logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
DF/415-47/06/JM
Data
2007-01-26
Autor
Urząd Skarbowy w Kartuzach
Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zryczałtowany podatek dochodowy --> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych --> Wyłączenia w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych
Słowa kluczowe
forma opodatkowania
prowizje
ryczałt ewidencjonowany
umowa agencyjna
wyłączenie
Treść

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zmian.) po rozpatrzeniu wniosku Pani (...) zam. (...) złożonego dnia 04.12.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych właściwej dla przychodów uzyskanych w 2006 roku z prowizji od sprzedaży artykułów dostarczonych przez S.A.

stwierdzam, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku, uzupełnionym pismem z 29.12.2006 r., jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

Uzasadnienie

Od 01.08.2006 r. podatniczka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży agencyjnej, tego samego dnia złożyła oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z tego tytułu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W dniu 20.07.2006 r. zawarła umowę agencji sprzedaży z S.A., w § 3 umowy zapisano „Dający Zlecenie zleca, a Agent zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem (prowizja), przy zawieraniu z klientami umów na rzecz Dającego Zlecenie, w cenach ustalonych przez Dającego Zlecenie i za gotówkę.” W załączniku do umowy określono również stawki prowizyjne od sprzedaży poszczególnych rodzajów artykułów (m.in. prasy, wyrobów tytoniowych, biletów komunikacji miejskiej, znaczków pocztowych i skarbowych, losów loterii, kart i żetonów telefonicznych, telekart operatorów sieci telefonii komórkowej). Z zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON wydanego przez Urząd Statystyczny w dniu 17.07.2006 r. wynika, że rodzaj prowadzonej działalności wg PKD został zakwalifikowany pod numerem 51.19. Z – działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju. W związku z powyższym pojawiła się wątpliwość odnośnie stawki ryczałtu właściwej dla przychodów uzyskanych w 2006 roku z prowizji od sprzedaży artykułów dostarczonych przez S.A. podatniczka uważa, że przychody uzyskane z wykonywania ww. usług należy opodatkować stawką 8,5%.

Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930 z późn zmian.) opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką".

Z treści art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. h) i pkt 4 lit. b) ww. ustawy wynika, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5 % prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy, oraz 5,5% uzyskanej prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaków opłaty skarbowej, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów. Powyższe stawki ryczałtu mają zastosowanie tylko do prowizji od rodzajów usług wyraźnie tam wymienionych, natomiast nie mogą być stosowane do prowizji ze sprzedaży towarów innych niż wymienione w przywołanych przepisach.

W myśl art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) ww. ustawy opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy. W powołanym załączniku nr 2 zawierającym wykaz usług oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. nr 42, poz. 264 z późn. zmian.), w poz. 4 wymieniono grupę 51.19 tj. usługi pośrednictwa w sprzedaży towarów, różnego rodzaju. Usługi pośrednictwa prowadzone przez agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów różnego rodzaju mieszczą się w grupie 51.19.1, podgrupie 51.19.10– 00.00. Osiąganie przez podatniczkę przychodów z tytułu świadczenia usług pośrednictwa w sprzedaży wyrobów różnego rodzaju, oznaczonych symbolem PKWiU 51.19.10 – 00.00, wyłącza z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych i dochód z działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu wyłącznie na zasadach ogólnych tj. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. z 2000 r. Dz. U. nr 14, poz. 176 z późn. zmian.).

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i prawny Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kartuzach nie podziela Pani zdania w sprawie stosowania stawki ryczałtu 8,5% do prowizji uzyskanej w 2006 roku od sprzedaży artykułów dostarczonych przez S.A.

Dodatkowo
Pytanie podatnika