logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
US.XI/443-11/07
Data
2007-07-06
Autor
Urząd Skarbowy w Olsztynie
Temat
Podatek od towarów i usług --> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe --> Odliczenie i zwrot podatku --> Zwrot podatku
Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Faktury --> Wystawianie faktury
Słowa kluczowe
kaucje
opakowania zwrotne
Treść

Działając na podstawie art. 14a § 1 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, po rozpatrzenia wniosku z dnia 11.04.2007 r. (data wpływu 12.04.2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji podziela pogląd Wnioskodawcy, iż do opakowań zwrotnych wydawanych za kaucją indywidualnemu nabywcy detalicznemu – wraz z realizowaną na rzecz tej osoby dostawą napojów, ma zastosowanie dyspozycja § 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 95, poz. 798 ze zmianami).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest organizatorem i franchaisingodawcą sieci sprzedaży detalicznej, skupiającej placówki handlowe zajmujące się sprzedażą towarów spożywczych i przemysłowych.

Skupione w sieci sprzedaży placówki sprzedaży detalicznej prowadzą m.in. sprzedaż napojów bezalkoholowych i napojów alkoholowych. Wraz ze sprzedażą napojów wydawane są za kaucją opakowania zwrotne, które podlegają późniejszemu zwrotowi. Sprzedaż prowadzona jest m.in. na rzecz osób fizycznych – odbiorców detalicznych. Wydanie opakowań zwrotnych następuje na zasadzie umowy ustnej zawartej z nabywcą detalicznym.

Zdaniem Wnioskodawcy w sytuacji, o której mowa wyżej w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług opakowań zwrotnych wydawanych za pobraniem kaucji do zwrotu nabywcom detalicznym zastosowanie znajduje dyspozycja paragrafu 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798). Na podstawie przywołanego przepisu, wartość opakowania zwrotnego podlega wyłączeniu z podstawy opodatkowania w momencie jego wydania pod warunkiem pobrania lub określenia w umowie kaucji. Jednakże, gdy opakowania, za które pobrano kaucję nie zostaną zwrócone przez nabywców detalicznych należy uznać, iż nastąpiła dostawa tychże opakowań zwrotnych. Pobrana kaucja przekształca się w kwotę należną z tytułu dostawy towaru (opakowania), która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych.

Tut. Organ podziela pogląd Wnioskodawcy w w/w zakresie.

Stosownie do § 19 ust. 1 w/w rozporządzenia z dnia 25 maja 2005 r., jeżeli podatnik sprzedał towar w opakowaniu zwrotnym pobierając lub określając w umowie za to opakowanie kaucję, wartości opakowania nie uwzględnia się w treści faktury dokumentującej sprzedaż.

Na podstawie ust. 2 fakturę dokumentującą kwotę należności z tytułu niezwrócenia przez odbiorcę opakowań, o których mowa w ust. 1, wystawia się nie później niż siódmego dnia po dniu, w którym umowa przewidywała zwrot opakowań. Jeżeli w umowie nie określono daty zwrotu opakowań, fakturę wystawia się nie później niż 60 dnia od dnia wydania opakowań.

Zgodnie ze wskazaną normą prawną w sytuacji, w której podatnik sprzedał towar w opakowaniu zwrotnym, pobierając lub określając w umowie za to opakowanie kaucję, wartości opakowania nie uwzględnia się w treści faktury dokumentującej sprzedaż.

Fakturę dokumentującą kwotę należności z tytułu nie zwrócenia przez odbiorcę opakowań wystawia się nie później niż siódmego dnia po dniu, w którym umowa przewidywała zwrot opakowań. Jeżeli w umowie nie określono daty zwrotu opakowań, fakturę wystawia się nie później niż 60 dnia od dnia wydania opakowań.

Powołany wyżej przepis § 19 cyt. rozporządzenia ma zastosowanie do stanu faktycznego przedstawionego we wniosku przez Wnioskodawcę, związanego ze zwrotem opakowań.

Jednocześnie tut. Organ stwierdza, iż mając powyższe na względzie, dopuszczalny jest przedstawiony przez Wnioskodawcę sposób ustalania podstawy opodatkowania opakowań zwrotnych, wydanych za pobraniem kaucji, w oparciu o odczyty różnic sald w obrocie opakowaniami zwrotnymi.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu jej wydania.

Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – co czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie służy Stronie prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia .

Stosownie do art. 222 w związku z art. 239 powołanej ustawy – Ordynacja podatkowa, zażalenie na postanowienie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Dodatkowo
Pytanie podatnikaTożsamy z