logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
1472/RPP1/443-135/07/PAWA
Data
2007-05-21
Autor
Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
Temat
Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania
Słowa kluczowe
dokumenty celne
eksport towarów
odprawa celna
procedura uproszczona
stawki podatku
Treść

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie podatnika, przedstawionej w piśmie z dnia 26 marca 2007 r. (z datą wpływu do tutejszego Urzędu w dniu 24 kwietnia 2007 r.)

postanawia

uznać stanowisko Spółki za prawidłowe.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka dokonuje sprzedaży towarów z przeznaczeniem na eksport. Towar jest eksportowany do odbiorcy posiadającego siedzibę na terenie państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej (Ukraina).

Towar jest dostarczany odbiorcy ukraińskiemu zgodnie z warunkami FCA Warszawa co oznacza, że Spółka wydaje towar przewoźnikowi, którym są Koleje w ustalonym miejscu w Warszawie. Spółka jest odpowiedzialna za załadunek towarów do kontenerów, które znajdują się na wagonach kolejowych, zlokalizowanych na terenie należącym do Spółki. Następnie kontenery są plombowane na wagonach i wystawiany jest dokument SAD. Dodatkowe koszty związane z załadunkiem i przygotowaniem do transportu ponosi Spółka, zlecająca przewoźnikowi transport eksportowanych towarów do nabywcy z Ukrainy.

Odprawa celna eksportowanych towarów jest dokonywana przez podmiot działający w imieniu Spółki (agencję celną). Na zgłoszeniu celnym SAD jako Nadawca/Eksporter wykazana jest Spółka, a jako odbiorca – nabywca z Ukrainy. Odprawa celna dokonywana jest w urzędzie celnym wewnętrznym na terenie Spółki w ramach procedury zwykłej i uproszczonej.

Ponadto, w chwili obecnej proces potwierdzania wywozu towarów poza terytorium Wspólnoty przebiega w ten sposób, że urząd celny wewnętrzny nie opieczętowuje egzemplarza 3 dokumentu SAD pieczęcią Export. Dokument ten jest natomiast potwierdzany przez urząd celny na granicy i następnie odsyłany Spółce.

W odniesieniu do wyżej przedstawionego stanu faktycznego, Spółka wnosi o udzielenie odpowiedzi co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, na następujące pytanie:

Czy Spółka po odprawie celnej w ramach procedury zwykłej i uproszczonej odbywającej się na terenie zakładu może na podstawie art. 41 ust. 6 i 8 ustawy o podatku od towarów i usług stosować stawkę podatku 0%?

Jeżeli tak, czy obowiązują dodatkowe procedury, które Spółka powinna spełnić lub dokumenty, które powinna przedłożyć w urzędzie celnym?

Spółka jest zdania, że w przypadku transportu towarów dokonywanego koleją w ramach zwykłej procedury celnej, egzemplarz 3 dokumentu celnego SAD powinien zostać poświadczony i zwrócony przez urząd celny wyprowadzenia po dokonaniu odprawy celnej. W związku z powyższym, dokument ten nie musi być potwierdzany przez urząd celny na granicy w celu udokumentowania wywozu towaru poza terytorium Wspólnoty. W przypadku Spółki wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej powinien zostać potwierdzony w momencie odprawy celnej dokonywanej po jego załadunku.

Natomiast, Spółka dokonując eksportu towarów w ramach uproszczonej procedury celnej, powinna wysłać dokumenty transportowe opatrzone pieczęcią upoważnionego eksportera (przeznaczone dla eksportera) wraz z egzemplarzem 3 dokumentu SAD do urzędu celnego. W ciągu 10 dni, do momentu złożenia zgłoszenia uzupełniającego, Spółka powinna otrzymać egzemplarz 3 dokumentu SAD potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty. Również w tym przypadku wywóz towarów nie będzie potwierdzany na granicy.

Spółka uważa, iż dokonując eksportu towarów, po odprawie celnej w ramach procedury zwykłej oraz uproszczonej odbywającej się na terenie zakładu ma prawo do zastosowania stawki 0% podatku VAT z tytułu eksportu towarów, jeżeli otrzyma egzemplarz 3 dokumentu SAD potwierdzający wywóz towarów. Z przepisów celnych wynika, że w przypadku transportu kolejowego, potwierdzenia w formie pieczęci EXPORT może dokonać urząd celny wewnętrzny, a więc nie musi to być urząd celny graniczny.

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie po zapoznaniu się z przedstawionymi okolicznościami, uznając stanowisko Spółki za prawidłowe, informuje co następuje:

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm.) (dalej “ustawa o VAT”) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega między innymi eksport towarów.

