logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
1472/DPC/415-59/07/PK
Data
2007-06-13
Autor
Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników --> Informacje dla podatników
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników --> Obowiązek obliczania i poboru przez płatników zaliczek
Słowa kluczowe
informacja
informacja dla podatnika
informacja podatkowa
łączenie
obowiązek płatnika
oddział
płatnik
pracodawca
pracownik
przychody ze stosunku pracy
Treść

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Oddział jest jedną z 22 jednostek organizacyjnych (oddziałów) Spólki z o.o. Dla zatrudnionych w Oddziale pracowników pracodawcą jest ten Oddział, w związku z czym dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych posiada on odrębny numer identyfikacji podatkowej i jest płatnikiem tego podatku.

Obecnie część działalności Oddziału wraz z pracownikami świadczącymi pracę na rzecz tej działalności, zostaje z dniem 01.07.2007r. przeniesiona na inny oddział tej samej spółki. Przeniesienie części pracowników z jednego oddziału do drugiego następuje na podstawie art. 231 Kodeksu pracy.

W związku z tym Oddział stoi na stanowisku, iż:

1.Zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotychczasowy płatnik jest zobowiązany do sporządzenia PIT-11 do dnia 15 następującego po miesiącu w którym pobrana została ostatnia zaliczka i przesłania tej informacji pracownikowi i właściwemu organowi podatkowemu.

2.Zaliczka na podatek dochodowy powinna być naliczana i pobierana od dochodów uzyskanych w nowym oddziale.

3.Nowy oddział jako nowy zakład pracy nie może dokonywać rocznego obliczenia podatku za 2007r., ponieważ podatnik w tym roku uzyska dochody w dwóch zakładach pracy.

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie nie podziela powyższego stanowiska Oddziału i wyjaśnia:

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000r., poz. 176 ze zm.) osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zwane dalej "zakładami pracy", są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej. Art. 39 ust. 2 ww. ustawy stanowi, iż jeżeli obowiązek poboru przez płatników, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, zaliczek na podatek ustał w ciągu roku, płatnicy są zobowiązani sporządzić informację określoną w ust. 1 i przekazać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, lub urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, w terminie do dnia 15 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrana została ostatnia zaliczka, z zastrzeżeniem ust. 5.

W przedmiotowym przypadku przejście pracowników następuje na podstawie art. 231 Kodeksu pracy. Zgodnie z art. 231 § 1 Kodeksu pracy w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Z tego wynika, iż obowiązek poboru nie ustaje, lecz przechodzi na nowego płatnika, który przejmując pracowników przejmuje także obowiązek poboru podatku dochodowego od osób fizycznych. W związku z tym nie ma zastosowania cytowany powyżej art. 39 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc błędne jest stanowisko, iż płatnik dotychczasowy jest zobowiązany do sporządzenia informacji PIT-11 w trakcie roku. Prawidłowe zaś jest stanowisko, iż zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych, od dnia przejęcia pracowników powinna być naliczana od dochodów uzyskanych w nowym oddziale.

Skutkiem powyższego jest również fakt, iż błędne jest stanowisko Oddziału, że nowy oddział nie może dokonywać rocznego obliczenia podatku za rok podatkowy 2007r. W przypadku przejęcia pracowników na podstawie art. 231 Kodeksu pracy nie dochodzi do sytuacji gdy podatnik otrzymywał dochody w dwóch zakładach pracy. Oddział przejmujący jest niejako kontynuatorem pełnionych przez oddział przekazujący obowiązków płatnika.

Dodatkowo
Pytanie podatnika