logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
ILPP2/443-10/07-2/IM
Data
2007-08-10
Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu
Temat
Podatek od towarów i usług --> Zakres opodatkowania --> Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Stawki --> Stawka podatku w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Stawki
Słowa kluczowe
dokumenty
dostawa towarów
dostawa wewnątrzwspólnotowa
faktura
miejsce świadczenia usług
obniżenie stawki podatku
podatek od towarów i usług
stawka
stawka preferencyjna podatku
usługi na majątku rzeczowym
Treść

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 1 sierpnia 2007 r. (data wpływu 2 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku w związku z dostawą towarów - jest nieprawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 2 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku w związku z dostawą towarów.


W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.


Wnioskodawca, zakład produkujący wyroby z drewna zarejestrowany dla potrzeb WDT zawarł umowę z Firmą zagraniczną, zarejestrowanym podatnikiem VAT UE, na sprzedaż swoich wyrobów tj. brykietu. Wyprodukowany brykiet po sprzedaży i zafakturowaniu na ww. Firmę jest dostarczany na terytorium kraju, do Firmy polskiej, celem uszlachetniania. Po dokonaniu usługi uszlachetniania wyrobu Firma zobowiązuje się w terminie 30 dni do wywozu towaru z terytorium Polski, co wynika z podpisanej umowy o współpracy. Do wewnątrzwspólnotowej dostawy wyrobów, zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) wnioskodawca stosuje stawkę 0%.


W związku z powyższym zadano następujące pytania.


Czy prawidłowo zainteresowany stosuje stawkę podatku VAT 0%, gdy jedynym dokumentem potwierdzającym, że wyroby będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, jest podpisana umowa o współpracy...

Zdaniem wnioskodawcy prawidłowo stosuje w opisanej sytuacji stawkę 0%, ponieważ ustawodawca w art. 42 ust. 1 pkt 2 pisze o posiadaniu dowodu, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z kraju. Za dowód taki uważa umowę o współpracy.


Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przepis § 7a ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 97, poz. 970 ze zm.) stanowi, że obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się do towarów nabywanych przez podatnika podatku od wartości dodanej, zidentyfikowanego na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, w przypadku gdy towary te są przeznaczone do wykonywania na nich usług, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d ustawy (usług na ruchomym majątku rzeczowym), na terytorium kraju, a następnie do wywozu na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

W ust. 2 powołanego paragrafu wymienione zostały warunki, spełnienie których powoduje, iż czynność dostawy towarów na rzecz kontrahenta zagranicznego, będącego podatnikiem podatku od wartości dodanej, zarejestrowanym dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych, które przed wywozem z terytorium kraju są przekazywane innemu polskiemu podatnikowi w celu wykonania na nich usług i dopiero po wykonaniu tych usług są wywożone z kraju, opodatkowana jest stawką podatku od towarów i usług w wysokości 0%.

Przepis ust. 1 ww. rozporządzenia stosuje się pod warunkiem, że podatnik dokonujący dostawy:

  1. jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE i w zgłoszeniu rejestracyjnym zgłosił, że zamierza dokonywać wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów;
  2. przekaże, nabyte przez podatnika podatku od wartości dodanej, towary podmiotowi, który wykonuje usługi, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d ustawy;
  3. wykaże w deklaracji podatkowej oraz w informacji podsumowującej za okres, w którym wystawił fakturę stwierdzającą dokonanie dostawy towarów, tę dostawę jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów;
  4. otrzyma zapłatę na rachunek bankowy w banku krajowym w terminie 60 dni od dnia wydania towaru; otrzymanie zapłaty w terminie późniejszym uprawnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego;
  5. posiada dokumenty, z których wynika, że towary przekazywane podmiotowi, który wykonuje usługi, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. 4 ustawy, zostaną po wykonaniu tych usług wywiezione z terytorium kraju.


Podatnik stosując obniżoną stawkę podatku w wysokości 0%, winien spełniać wszystkie wymienione wyżej warunki, m.in. posiadać dokumenty, które potwierdzałyby, że towary wykazane na określonej fakturze winny być przekazane podmiotowi wykonującemu usługę na majątku ruchomym oraz dokumenty, z których wynika, że towary te po wykonaniu przedmiotowych usług zostaną wywiezione poza terytorium kraju.

Przedstawiona przez wnioskodawcę umowa o współpracy nie jest wystarczającym dokumentem z którego wynikałoby, że towary będące przedmiotem dostawy dokonywanej przez Podatnika, po wykonaniu na nich usług zostaną wywiezione poza terytorium kraju (m.in. brak możliwości zidentyfikowania towaru).

Należy również podkreślić, że w sytuacji opisanej przez wnioskodawcę warunkiem zastosowania stawki 0% jest spełnienie wymogów § 7a ww. rozporządzenia, a nie art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy VAT.

W związku z powyższym uznaje się stanowisko podatnika za nieprawidłowe


Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.