W myśl przepisu art. 2 pkt 8 lit. a ustawy o VAT przez eksport towarów rozumie się potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-4, jeżeli wywóz jest dokonany przez dostawcę lub na jego rzecz.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o VAT w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a, stawka podatku wynosi 0%. Natomiast według art. 41 ust. 6 stawkę podatku 0% stosuje się w eksporcie towarów, o którym mowa w ust. 4 i 5, pod warunkiem że podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany miesiąc otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty.

Cytowane powyżej przepisy nie określają jakiego rodzaju dokument powinien posiadać podatnik, aby mógł skorzystać z prawa do zastosowania 0% stawki podatku VAT, natomiast w art. 2 pkt. 8 pojawia się odesłanie do odpowiednich przepisów celnych. Z dniem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej powstał obowiązek bezpośredniego stosowania prawa wspólnotowego, w tym przypadku rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. UE L 302 z dnia 19.10.1992 r. ze zm.) oraz rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (dalej “Rozporządzenie”) (Dz. Urz. UE L. 253 z dnia 11.10.1993 r. ze zm.).

Na podstawie art. 792 Rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r., bez uszczerbku dla art. 207, jeżeli zgłoszenie wywozowe sporządzane jest na podstawie jednolitego dokumentu administracyjnego, to należy wykorzystać egzemplarze 1, 2, i 3 tego dokumentu. Urząd celny, w którym złożone zostało zgłoszenie wywozowe (urząd celny wywozu), opatruje pieczęcią pole A i, w zależności od przypadku, wypełnia pole D. W przypadku udzielenia zwolnienia towarów zachowuje egzemplarz 1, przesyła egzemplarz 2 do urzędu statystycznego Państwa Członkowskiego urzędu celnego wywozu i zwraca egzemplarz 3 osobie zainteresowanej. Stosownie do art. 793 ust. 1 i 2 w/w Rozporządzenia, egzemplarz 3 jednolitego dokumentu administracyjnego, jak również towary zwolnione do wywozu, przedstawiane są w urzędzie celnym wyprowadzenia. Urząd celny wyprowadzenia oznacza w przypadku towarów wywożonych koleją, pocztą, drogą powietrzną lub drogą morską, urząd celny właściwy dla miejsca, w którym towary przejmowane są w ramach umowy przewozu w celu transportu do państwa trzeciego przez towarzystwo kolejowe, organy pocztowe, towarzystwo lotnicze bądź przedsiębiorstwo żeglugowe.

Zgodnie z brzmieniem art. 793 ust. 3 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 Urząd celny wyprowadzenia dokonuje sprawdzenia czy przedstawione towary są towarami zgłoszonymi oraz nadzoruje ich fizyczny wywóz. W przypadku, gdy zgłaszający umieścił w polu 44 adnotację RET – EXP lub też w inny sposób wyraził życzenie zwrotnego otrzymania egzemplarza 3 SAD, wspomniany urząd potwierdza fakt fizycznego wywozu towarów na odwrotnej stronie egzemplarza 3 SAD i zwraca go osobie, która go przedstawiła lub, jeśli to niemożliwe, osobie pośredniczącej wymienionej w polu 50, która prowadzi działalność na obszarze właściwości danego urzędu celnego wywozu, w celu zwrócenia go zgłaszającemu. Potwierdzenie przyjmuje formę pieczęci z nazwą urzędu oraz datą.

W odniesieniu do powyższych przepisów prawa Rozporządzenia oraz art. 41 ust. 6 ustawy o VAT, stwierdzić należy że, aby Spółka mogła zastosować stawkę 0% podatku VAT przy eksporcie towarów, wymogiem koniecznym jest posiadanie przez Spółkę, w przypadku, jeżeli zgłoszenie wywozowe sporządzane jest na podstawie jednolitego dokumentu administracyjnego (czyli dokumentu SAD), stosownego dokumentu SAD potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty. W celu zastosowania stawki 0% podatku VAT nie jest konieczne, oprócz w/w, spełnienie innych wymogów.

Jednocześnie należy podkreślić, że Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego nie odniósł się do zagadnienia właściwości organów celnych, gdyż nie jest uprawniony do określenia czy dany urząd celny wewnętrzny jest urzędem celnym wyprowadzenia i jest uprawniony do przystawienia pieczęci “Wywóz”, czy też “Export” na egzemplarzu 3 dokumentu SAD.

Biorąc powyższe pod uwagę Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego postanowił jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja dokonana została dla konkretnego stanu faktycznego zawartego we wniosku oraz w oparciu o stan prawny obowiązujący w tym stanie faktycznym z zastrzeżeniami wynikającymi z art. 14a, 14b oraz 14c ustawy Ordynacja podatkowa.

Na niniejsze postanowienie - na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 236 § 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa przysługuje Stronie prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, za pośrednictwem Naczelnika tutejszego urzędu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia. Zażalenie na postanowienie organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu oraz uzasadnienie przyczyn uznania interpretacji zawartej w niniejszym postanowieniu za niewłaściwą.

Dodatkowo
Pytanie podatnika