logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
I/415-24-384/07/ZDB
Data
2007-05-28
Autor
Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty
Temat
Podatek dochodowy od osób prawnych
Słowa kluczowe
apteka
bonifikaty
dokumentacja księgowa
dokumentowanie
dokumenty
zniżka
Treść

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 oraz art.216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatkach dochodowych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 26.03.2007r.

Z przedstawionego stanu faktycznego we wniosku z dnia 26.03.2007r. wynika, iż Spółka prowadząca w ramach działalności aptekę, z której przychody ewidencjonuje za pomocą kas fiskalnych, swoim klientom na niektóre leki udziela bonifikat. Bonifikaty te nie są uwzględniane ani w raportach dobowych ani w raportach miesięcznych. Całość przychodów ze sprzedaży na wydruku z kasy fiskalnej nie jest pomniejszona o kwoty udzielonych bonifikat. Wysokość bonifikat można ustalić wyłącznie na podstawie odrębnych wydruków komputerowych. Pytanie sprowadza się do ustalenia czy na podstawie tych wydruków komputerowych można pomniejszyć przychody dla celów podatkowych o kwoty udzielonych przez aptekę bonifikat ?
Zdaniem Spółki można obniżyć przychody o udzielone klientowi bonifikaty, jeżeli apteka udokumentuje ten fakt na podstawie wystawionych faktur, faktur korygujących lub paragonów, a nie na podstawie odrębnych wydruków komputerowych.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), za przychody związane z działalnością gospodarczą, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Bonifikata to zmniejszenie pierwotnej ceny towaru lub usługi ze względu na przewidywaną lub faktyczną stratę kontrahenta lub stałe powiązania pomiędzy stronami, wielkość zakupów, itp. okoliczności. Ustalenie ceny sprzedaży jest zależne, co do zasady, od woli stron, podobnie jak udzielenie bonifikat i upustów. Dokonane pomniejszenia winny być prawidłowo udokumentowane.

Udokumentowanie udzielonego rabatu (bonifikaty) powinno nastąpić na podstawie faktury wystawionej z tytułu sprzedaży towarów lub faktury korygującej wystawionej przez podatnika podatku od towarów i usług. Jeżeli przedsiębiorstwo nie wystawia faktur obrót pomniejszony o kwoty udzielonych rabatów i bonifikat winien być uwidoczniony na paragonie fiskalnym.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, jedynym dokumentem stanowiącym o wysokości udzielonych przez Spółkę bonifikat są odrębne wydruki komputerowe, które w momencie sprzedaży towaru nie uwidaczniają faktycznego obniżenia przychodu o udzielony upust.

Po przeanalizowaniu przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego tutejszy organ podatkowy uznaje stanowisko Spółki - za prawidłowe.

Tutejszy organ podatkowy informuje, iż ww. odpowiedź jest wiążąca tylko dla właściwych organów podatkowych i organów kontroli skarbowej do czasu jej zamiany lub uchylenia, nie jest natomiast wiążąca dla Podmiotu.

Dodatkowo
Pytanie podatnika