logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
PP/443-38-1-GK/07
Data
2007-07-16
Autor
Opolski Urząd Skarbowy
Temat
Podatek od towarów i usług --> Przepisy ogólne --> Definicje legalne
Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Stawki --> Stawki podatku
Słowa kluczowe
dokumenty celne
eksport pośredni
eksport towarów
podatek od towarów i usług
stawka preferencyjna podatku
Treść

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 01 lipca 2007 r. w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania właściwej stawki podatku dla dokonanej transakcji, jest prawidłowe.

UZASADNIENI

Pismem z dnia 20 czerwca 2007 r. nr 31/2349/FK/2007 (data wpływu do tut. Urzędu 25 czerwca 2007 r.), uzupełnionym pismem z dnia 03 lipca 2007 r. nr 33/2521/FK/2007 (data wpływu do tut. Urzędu 09 lipca 2007 r.) Jednostka zwróciła się do Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny:

Spółka wykonała produkt dla kontrahenta posiadającego siedzibę na terytorium Republiki Austrii. Towar został odebrany przez przewoźnika wyznaczonego przez kontrahenta Spółki w Jej siedzibie i wywieziony przez nabywcę poza terytorium Wspólnoty. Kontrakt zawarty z kontrahentem Spółki, faktura oraz kopia dokumentu celnego SAD, potwierdzają, że towar został wywieziony poza terytorium Wspólnoty. Spółka otrzymała kopie dokumentu SAD potwierdzoną przez właściwy urząd celny.

Spółka zadała pytanie czy w przedstawionym stanie faktycznym doszło do eksportu towarów opodatkowanego stawką podatku od towarów i usług w wysokości 0%.

W opinii Podatnika w przedstawionym stanie faktycznym doszło do eksportu towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. b) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 53 ze zm. – zwanej dalej „ustawą”), dla którego właściwa stawką podatku od towarów i usług jest stawka w wysokości 0%.

Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego, oraz obowiązującego stanu prawnego Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż:

Zgodnie z art. 2 pkt. 8 lit. b) ustawy, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o eksporcie towarów - rozumie się przez to potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-4, jeżeli wywóz jest dokonany przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz, z wyłączeniem nie znajdującym zastosowania w niniejszej sprawie. Ponadto zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, że spełnione zostały przesłanki dla uznania transakcji za eksport towarów w rozumieniu powołanego art. 2 pkt 8 lit b) ustawy. Nastąpił wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty, doszło do wykonania czynności, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy (przeniesienie prawa do dysponowania towarem jak właściciel na kontrahenta posiadającego siedzibę na terytorium Republiki Austrii), wywozu towarów dokonał przewoźnik wskazany przez nabywcę posiadającego siedzibę poza terytorium kraju.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a, stawka podatku wynosi 0 %. Zgodnie z art. 41 ust. 11 ustawy przepis m.in. ust. 4 stosuje się odpowiednio w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. b, jeżeli podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym dokonał dostawy towarów, posiada kopię dokumentu, w którym urząd celny określony w przepisach celnych potwierdził wywóz tych towarów poza terytorium Wspólnoty. Z dokumentu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, musi wynikać tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu. Przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio. Natomiast zgodnie z art. 41 ust. 9 ustawy otrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty w terminie późniejszym niż określony w ust. 7 upoważnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał ten dokument. Powyższy stan prawny powoduje, iż przedmiotowa transakcja (spełniająca definicję eksportu towarów w rozumieniu art. 2 pkt 8 lit. b) ustawy) podlega opodatkowaniu.

Jednocześnie tut. organ podatkowy informuje, iż stawka podatku w wysokości 0% będzie mogła być zastosowana w przypadku otrzymania w terminie, o którym mowa w powołanym art. 41 ust. 11 kopii dokumentu, w którym urząd celny określony w przepisach celnych potwierdził wywóz tych towarów poza terytorium Wspólnoty. W przeciwnym wypadku Spółka winna zastosować stawkę podatku właściwą dla dostawy tych towarów na terytorium kraju.

Mając na uwadze zaistniałe okoliczności postanowiono jak na wstępie.

Jednocześnie Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż przedmiotowa interpretacja o zakresie stosowania prawa podatkowego ma zastosowanie wyłącznie w przedstawionym stanie faktycznym.

Ponadto informuje się, iż zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14b § 2 ustawy Ordynacja w brzmieniu obowiązującym przed dniem 01 lipca 2007 r. w związku z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590) niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, ale jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla Strony. Zgodnie natomiast z art. 4 ust. 2 ww. ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw niniejsza interpretacja wygasa z mocy prawa w razie zmiany przepisów, które były jej przedmiotem.

Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 4 ust. 2 ww. ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, art. 236 § 2 pkt 1 oraz art. 223 § 1 w związku z art. 239 ustawy - Ordynacja podatkowa, na niniejsze postanowienie służy zażalenie, które wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego postanowienia.

Dodatkowo
Pytanie podatnika