logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
444000-PA-911/14a-02/07/DJ
Data
2007-04-26
Autor
Urząd Celny w Radomiu
Temat
Podatek akcyzowy --> Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi --> Procedura przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą --> Nabycie wewnątrzwspólnotowe
Słowa kluczowe
akcyza
dokumenty handlowe (dokumentacja handlowa)
nabycie wewnątrzwspólnotowe
Uproszczony Dokument Towarzyszący
wyroby akcyzowe zharmonizowane
Treść

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 w związku z art. 216 i 219 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 tekst ze zmian.) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 31.01.2007 r. znak L. Dz. ZE/585/2007, (data wpływu do Urzędu Celnego w Radomiu 31.01.2007 r.), uzupełnionego w dniu 13.04.2007r. znak L. Dz. ZE/798/2007 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Celnego w Radomiu

uznaje przedstawione we wniosku stanowisko podatnika za nieprawidłowe

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 31.01.2007 r. do Urzędu Celnego w Radomiu wpłynął wniosek Podatnika w sprawie udzielenia w trybie art. 14 a Ordynacji podatkowej pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Z wniosku wynika następujący stan faktyczny:

Wydzielona część zakładu .......................................... posiada status składu podatkowego o charakterze produkcyjnym, prowadzona tam działalność polega na produkcji, zakupach, nabyciu wewnątrzwspólnotowym oraz magazynowaniu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych o kodzie PKWiU 26.63.10 i CN 3302, zużywanych do produkcji soków i napojów nie będących wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi (wyroby bezalkoholowe zawierające poniżej 1,2 % alkoholu etylowego).Tytułem prowadzonej działalności złożono zabezpieczenie akcyzowe - produkcja/przetwarzanie/magazynowanie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w składzie podatkowym oraz dwa zabezpieczenia w procedurze przemieszczania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych pomiędzy składami podatkowymi na terenie kraju oraz na terytorium Wspólnoty.

Każda dostawa do składu podatkowego z zewnątrz – zakupy w kraju (za dokumentem ADT i UDT) zgłaszana jest do urzędu celnego, a jej przyjęcie odbywa się w obecności pracownika urzędu. Na okoliczność przyjęcia sporządzany jest stosowny protokół. Dodatkowo w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego składane jest oświadczenie na podstawie § 18 ust. 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 97, poz. 966 ze zmian.).

Prowadzona jest ponadto ewidencja wyrobów akcyzowych zharmonizowanych oraz ewidencja administracyjnych dokumentów towarzyszących zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji związanej z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (Dz. U. Nr 81, poz. 744 ze zmian.).

W w/w ewidencjach ujmowane są również informacje wynikające z przychodów i rozchodów wyrobów akcyzowych zharmonizowanych z zapłaconą akcyzą nabytych wewnątrzwspólnotowo oraz dane dotyczące i wynikające z dokumentów UDT.

W „adnotacjach Urzędu Celnego o stanie wykorzystania zabezpieczenia generalnego do potwierdzenia złożenia zabezpieczenia” również są nanoszone informacje o wartościach podatku – powstanie i wykonanie zobowiązania - wynikające z nabyć wewnątrzwspólnotowych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych z zapłaconą akcyzą (na podstawie dokumentu UDT), a następnie informacje dotyczące ich zużycia do produkcji wyrobów nie będących wyrobami akcyzowymi.

Spółka składa comiesięczną deklarację dla podatku akcyzowego AKC-3/AKC – 3zh wraz z informacją o podatku akcyzowym od alkoholu etylowego AKC-3/A.

W informacji o podatku akcyzowym od alkoholu etylowego w pozycjach: 8, 9, 10,12,17 i 18 wykazywana jest ilość alkoholu etylowego zawarta w dostawach, zużyciach, zapasach początkowych i końcowych oraz kwota podatku akcyzowego w zawieszeniu odpowiadającą zapasowi początkowemu i zapasowi końcowemu wynikającą z zakupów i nabyć wewnątrzwspólnotowych na podstawie dokumentów ADT i UDT.

W okresie wrzesień 2006r. - luty 2007r. przyjęto do składu podatkowego kilka dostaw w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych zharmonizowanych z zapłaconą akcyzą na w/w zasadach. W uzupełnieniu przedmiotowego wniosku (13.04.2007r.) Podatnik oświadczył, że czynności podejmowane w ramach dokonywanego nabycia wewnątrzwspólnotowego z zapłaconą akcyzą były właściwe.

Wątpliwości ze strony Podatnika budzi jednak fakt, co do prawidłowości i zgodności z przepisami prawa dotychczas stosowanych zasad podczas dokonywania nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych zharmonizowanych z zapłaconą akcyzą. Wobec zaistniałych wątpliwości co do poprawności dotychczasowych działań Strona zwraca się o wyjaśnienie następującej kwestii:

czy dla nabyć wewnątrzwspólnotowych z zapłaconą akcyzą – na podstawie dokumentu UDT lub dokumentów handlowych Spółka powinna postępować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 06 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, wzoru deklaracji uproszczonej oraz sposobu prowadzenia ewidencji nabywanych wyrobów akcyzowych (Dz. U. Nr 74, poz. 668 ze zmian.) czyli:

1) dokonywać zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym na formularzu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia

2) składać deklarację uproszczoną na formularzu AKC-U wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 rozporządzenia

3) prowadzić odrębną ewidencję zgodnie z § 3 rozporządzenia zatwierdzoną przez naczelnika urzędu celnego zgodnie z przepisami tego rozporządzenia

jak również zgodnie z art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym dokonać zapłaty akcyzy w terminie 10 dni licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Naczelnik Urzędu Celnego wyjaśnia :

