logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
RO-XV/443/VAT-296/257/JS/07
Data
2007-08-02
Autor
Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku
Temat
Podatek od towarów i usług
Słowa kluczowe
dokumenty celne
eksport pośredni
eksport (wywóz)
Treść

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.06.2007r., stwierdza, iż zgodność asortymentu i ilości towaru danego asortymentu, wskazanych na dokumencie SAD i fakturze dokumentującej dokonaną dostawę, a ponadto pomocniczy dowód w postaci stosownego oświadczenia kontrahenta, w sposób wystarczający potwierdzają, iż wywieziony poza terytorium Wspólnoty towar jest tożsamy z przedmiotem dokonanej wcześniej dostawy. Zatem posiadany dokument SAD upoważnia podatnika do zastosowania wobec przedmiotowej dostawy stawki 0%, właściwej dla eksportu.

Podatnik prowadzi działalność w zakresie produkcji oraz sprzedaży wyrobów bieliźniarskich, które są następnie przedmiotem dokonywanych przez Spółkę dostaw na rzecz odbiorców krajowych i zagranicznych.
W styczniu Spółka dokonała dostawy na rzecz podmiotu z siedzibą na terytorium Litwy, który posługuje się numerem identyfikacji podatkowej nadanym na Litwie dla celów obrotu wewnątrzwspólnotowego, tj. numerem identyfikacji podatkowej poprzedzonym kodem LT.
Spółka wystawiła fakturę dokumentującą sprzedaż towarów ze stawką "O", a nabywca z Litwy odebrał towar z magazynu i własnym transportem przewiózł go do Agencji Celnej , która rozpoczęła procedurę wywozu (eksportu) na rzecz kontrahenta w Rosji (odbiorca).
Następnie Spółka uzyskała od kontrahenta litewskiego kserokopię dokumentu SAD (tj. kartę 3 tego dokumentu) zawierającego odpowiednią pieczęć urzędu celnego wyprowadzenia, który potwierdza, iż wyroby zostały wywiezione z terytorium Polski poza terytorium Wspólnoty, a także kserokopię faktury eksportowej wystawionej przez kontrahenta litewskiego na rzecz kontrahenta rosyjskiego oraz oświadczenie kontrahenta litewskiego, że towary wywożone, są towarami producenta X (Spółki).
Z dokumentu SAD nie wynika jednak jednoznacznie tożsamość towaru, czyli że są to towary producenta X. Można tylko rozpoznać towary po nazwie i ilości (biustonosze i figi oraz sztuki są zgodne z wystawioną fakturą przez Spółkę X).

W świetle art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) przez eksport towarów rozumie się potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-4, jeżeli wywóz jest dokonany przez:
a) dostawcę lub na jego rzecz, lub
b) nabywcę, mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz.
Z powyższej regulacji wynika, że daną dostawę można uznać za eksport towaru, gdy zostaną spełnione łącznie 4 warunki:
1) wywóz musi nastąpić poza terytorium Wspólnoty,
2) wywóz musi być dokonany w wykonaniu czynności, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-4 ustawy o podatku od towarów i usług (tj. dostawy towarów rozumianej jako przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel),
3) wywóz musi być potwierdzony przez urząd celny wyjścia towaru,
4) wywóz musi być dokonany bądź to przez dostawcę lub na jego rzecz, bądź przez nabywcę, mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz.

Natomiast zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a) stawka podatku wynosi 0%. Stosownie zaś do art. 41 ust. 11 cyt. ustawy prze pisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. b), jeżeli podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym dokonał dostawy towarów, posiada kopię dokumentu, w którym urząd celny określony w przepisach celnych potwierdził wywóz tych towarów poza terytorium Wspólnoty.
Z dokumentu tego musi wynikać tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu. Do czynności opisanej powyżej przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio (uprawnienie do dokonania korekty podatku należnego za późniejszy okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał przedmiotowy dokument).

Z przytoczonych przepisów wynika, iz zastosowanie stawki 0 % podatku przy eksporcie uzależnione jest od potwierdzenia przez urząd celny wywozu towaru poza terytorium Wspólnoty. Istotne jest przy tym posiadanie dokumentu z takim potwierdzeniem. Za dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty należy uznać jednolity dokument administracyjny SAD-3, który stanowi zaświadczenie potwierdzające fakt zgłoszenia towaru do procedury wywozu i dokonanie odprawy celnej. Jako dokument urzędowy, spełnia on warunki określone w art. 41 ustawy o podatku od towarów i usług i daje podstawę do zastosowanie stawki podatku 0%. W przypadku eksportu pośredniego mowa jest o posiadaniu kopii takiego dokumentu. Dokument ten musi potwierdzać wywóz tego samego (tożsamego) towaru, który był przedmiotem dostawy.

W przedstawionym stanie faktycznym X Spółka z o.o. dokonała dostawy wyrobów bieliźniarskich na rzecz kontrahenta litewskiego. Kontrahent ten dokonał wywozu w/w wyrobów poza terytorium Wspólnoty, na rzecz kontrahenta rosyjskiego. Spółka uzyskała kopię 3 karty dokumentu SAD, potwierdzającego wywóz wyrobów poza terytorium Wspólnoty. Towary można rozpoznać po nazwie i ilości – biustonosze i figi w ilości zgodnej z fakturą wystawioną przez Spółkę na rzecz kontrahenta litewskiego. Ponadto Spółka dysponuje oświadczeniem kontrahenta litewskiego, iż wywożone towary są towarami towarami producenta Spółki X. Na dokumencie SAD nie określono dosłownie, iż towary wywożone są towarami produkcji Spółki.

Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, iż zgodność asortymentu i ilości towaru danego asortymentu, wskazanych na dokumencie SAD i fakturze dokumentującej dostawę dokonaną przez Spółkę na rzecz kontrahenta litewskiego, a ponadto pomocniczy dowód w postaci stosownego oświadczenia kontrahenta litewskiego, w sposób wystarczający potwierdzają, iż wywieziony poza terytorium Wspólnoty towar jest tożsamy z przedmiotem dostawy dokonanej wcześniej przez Spółkę na rzecz kontrahenta litewskiego.
Należy zatem uznać, że nastąpił eksport w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług – towaru będącego wcześniej przedmiotem dostawy Spółki, a następnie wywiezionego przez nabywcę litewskiego z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty. Wywóz ten potwierdzony został zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie procedurami przez urząd celny wyjścia.

Reasumując, posiadany dokument SAD oraz oświadczenie kontrahenta litewskiego upoważniają Spółkę do zastosowania wobec przedmiotowej dostawy stawki 0%, właściwej dla eksportu.

Dodatkowo
Pytanie podatnika