logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
1421AV/443-471/DEC/AB/07
Data
2007-05-22
Autor
Urząd Skarbowy w Pruszkowie
Temat
Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Stawki --> Stawka podatku w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
Słowa kluczowe
dokumentacja
dokumenty przewozowe
dostawa wewnątrzwspólnotowa
Treść

Z przedstawionego w w/w wniosku stanu faktycznego wynika, że zasadnicza część działalności Spółki związana jest z dostawami towarów na rzecz międzynarodowego koncernu działającego w branży artykułów wyposażenia wnętrz, który posiada magazyny na terenie całej Europy. W celu skrócenia czasu dostawy oraz zmniejszenia kosztów magazynowania, odbiorca zaproponował Spółce system dostaw polegający na:
- realizowaniu dostaw bezpośrednio do sklepów odbiorcy zamiast do magazynów;
- wysyłaniu przesyłek Spółki wspólnymi transportami z towarami innego dostawcy jako tzw. dostawy konsolidowane z terytorium RP.
Stosownie do powyższych rozwiązań Spółka będzie dostarczała towary do siedziby drugiego dostawcy, skąd przesyłki Spółki, wraz z towarami drugiego dostawcy, zostaną wysłane wspólnym transportem do innych krajów UE.
W związku z tym Spółka, w celu spełnienia warunków, o których mowa w art. 42 ust. 1 w/w ustawy o podatku od towarów i usług, planuje wprowadzenie następujących dokumentów:1.faktury VAT zawierającej m. in.:a.dane Spółki, w tym nadany dla celów współpracy z odbiorcą stały, indywidualny numer Spółki jako kontrahenta odbiorcy (tzw. numer ID) oraz numer identyfikacji podatkowej dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych;b.dane odbiorcy – w tym jego numer identyfikacji podatkowej dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych;c.indywidualny numer dostawy;d.nazwę towaru i określenie jego ilości.2.specyfikacji dostawy, zawierającej dane wymienione na fakturze;3.listu przewozowego CMR zawierającego dane dotyczące m. in.:a.nadawcy – którym w związku z konsolidacją jest drugi dostawca;b.odbiorcy oraz miejsca i kraju przeznaczenia;c.numeru ID Spółki, indywidualnego numeru dostawy, nazwy towaru i ilości palet oraz podobnych danych w odniesieniu do drugiego dostawcy.4.zbiorczego dokumentu potwierdzenia fizycznego otrzymania przez odbiorcę dostaw w danym miesiącu, zawierającego dane dotyczące:a.wskazania Spółki;b.numeru ID Spółki;c.indywidualnych numerów dostaw w danym miesiącu;d.numerów i dat faktur wystawionych przez Spółkę;e.walut i wartości wykazanych na fakturach.Powyższy dokument przesyłany jest do Spółki drogą elektroniczną i zawiera podpis Dyrektora Zarządzającego odbiorcy. W posiadaniu Spółki znajduje się również oryginał poświadczonego notarialnie wzoru w/w podpisu.Ponadto Spółka informuje, że niezależnie od powyższych dokumentów, gromadzi także potwierdzenia odbioru towarów, dokonywane przez pracowników odbiorcy na listach przewozowych CMR. Powyższe potwierdzenia w niektórych przypadkach są uzyskiwane dopiero po złożeniu deklaracji podatkowej za dany miesiąc, stąd też nie są w opinii Spółki zasadniczą podstawą dokumentacyjną, lecz dodatkowymi dowodami faktycznej dostawy do innych krajów UE.

Zdaniem Spółki, wskazane w zapytaniu dokumenty uprawniają do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.

Mając powyższe na uwadze, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki 0% po spełnieniu następujących warunków:
1.podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej, i podał ten numer oraz swój numer, o którym mowa w art. 97 ust. 10 na fakturze stwierdzającej dostawę towarów;
2.podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, o którym mowa w art. 99, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.
Z kolei w myśl art. 42 ust. 3 w/w ustawy o podatku od towarów i usług, dowodami, o których mowa powyżej, są następujące dokumenty, jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium kraju członkowskiego innym niż terytorium Polski:1.dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z Polski, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju – w przypadku, gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi);2.kopia faktury;3.specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku.Zgodnie zaś z normą zawartą w art. 42 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku, gdy w/w dokumenty nie potwierdzają jednoznacznie, że towary zostały dostarczone do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż Polska, dowodami potwierdzającymi wywóz towarów z Polski i dostarczenie ich nabywcy w innym kraju UE mogą być również inne dokumenty wskazujące, że nastąpiła dostawa wewnątrzwspólnotowa, w szczególności:
1.korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie;
2.dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu;
3.dokument potwierdzający zapłatę za towar, z wyjątkiem przypadków, gdy dostawa ma charakter nieodpłatny lub zobowiązanie jest realizowane w innej formie, w takim przypadku inny – dokument stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania;
4.dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Biorąc pod uwagę powyższe unormowania, w ocenie tut. Organu podatkowego wymienione we wniosku dokumenty spełniają wymogi dowodów, o których mowa w art. 42 ust. 3 i 11 wymienionej powyżej ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym Spółka ma prawo do zastosowania stawki 0% podatku od towarów i usług do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów potwierdzonej tymi dokumentami.Ponadto Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie informuje, iż interpretacja ta nie jest wiążąca dla Spółki; wiąże jedynie tut. Organ podatkowy oraz organy kontroli skarbowej do czasu jej ewentualnej zmiany lub uchylenia przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

Dodatkowo
Pytanie podatnika