logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
ZD/4061-73/2/07
Data
2007-06-28
Autor
Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu
Temat
Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
Słowa kluczowe
koszty uzyskania przychodów
odsetki od pożyczki
umorzenie
umorzenie wierzytelności
wyłączenie z kosztów
Treść

W dniu 30.03.2007r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, który uzupełniono w dniu 1.06.2007r.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca zamierza dokonać umorzenia zobowiązań spółek z o.o. X oraz Z, w szczególności umorzenia zobowiązań z tytułu odsetek od pożyczek. Umorzenie zobowiązań będzie mieć miejsce między podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z przedstawionym stanem faktycznym, Spółka prezentuje wątpliwości, czy umorzenie odsetek od pożyczek jest neutralne podatkowo, tzn. czy wartość umorzonych odsetek od pożyczek u pożyczkodawcy (wierzyciela) nie stanowi kosztów uzyskania przychodów?

W ocenie Podatnika, wartość naliczonych, lecz umorzonych odsetek od pożyczek nie będzie stanowić kosztów uzyskania przychodów dla pożyczkodawcy.

Wnioskodawca podnosi, iż wartość umorzonych przez pożyczkodawcę odsetek nie będzie dla pożyczkobiorcy kosztem uzyskania przychodu. W opinii Podatnika, z art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika bowiem, że nie uważa się za taki koszt naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów). Odsetki od pożyczki są kosztem uzyskania przychodu u dłużnika dopiero w momencie ich faktycznego zapłacenia.

Dlatego też, zdaniem Spółki, umorzone odsetki nie będą także kosztem dla pożyczkodawcy. Jak wskazuje Podatnik, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do przychodów nie zalicza się kwot naliczonych, lecz nie otrzymanych odsetek od należności, w tym również od udzielonych pożyczek. Odsetki takie stałyby się przychodem u wierzyciela dopiero w dacie ich faktycznego otrzymania.

Zatem, zdaniem Wnioskodawcy, nie będą też miały w tym wypadku zastosowania przepisy art. 16 ust. 1 pkt 25 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, uznające za koszt uzyskania przychodu umorzone wierzytelności, które zostały zarachowane jako przychody należne.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy, należy stwierdzić, że wartość naliczonych, lecz umorzonych odsetek od pożyczek nie będzie dla pożyczkodawcy kosztem podatkowym, bowiem naliczone odsetki nie stanowiły uprzednio przychodów należnych.

Istotnym argumentem potwierdzającym to stanowisko, jest w opinii Podatnika, pismo Ministra Finansów z 13 stycznia 1999 (PB 3/5912-722-604/HS/98), w którym wyrażono pogląd, że zaniechanie naliczenia odsetek lub ich umorzenie nie rodzi skutków podatkowych zarówno u wierzyciela, jak i u dłużnika.

Ustosunkowując się do przedstawionej powyżej kwestii, stwierdza się co następuje:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Wskazać ponadto należy, iż na gruncie języka polskiego „koszt” znaczy tyle co: „suma pieniędzy wydatkowana na kupno lub opłacenie czegoś; nakład pieniężny na określony cel; wartość, cena” (Nowy Słownik Języka Polskiego, PWN, 2003r.). Zdaniem organu podatkowego, umorzenie odsetek przez wierzyciela, który jest podmiotem uprawnionym do ich otrzymania, w świetle art. 15 ust. 1 ustawy podatkowej, nie można uznać za poniesiony przez Niego koszt.

Stosownie natomiast do art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy podatkowej, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów naliczonych, lecz nie zapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również pożyczek (kredytów). A contrario, za koszt uzyskania przychodów należy uznać naliczone i faktycznie zapłacone odsetki pod warunkiem jednak, że stanowią one wydatek poniesiony w celu osiągnięcia przychodów, zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z art. 15 ust. 1 ustawy.

Zaznaczyć należy, iż przytoczony powyżej przepis art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy odnosi się wyłącznie do sytuacji prawno-podatkowej dłużnika (pożyczkobiorcy), jako podmiotu zobowiązanego do zapłaty odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów).

W świetle powyższego, w opinii organu podatkowego, umorzone odsetki od pożyczek przez Wnioskodawcę - będącego pożyczkodawcą - nie będą stanowić u Niego kosztów uzyskania przychodów. Umorzenia odsetek przez pożyczkodawcę nie można bowiem powiązać z wydatkami poniesionymi w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

W podaniu z dnia 20.03.2007r. Wnioskodawca (Pożyczkodawca) informuje, iż planowane umorzenie zobowiązań z tytułu odsetek od pożyczek będzie mieć miejsce między podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jednocześnie, w przedmiotowej kwestii Wnioskująca nie przedstawia żadnego zapytania, nie prezentuje też stanowiska w tym zakresie.

Wobec powyższego, tutejszy organ podatkowy nadmienia, iż Pożyczkodawca winien dokonać analizy planowanego umorzenia odsetek od pożyczek również w kontekście przepisów regulujących podatkowe zasady rozliczania się podmiotów powiązanych (art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 1997r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen w transakcjach dokonywanych przez tych podatników - Dz. U. nr 128, poz. 833 ze zm.).

Wskazać bowiem należy, iż jeżeli w wyniku powiązań zostaną ustalone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podmiot nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały - dochody danego podmiotu oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań, oczywiście po przeprowadzeniu stosownego postępowania podatkowego.

Przedmiotowa interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Dodatkowo
Pytanie podatnika