logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
DO/415-16/07/AŚ
Data
2007-03-30
Autor
Drugi Urząd Skarbowy w Krakowie
Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zryczałtowany podatek dochodowy
Słowa kluczowe
opodatkowanie
usługi naprawy pojazdów samochodowych
wyłączenie
Treść

POSTANOWIENIE

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Kraków, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego w tut. organie podatkowym w dniu 17.01.2007 r. (uzupełnionego pismem z dnia 06.03.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie, czy ujęcie na fakturze dokumentującej wykonaną usługę naprawy pojazdu wykorzystanych do tej naprawy części zamiennych wraz z kodami i wartością cenową oraz kwotę samej naprawy spowoduje wyłączenie ze zryczałtowanej formy opodatkowania – stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko w sprawie jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, iż prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie usług związanych z naprawami samochodów, z której uzyskane przychody opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych. Za wykonane usługi wystawiane są faktury VAT dla towarzystw ubezpieczeniowych, w których wykazywana jest wartość robocizny i części zużytych do jej wykonania. Powyższy podział wynika z konieczności dostosowania się do uregulowań narzuconych przez zakłady ubezpieczeniowe, które określając kwotę naprawy szkody decydują tym samym, czy przyznane części będą występowały jako oryginały czy jako zamienniki. Ma to znaczenie do ustalenia kwoty przysługującego odszkodowania. Stąd konieczność wykazywania w fakturze VAT odrębnie kosztów robocizny i części zamiennych zużytych do wykonania usługi. Ponadto Wnioskodawca podkreśla, że pomimo wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie dokonuje sprzedaży części i akcesoriów do pojazdów samochodowych.

W związku z powyższym Wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem, czy wyszczególnienie części zamiennych, na fakturze VAT dokumentującej świadczoną usługę tj. naprawę pojazdu wraz z kodami i wartościami cenowymi jak również kosztami naprawy spowoduje wyłączenie ze zryczałtowanej formy opodatkowania na podstawie art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne?

Przedstawiając własne stanowisko w sprawie Wnioskodawca uważa, że wyszczególnienie na fakturze VAT części zamiennych wraz z kodami i wartościami cenowymi oraz kosztami usługi nie spowoduje wyłączenia ze zryczałtowanej formy opodatkowania.

Biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony w niniejszej sprawie, jak również obowiązujący w 2007 r. stan prawny, tutejszy organ podatkowy udziela następującej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Z treści złożonego wniosku w dniu 17.01.2007 r. (uzupełnionego pismem z dnia 06.03.2007 r.) wynika, iż prowadzi Pan pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie usług związanych z naprawami samochodów, z której uzyskane przychody opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych.

Stosowanie opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych podlega ograniczeniom, w tym również związanym z rodzajem wykonywanej działalności. Okoliczności, których zaistnienie uniemożliwia opodatkowanie w formie ryczałtu, wymienia przepis art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20.11.1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.).

W myśl art. 8 ust. 1 pkt 3) w/w ustawy opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników, którzy:
osiągają w całości lub w części przychody z tytułu:
a)prowadzenia aptek,
b)działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów),
c)działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
d)prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy,
e)świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy,
f)działalność w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,
a także: wytwarzają wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

W wymienionych przypadkach czynnikiem powodującym utratę prawa do opodatkowania ryczałtem jest uzyskanie przychodu z wyżej wskazanej działalności gospodarczej. Wobec powyższego sam fakt zarejestrowania przez podatnika działalności gospodarczej wykluczonej z opodatkowania w formie ryczałtu oraz ujęcia we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej np. działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych nie pozbawia podatnika prawa do stosowania tej formy opodatkowania przychodów. Dopiero z dniem uzyskania pierwszego przychodu z działalności podlegającej wyłączeniu podatnik utraci prawo do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym i będzie zobligowany stosować rozliczenie dochodów z działalności gospodarczej na zasadach ogólnych według skali podatkowej tj. w oparciu o ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.).

Za wykonane usługi wystawia Pan faktury VAT dla firm ubezpieczeniowych, w których wykazywana jest wartość robocizny (usługi) i części zużytych do jej wykonania. Do naprawy samochodów zakupuje Pan części zamienne, które następnie są zużywane w trakcie wykonywania usługi tj. naprawy samochodu.
Działalność usługowa została zdefiniowana w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20.11.1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i oznacza pozarolniczą działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.03.1997 r., (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.) z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Pod pojęciem usługi zdefiniowanej w powoływanym Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie PKWiU rozumie się wszelkie czynności świadczone na rzecz m. in. ludności, przeznaczone dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej.
Rezultatem każdej usługi jest ściśle określony dla niej skutek, podlegający konsumpcji przez nabywcę. Usługa może być wykonana z materiałów powierzonych przez nabywcę lub z materiałów usługodawcy. Wystawiona za wykonaną usługę faktura winna odzwierciedlać stan faktyczny, tj. potwierdzać wykonywanie określonych czynności.

Wykonanie usługi obejmuje oprócz nakładu pracy usługodawcy (robocizny usługodawcy) również wszelkie materiały zużyte do jej bezpośredniej realizacji. Co do zasady z danej usługi, w tym również usługi blacharsko-lakierniczej, nie wyodrębnia się jej poszczególnych elementów składowych.

W takim ujęciu o wykonaniu usługi decyduje nie tylko sam nakład pracy, ale też składniki potrzebne do jej świadczenia. Wykorzystanie części zamiennych do naprawy pojazdu mechanicznego, traktowane jako świadczenie całościowej usługi blacharsko-lakierniczej oznacza, że w danym przypadku nie zachodzi odrębna sprzedaż (dostawa) tychże części.
Wykluczenie okoliczności wskazujących na działalność w zakresie handlu (sprzedaży) części i akcesoriów samochodowych skutkuje możliwością opodatkowania uzyskiwanych przez Pana przychodów zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zgodnie z zasadami określonymi w w/w ustawie.

Zatem, w świetle wyżej powołanych przepisów stanowisko zajęte w przedmiotowej sprawie przez Wnioskodawcę jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14a § 2 w/w ustawy – Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę.
Stosownie do przepisów art. 14b § 1 i § 2 w/w ustawy – Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5.

Na postanowienie zgodnie z art. 14a § 4 w/w ustawy – Ordynacja podatkowa służy zażalenie. Stosownie do art. 236 § 1 powyższej ustawy zażalenie wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Kraków w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

Dodatkowo
Pytanie podatnika