logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
IX/005/147/Z/K/07
Data
2007-06-15
Autor
Urząd Skarbowy Łódź-Widzew
Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Katalog źrodeł przychodów
Słowa kluczowe
podział
sprzedaż mieszkania
wyłączenie
zamiana
Treść

Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. „ Ordynacja podatkowa„ (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew uznaje za prawidłowe Pani stanowisko przedstawione w złożonym wniosku z dnia 20.04.2007 r. (data wpływu 20.04.2007 r.), uzupełnionym w dniu 15.05.2007 r.

W dniu 20.04.2007 r. wpłynął do tut. urzędu Pani wniosek, o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny:
W dniu 13.12.1989 r. wspólnie z mężem nabyła Pani w drodze przekształcenia praw spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, poł. w .... do wspólności majątkowej małżeńskiej, a następnie na wyłączną własność w dniu ....., aktem Rp A .... w drodze podziału majątku wspólnego bez żadnych spłat i dopłat.Sformułowała też Pani własne stanowisko w sprawie stwierdzając, iż w przypadku sprzedaży lub zamiany przedmiotowego lokalu nie obowiązywałby Pani podatek dochodowy ani z tyt. sprzedaży ani z tyt. zamiany gdyż za datę nabycia lokalu należy przyjąć datę wspólnego nabycia z mężem, tj. w 1989 r..Biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony we wniosku i obowiązujący w tym zakresie, stan prawny Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź - Widzew stwierdza co następuje:Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt. 8 lit b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) źródłem przychodu jest między innymi odpłatne zbycie:
a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
b)spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
c) prawa wieczystego użytkowania gruntów,jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.
Zarówno w przypadku zbycia jak i zamiany nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c w związku z art. 30 e ust. 3 ww ustawy, decydujące znaczenie ma fakt czy odpłatne zbycie lub zamiana nastąpiły przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie. Nabyciem rzeczy o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww ustawy, nie jest zdarzenie prawne polegające na przyznaniu własności rzeczy w drodze zniesienia współwłasności, np. podziału majątku wspólnego.Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 25.02.1964 r. kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa obejmująca ich dorobek ( wspólność ustawowa) i ma ona charakter współwłasności łącznej, bezudziałowej. Wspólność ta charakteryzuje się tym, że w czasie jej trwania małżonkowie nie mają określonych udziałów w majątku wspólnym, nie mogą zatem rozporządzać udziałami, a także nie mogą żądać podziału majątku objętego wspólnością. Dopiero z chwilą ustania wspólności ustawowej wspólność ta ulega przekształceniu.W myśl obowiązujących przepisów za datę nabycia nieruchomości i praw majątkowych o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww ustawy, w przypadku sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych, które przypadają danej osobie w wyniku podziału majątku dorobkowego małżeńskiego, należy przyjąć datę ich nabycia w czasie trwania związku małżeńskiego, jeżeli wartość otrzymanej przez daną osobę nieruchomości w wyniku podziału tego majątku, mieści się w udziale, jaki byłemu małżonkowi przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim. Jeżeli wartość otrzymanej przez byłego małżonka nieruchomości przekracza jego udział w majątku dorobkowym małżeńskim, to wówczas za datę nabycia tej nieruchomości, której wartość przekracza udział byłego małżonka w majątku dorobkowym, należy przyjąć dzień, w którym dokonano podziału majątku dorobkowego małżeńskiego. Z kolei przyznanie rzeczy na wyłączną własność jednemu z małżonków w wyniku podziału majątku wspólnego ( dorobkowego ), jeżeli podział taki jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty lub dopłaty nie jest nabyciem rzeczy o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww ustawy.
W świetle powyższego nabycie przez Panią spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nastąpiło z dniem 13.12.1989 r. w czasie trwania związku małżeńskiego, a zatem dochód uzyskany z ewentualnej sprzedaży lub zamiany ww prawa do lokalu nie będzie stanowił przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 30 e ust. 3 ww ustawy.
Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz obowiazujący w tym zakresie stan prawny, stanowisko Pani w przedmiocie żądanej interpretacji przepisów podatkowych zawarte we wniosku należy uznać - za prawidłowe, a w związku z tym postanowiono, jak w sentencji.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego na dzień wydania postanowienia.Zgodnie z art. 14 b § 1, 2 i 5 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, natomiast obowiązuje organ podatkowy i kontroli skarbowej do czasu zmiany lub uchylenia postanowienia na podstawie decyzji.

Dodatkowo
Pytanie podatnika