logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
RO-XV/443/VAT-247/256/BDŚ/06
Data
2007-08-02
Autor
Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku
Temat
Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Szczególne przypadki zastosowania stawki 0% --> Szczególne przypadki zastosowania stawki 0%
Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Stawki --> Stawki podatku
Słowa kluczowe
agencja celna
dokumenty celne
eksport (wywóz)
podatek należny
stawki podatku
usługi pomocnicze
Treść

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.05.2007r. stwierdza, iż świadczenie usług bezpośrednio związanych z obsługą eksportu, a polegających m.in.: na wypełnianiu dokumentów spedytorsko-celnych oraz dokonaniu zgłoszenia do odprawy celnej towarów, które mają być wywiezione poza terytorium Wspólnoty, opodatkowane jest stawką podatku VAT 0%.

Pismem z dnia 14.05.2007r. (data wpływu 14.05.2007r.), uzupełnionym w dniu 05.07.2007r. Spółka zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny:

Spółka świadczy usługi m.in.: polegające na wypełnieniu dokumentów spedytorsko-celnych, np.: karnetu TIR (w przypadku, gdy transport międzynarodowy ma się odbyć pod procedurą karnetu TIR) i dokonaniu zgłoszenia celnego dotyczącego towaru, który ma być wywieziony poza terytorium Wspólnoty, a który:

1) jest towarem wspólnotowym – np.: pierwotna odprawa celna dokonana w Niemczech, a w Polsce „otwierany” jest jedynie karnet TIR. Sprzedawca z Niemiec wystawia fakturę i dokument SAD na firmę z Rosji. Następnie wraz z dokumentami wysyła je do Polski. Przewoźnikiem jest polska firma organizująca również zgodnie z wymaganiami kontrahentów, czasowe składowanie i przeładunek w/w aut. Zleca ona Agencji Celnej dokonanie kompleksowej odprawy celnej wywozowej, a więc wypełnienie karnetów TIR, zgłoszenie do Urzędu Celnego, odebranie dokumentów i przekazanie ich przewoźnikowi. Otwarty w Niemczech unijny dokument SAD, zamykany jet zgodnie z przepisami w Białymstoku, który w dokumentach traktowany jest jako urząd graniczny UE. Dalej towar jedzie do Rosji już tylko na karnecie TIR;

2) nie jest towarem wspólnotowym – przejeżdża tranzytem (w rozumieniu przepisów celnych) przez Polskę z koniecznością dokonania odpowiednich odpraw celnych w momencie wwozu i wywozu poza granice Wspólnoty. Sprzedawca – firma węgierska – wystawia fakturę dla rosyjskiej firmy na samochody, które są produkowane w Korei, skąd wysyłane są droga morską do Słowenii. Następnie zostają przeładowane na kolei i pod dozorem celnym, na podstawie unijnych dokumentów celnych T1 oraz dokumentów kolejowych, dostarczane są do Białegostoku. Polski przewoźnik zleca Agencji Celnej dokonanie kompleksowej odprawy celnej wywozowej, a więc wypełnienie karnetów TIR, zgłoszenie do Urzędu Celnego, odebranie dokumentów i przekazanie ich przewoźnikowi. Odprawa w Białymstoku traktowana jest jako odprawa graniczna. Dalej towar jedzie do Rosji już tylko na karnecie TIR.

W obu wyżej opisanych przypadkach, właścicielami towaru i sprzedawcami są firmy z krajów UE. Zaś firma ADAMPOL działająca w imieniu i na rzecz eksportera, zleca Agencji Celnej usługę sporządzenia niezbędnej dokumentacji, koniecznej do dokonania eksportu w/w towarów

W związku z powyższym Spółka zwraca się z pytaniem:

- czy wyżej opisana usługa może być traktowana jako bezpośrednio związana z organizacją eksportu towarów w rozumieniu prawa podatkowego, a więc opodatkowana stawką VAT 0%?

Spółka sformułowała też własne stanowisko w sprawie stwierdzając, iż:

Definicja eksportu zamieszczona w art.2 pkt 8 ustawy o podatku od towarów i usług przez eksport towarów uznaje potwierdzony przez właściwy urząd celny wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art.7 ust.1 pkt 1-4, jeśli wywóz dokonywany jest przez:

a) dostawcę lub na jego rzecz (eksport bezpośredni) lub

b) nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzez (eksport pośredni).

