logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
II US.VII-436/1/07
Data
2007-05-14
Autor
Drugi Urząd Skarbowy w Rzeszowie
Temat
Podatek od czynności cywilnoprawnych --> Przedmiot opodatkowania --> Wyłączenia
Słowa kluczowe
pożyczka
wyłączenie
Treść

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 09.09.2000 r o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj. Dz. U. z 2005 r., Nr 41, poz. 399 ze zm.) – po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.04.2007 r. (data wpływu do US 05.04.2007 r.) złożonego przez M. z siedzibą w R., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, dotyczącej wyjaśnienia:

Czy umowa pożyczki zawarta pomiędzy podmiotami z których oba są podatnikami podatku VAT, a pożyczkodawca nie jest wspólnikiem ani udziałowcem pożyczkobiorcy, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych

– Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanawia uznać stanowisko przedstawione przez Podatnika w zapytaniu za prawidłowe.

Z przedstawionego w zapytaniu i uzupełnionego przy piśmie z dnia 27.04.2007r. stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca, podatnik VAT, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zawarł ze Spółką z o.o. której nie jest wspólnikiem ani udziałowcem, również podatnika VAT, odpłatną umowę pożyczki. Pożyczkobiorca prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie działalności pomocniczej finansowanej gdzie indziej nie sklasyfikowanej (PKD 67.13) oraz pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 65.23), natomiast Pożyczkodawca prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie działalności pomocniczej związanej z pośrednictwem finansowym i ubezpieczeniami (PKD 67).

Zdaniem Pytającego umowa pożyczki pomiędzy dwoma podmiotami, będącymi podatnikami VAT, gdzie pożyczkodawca nie jest wspólnikiem ani udziałowcem pożyczkobiorcy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych z uwagi na przepis art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 09.09.2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Biorąc pod uwagę powyższe Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie zważył co następuje:

W myśl art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych umowa pożyczki stanowi przedmiot opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, a jej dokonanie co do zasady powoduje powstanie obowiązku podatkowego na gruncie powołanego aktu (art. 3 ust. 1 cytowanej ustawy). Jednak przy ustalaniu istnienia obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych, istotne jest ustalenie jakie skutki podatkowe wywołuje dokonanie tej czynności w podatku od towarów i usług. Zgodnie bowiem z art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych te czynności, w których przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z niego zwolniona, z wyjątkiem umów sprzedaży i zamiany których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach, umowy spółki i jej zmiany oraz umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Stosownie do treści art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Świadczeniem usług, w myśl art. 8 ust. 1 tejże ustawy, jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 powołanej ustawy.

Udzielenie pożyczki pieniężnej zaliczane jest do grupy usług pośrednictwa finansowego, sklasyfikowanego w sekcji J dział 65 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Zgodnie z dyspozycją art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku Nr 4 do ustawy. W poz. 3 załącznika Nr 4 do ustawy, wymienione zostały usługi pośrednictwa finansowego (w tym udzielanie pożyczek), sklasyfikowane według PKWiU do sekcji J ex (65-67) z wyłączeniami.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnikami tego podatku są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza, o której mowa w art. 15 ust. 2 tejże ustawy, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych

W świetle powyższego stwierdzić należy, że udzielanie pożyczek przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w związku z jej prowadzeniem, można identyfikować i zaliczyć do zawodowej płaszczyzny jednostki, a więc uznać za rodzącą obowiązki w podatku od towarów i usług.

Jeżeli zatem spółka udzielając pożyczek o charakterze odpłatnym, wykonuje działalność usługową określoną w PKWiU w grupowaniu 65.22.10-00.90 „usługi udzielania pożyczek, świadczone poza systemem bankowym”, a tego rodzaju działalność mieści się w definicji działalności gospodarczej zamieszczonej w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, to udzielenie tego rodzaju pożyczek podlega regulacjom zawartym w ustawie o podatku od towarów i usług, z tym, że usługi te korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

W przypadku zatem udzielania przez spółkę – podatnika VAT oprocentowanej pożyczki pieniężnej innym podmiotom, tj. świadczenia usługi finansowej zwolnionej z podatku VAT, czynność taka nie będzie podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych w myśl art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Konkludując stwierdzić należy, że w opisanym w zapytaniu stanie faktycznym wystąpiły przesłanki uzasadniające zastosowanie przewidzianego w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wyłączenia.

Dokonując analizy stanu faktycznego, stanowiska przedstawionego w zapytaniu oraz obowiązujących w omawianym zakresie przepisów prawa podatkowego uznać należy, że stanowisko Podatnika zawarte w zapytaniu jest prawidłowe, w związku z czym Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie działając zgodnie z dyspozycją art. 14a § 1 i § 4 ustawy Ordynacja podatkowa postanowił jak w sentencji.

Dodatkowo
Pytanie podatnikaTożsamy z