcia ryzyka wystąpienia strat bądź znacznego zmniejszenia uzyskiwanych dotąd dochodów.

Jednocześnie, odnosząc się do twierdzenia Spółki, iż przyłącza do sieci cieplnej nie mogą być traktowane jako środki trwałe, ze względu na brak kompletności, tutejszy organ podatkowy pragnie wskazać, iż w świetle przepisów podatkowych nie jest możliwe zakwalifikowanie przyłączy ciepłowniczych do środków trwałych Wnioskodawcy. Przyłącze to nie działa bowiem samodzielnie i stanowi element sieci. Nie jest też kompletne i zdatne do użytku. Ponadto, po dokonaniu przyłączenia do sieci przedsiębiorstwa energetycznego i uzyskaniu przymiotu kompletności i zdatności do użytku, przedmiotowe przyłącze ciepłownicze nie będzie stanowiło własności/współwłasności Wnioskodawcy, co wyklucza kwalifikację do środków trwałych, w myśl przepisu art. 16a ust. 1 ustawy podatkowej. Niemniej jednak, należy w tym miejscu również stwierdzić, iż powyższe nie ma żadnego związku z przedmiotową sprawą, gdyż wniosek Spółki dotyczy opłaty za przyłączenie do sieci, nie dotyczy zaś samego przyłącza.

Biorąc pod uwagę informację udzieloną w podaniu Spółki, iż dzięki m.in. dokonaniu opłaty przyłączeniowej do sieci cieplnej Spółka osiągnie przychód ze sprzedaży, bądź najmu przedmiotowego budynku, należy stwierdzić, iż na dzień ponoszenia kosztu opłaty przyłączeniowej Spółka nie ma jeszcze pewności, co do sposobu zadysponowania budynkiem po jego wybudowaniu. Zatem istnieją dwie możliwości: 1. budynek zostanie sprzedany i 2. budynek będzie wynajmowany przez Spółkę, czyli będzie wówczas stanowił Jej środek trwały. Powyższa niepewność co do sposobu wykorzystania czynionej inwestycji powoduje, zdaniem organu podatkowego, iż nie sposób jest określić definitywnie, że opłata przyłączeniowa winna stanowić bezpośredni koszt uzyskania przychodu w postaci przychodu ze sprzedaży budynku (art. 15 ust. 4 ustawy) albo winna stanowić koszt zwiększający wartość początkową środka trwałego ustaloną w oparciu o koszt wytworzenia (art. 16g ust. 4 ustawy podatkowej). Wobec powyższego, organ podatkowy stwierdza, iż możliwe jest również uznanie wydatku na opłatę przyłączeniową, za koszt pośredni uzyskania przychodu i odniesienie go w koszty podatkowe w dacie poniesienia. Ponieważ, jak informuje Spółka, opłatę tą poniosła w 2006r., w kwestii ustalenia daty potrącenia jej w koszty uzyskania przychodu należy posłużyć się regulacją art. 15 ust. 4 ustawy podatkowej w stanie prawnym obowiązującym w 2006r. Zgodnie zaś z tym przepisem, koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. są potrącalne także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, chyba że ich zarachowanie nie było możliwe; w tym przypadku są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione.

Reasumując, mając na względzie przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz przytoczone przepisy prawa, tutejszy organ podatkowy pragnie wskazać, iż pogląd Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowy. Ponoszone przez Spółkę opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczej mogą zostać zaliczone w pełnej wysokości, w momencie ich poniesienia w poczet kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z dyspozycją art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Organ podatkowy nadmienia ponadto, iż pismo Ministra Finansów z dnia 06.11.2002r. nr PB3–93–MD–8214–10/02, na które powołuje się Wnioskująca dotyczy innego stanu faktycznego niż występujący we wniosku Spółki. Pismo to odnosi się bowiem sytuacji, gdy dany podmiot ponosi wydatki związane z budową infrastruktury technicznej, sieci oraz wykonaniem przyłączy, które następnie – w myśl prawa energetycznego – przekazywane są przedsiębiorstwom energetycznym. Wnioskująca zaś – jak wskazuje to w stanie faktycznym – ponosi jedynie opłaty za przyłączenie do sieci.

Jednocześnie, organ podatkowy wskazuje, iż w przedmiotowej interpretacji ustosunkowuje się wyłącznie do argumentacji zawartej w piśmie Wnioskującej. Regulacje art. 14a–d ustawy Ordynacja podatkowa nie przewidują bowiem prowadzenia postępowania dowodowego w sprawach o interpretację przepisów prawa podatkowego.

Przedmiotowa interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskującą i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Dodatkowo
Pytanie podatnika