....................... (wydzielona część zakładu) posiada status składu podatkowego (produkcja, magazynowanie, przetwarzanie) nadany decyzją Naczelnika Urzędu Celnego w Radomiu.Tytułem prowadzonej działalności złożono stosowne zabezpieczenie zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym – prowadzący skład podatkowy (...) są obowiązani do złożenia zabezpieczenia akcyzowego w kwocie pokrywającej zobowiązanie podatkowe. Składem podatkowym, zgodnie z definicją ustawową (art. 2 pkt 12 ustawy) jest miejsce określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego, podlegające szczególnemu nadzorowi podatkowemu na podstawie przepisów o służbie celnej, w którym wyroby akcyzowe zharmonizowane są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy i mogą być poddane czynnościom zgodnie z ustalonymi warunkami. Ponadto pobór akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych jest zawieszony, jeżeli wyroby są: produkowane, przetwarzane lub magazynowane w składzie podatkowym (art. 26 ust. 1 pkt 1). W przypadku, gdy procedura zawieszenia poboru akcyzy jest związana z prowadzeniem składu podatkowego, to warunkiem zawieszenia poboru akcyzy jest zezwolenie na prowadzenie przez podmiot składu podatkowego wydane przez naczelnika urzędu celnego. (art. 27 ust. 1 pkt 1). Zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy następuje w przypadku: otrzymania przez podatnika administracyjnego dokumentu towarzyszącego z potwierdzeniem odbioru wyrobów akcyzowych zharmonizowanych przez nabywcę; zobowiązanie podatkowe w akcyzie ciążące na tym podatniku wygasa z dniem otrzymania przez podatnika administracyjnego dokumentu towarzyszącego z potwierdzeniem odbioru tych wyrobów przez nabywcę, w części objętej potwierdzeniem. (art. 28. ust. 1 pkt 1).

Dostawa lub nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, od których została zapłacona akcyza, są dokonywane na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego. Uproszczony dokument towarzyszący może być zastąpiony przez dokument handlowy w przypadku, gdy dokument ten zawiera takie same dane, jakie są wymagane dla uproszczonego dokumentu towarzyszącego (art. 54 ust.1 ustawy).

Ustawa o podatku akcyzowym w art. 55 ust. 1 określa procedurę nabywania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych z zapłaconą akcyzą w sposób następujący: w przypadku, gdy podatnik prowadzący działalność nabywa wyroby akcyzowe zharmonizowane z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju, jest obowiązany:

1) przed wprowadzeniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych na terytorium kraju dokonać zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym do właściwego naczelnika urzędu celnego i złożyć zabezpieczenie akcyzowe;

2) potwierdzić odbiór wyrobów akcyzowych zharmonizowanych na uproszczonym dokumencie towarzyszącym;

3) złożyć deklarację uproszczoną i dokonać zapłaty akcyzy na terytorium kraju w terminie 10 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego;

4) prowadzić ewidencję nabywanych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1 obowiązek podatkowy powstaje z dniem otrzymania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia dokonania wysyłki określonej w uproszczonym dokumencie towarzyszącym.

Ponadto rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 06 kwietnia 2004r. w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, wzoru deklaracji uproszczonej oraz sposobu prowadzenia ewidencji nabywanych wyrobów akcyzowych (Dz. U. Nr 74, poz. 668 ze zmian.) nakłada na podatnika obowiązek dokonywania zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym na formularzu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia ( § 1 cyt. rozporządzenia), składania deklaracji uproszczonej na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 rozporządzenia. Na podmiotach tych spoczywa również obowiązek prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, wykazywania w niej aktualnej ilości nabywanych wyrobów złożonych w miejscu przeznaczonym do ich odbierania oraz kwoty należnej do zapłaty akcyzy. Wzór ewidencji, jak również każda jej zmiana, sposób jej prowadzenia oraz program o którym mowa w § 7 ust. 1, powinny zostać uzgodnione z naczelnikiem urzędu celnego i przez niego pisemnie zatwierdzone.

Stan faktyczny przedstawiony przez Stronę wskazuje na okoliczność, że Podatnik posiadając zezwolenie na prowadzenie działalności w formie składu podatkowego korzysta z procedury zawieszonej akcyzy jednocześnie dokonując nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych zharmonizowanych z zapłaconą akcyzą. Analiza przytoczonych przepisów wskazuje na fakt, że są to dwie odrębne procedury. Ustawodawca w sposób precyzyjny sformułował warunki zastosowania każdej z nich. Przyjęte przez Naczelnika Urzędu Celnego w Radomiu zabezpieczenie generalne ma zastosowanie do procedur zawieszonej akcyzy podczas produkcji, magazynowania i przetwarzania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w składzie podatkowym oraz przemieszczania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych pomiędzy składami podatkowymi na terenie kraju i UE. Przepisy prawa przewidują również obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (wzór zatwierdzany przez naczelnika urzędu celnego), ponadto nakładają na podatnika obowiązek zgłoszenia planowanego nabycia wewnątrzwspólnotowego, deklarowania i zapłaty akcyzy (deklaracja AKC-U). Prowadzący ewidencję jest obowiązany do przekazywania właściwemu naczelnikowi urzędu celnego jej wyciągu , w terminie do siódmego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni-§ 4 ust. 2 rozporządzenia. Ewidencja ta powinna obligatoryjnie zawierać wymienione enumeratywnie w § 4 ust. 2 (stanowiące katalog zamknięty) informacje.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz stanu prawnego wynikającego z przepisów podatkowych obowiązujących w dniu wydania postanowienia. Interpretacja jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym tylko w przypadku przedstawienia przez Podatnika rzeczywistego stanu faktycznego sprawy.

Powyższa interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Dodatkowo
Pytanie podatnika