W definicji eksportu nie rozróżnia się wywozu towarów wspólnotowych (krajowych) czy niewspólnotowych. A więc zdaniem Spółki, wywóz każdego z nich z terytorium kraju poza granice Wspólnoty (jeżeli spełnia pozostałe warunki definicji) należy uznać jako eksport. Podobnie jest z definicją importu zamieszczoną w art.2 pkt 7 w/w ustawy, która przez import towarów uznaje sam fakt przywozu towarów z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju.

Biorąc powyższe pod uwagę, wydaje się, że w obu przypadkach dotyczących wywozu następuje eksport towarów w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego, ponieważ również w obu przypadkach fakt wyprowadzenia towarów poza terytorium Wspólnoty jest potwierdzany przez odpowiednie urzędy celne (przy spełnieniu warunku wykonania czynności określonych w art.7 ust.1 pkt 1-4), więc zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 0% jest zdaniem Spółki uzasadnione niezależnie, czy fakturę za usługę wystawia się podmiotowi (np.: spedytorowi lub przewoźnikowi) polskiemu, czy zagranicznemu.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, mając na uwadze przedstawiony przez wnioskodawcę stan faktyczny i stan prawny obowiązujący w dacie zaistnienia tego zdarzenia, postanawia udzielić następującej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Zgodnie z art.41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), stawka podatku wynosi 22%. Inne stawki podatku znajdują zastosowanie tylko w przypadkach wyraźnie wskazanych w przepisach.

W myśl art.83 ust.1 pkt 19 cytowanej wyżej ustawy, stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług polegających na wykonywaniu czynności bezpośrednio związanych z organizacją eksportu towarów, a w szczególności wystawianiu dokumentów spedytorskich, konosamentów i załatwianiu formalności celnych.

Pojęcie eksportu zostało zdefiniowane w art.2 pkt 8 wymienionej ustawy. Stosownie do jej brzmienia, przez eksport towarów rozumie sie potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art.7 ust.1 pkt 1-4, jeżeli wywóz jest dokonany przez:

a) dostawcę lub na jego rzecz, lub

b) nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju. lub na jego rzecz (...).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka świadczy usługi w ramach agencji celnej polegające m.in.: na wypełnieniu dokumentów spedytorsko-celnych, np.: karnetu TIR (w przypadku, gdy transport międzynarodowy ma się odbyć pod procedurą karnetu TIR) i dokonaniu zgłoszenia celnego dotyczącego towaru, który ma być wywieziony poza terytorium Wspólnoty, a który:

- jest towarem wspólnotowym – np.: pierwotna odprawa celna dokonana w Niemczech, a w Polsce „otwierany” jest jedynie karnet TIR;

- nie jest towarem wspólnotowym – przejeżdża tranzytem (w rozumieniu przepisów celnych) przez Polskę z koniecznością dokonania odpowiednich odpraw celnych w momencie wwozu i wywozu poza granice Wspólnoty.

Z wyżej cytowanych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług jednoznacznie wynika, iż faktyczną kwalifikację usług jako usług polegających na wykonywaniu czynności bezpośrednio związanych z organizacją eksportu determinuje ustawowa definicja eksportu. Zatem jeżeli faktycznie ma miejsce wywóz towarów z kraju poza granice Wspólnoty, to czynności polegające na sporządzaniu stosownej dokumentacji niezbędnej do odprawy tych towarów poza polski obszar celny (a tym samym poza terytorium Wspólnoty), będą czynnościami o których mowa w art.83 ust.1 pkt 19 powołanej wyżej ustawy i będą one podlegały opodatkowaniu stawką 0%. Przy czym bez znaczenia jest siedziba podmiotu dokonującego eksportu towaru bądź kraj jego pochodzenia.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujący stan prawny należy uznać, że świadczenie usług bezpośrednio związanych z obsługą eksportu, które polegają m.in.: na wypełnianiu dokumentów spedytorsko-celnych oraz dokonaniu zgłoszenia do odprawy celnej towarów, które to mają być wywiezione poza terytorium Wspólnoty, opodatkowane jest stawką podatku VAT 0%, zgodnie z art.83 ust.1 pkt 19 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zatem Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku uznaje stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 14.05.2007r. za prawidłowe.

Dodatkowo
Pytanie podatnika