logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
ZP/443-85/2/07
Data
2007-07-12
Autor
Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu
Temat
Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Faktury --> Wystawianie faktury
Słowa kluczowe
faktura
łączenie spółek przez przejęcie
nota korygująca
Treść

POSTANOWIENIE

Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów:

- art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 8,poz. 60 z późn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, postanawia uznać za nieprawidłowy pogląd Podatnika wyrażony w złożonym wniosku, w części dotyczącej wystawienia not korygujących.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskująca przejęła w dniu 02.05.2007 r. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH – przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą w zamian za akcje, które spółka przejmująca wyda wspólnikowi spółki przejmowanej. Tym samym spółka przejmowana przestała istnieć jako odrębny podmiot gospodarczy.

W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym, Wnioskująca zwróciła się m.in. z zapytaniem czy do faktur VAT wystawionych na rzecz spółki przejmowanej po dniu 02.05.2007 r. należy wystawić noty korygujące ?

Podatnik podnosi, iż informację o przejęciu spółki z o. o. z Sądu Rejonowego otrzymał po kilkunastu dniach od przejęcia, a zmiana umów z kontrahentami wymaga czasu oraz pełnej dokumentacji.

Zdaniem Spółki nie należy sporządzać not korygujących do tych faktur, które po dniu 02.05.2007 r. zostały wstawione przez kontrahentów na spółkę przejmowaną.

Ustosunkowując się do przedstawionej powyżej kwestii, stwierdzić należy co następuje;

W myśl art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.), podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Zgodnie z § 18 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005 r. nr 95 poz. 798 z późn. zm.), nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi, z wyjątkiem pomyłek w pozycjach faktury określonych w § 9 ust. 1 pkt 5-12, może wystawić fakturę nazwaną notą korygującą.

Stosownie do § 18 ust. 2 przywoływanego rozporządzenia, nota korygująca jest przesyłana wystawcy faktury lub faktury korygującej, wraz z kopią.

W myśl § 18 ust. 3 ww. rozporządzenia, nota korygująca powinna zawierać co najmniej:

1) numer kolejny i datę jej wystawienia;

2) imiona i nazwiska albo nazwy bądź nazwy skrócone wystawcy noty i wystawcy faktury albo faktury korygującej oraz ich adresy i numery identyfikacji podatkowej;

3) dane zawarte w fakturze, której dotyczy nota korygująca, określone w § 9 ust. 1 pkt 1-3;

4) wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

Zgodnie z § 18 ust. 4 przywoływanego rozporządzenia, jeżeli wystawca faktury lub faktury korygującej akceptuje treść noty, potwierdza ją podpisem osoby uprawnionej do wystawiania faktury lub faktury korygującej.

Dane, które mogą być korygowane z pomocą noty korygującej nie dotyczą zasadniczych danych mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego. Błędy, do korekty których stosuje się notę korygującą należy uznać za błędy mniejszej wagi, nie mniej jednak takie nieprawidłowości należy korygować. Wnioskująca powinna wystawić faktury nazwane notami korygującymi do faktur, które wystawione są na podmiot już nieistniejący, czyli przejętą spółkę po dniu przejęcia.

Tutejszy organ podatkowy zaznacza jednak, iż wystawienie noty korygującej, a także jej potwierdzenie nie mają wpływu na prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego z faktury pierwotnej. Przepisy dotyczące not korygujących nie zawierają analogicznych, do przepisów regulujących wystawianie faktur korygujących, wymogów posiadania potwierdzenia odbioru noty korygującej, ani też nie odwołują się do tych przepisów w zakresie stosowania takiego wymogu.

W związku z powyższym, stanowisko Podatnika wyrażone w złożonym wniosku należało uznać za nieprawidłowe i orzec jak w sentencji.

Przedmiotowa interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskującą i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Dodatkowo
Pytanie podatnika