logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
PD1B/415-2/07
Data
2007-05-04
Autor
Urząd Skarbowy w Wadowicach
Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zryczałtowany podatek dochodowy
Słowa kluczowe
części
handel
mechanika pojazdowa
pojazdy
ryczałty
wyłączenie
Treść

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm./ po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 10.03.2007 r. (data wpływu 20.03.2007 r.) uzupełnionego pismem z dnia 31.03.2007 r. (data wpływu 03.04.2007 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

Uzasadnienie

Z przedstawionego we wniosku oraz w piśmie uzupełniającym do wniosku stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pan warsztat samochodowy i zakupuje części samochodowe niezbędne do wykonywania usług naprawy, t.j. sprzęgła, klocki, przewody, amortyzatory, oleje, uszczelki, części do silników itp. Faktury zakupu wystawiane są na Pana nazwisko. Ponadto oświadczył Pan, że nie prowadzi handlu częściami samochodowymi.

Zdaniem Pana w związku ze zmianami wprowadzonymi od 1 stycznia 2007 r. do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym nadal może Pan kontynuować opodatkowanie tym podatkiem, gdyż wykonuje usługi, a nie prowadzi bezpośredniego handlu częściami samochodowymi.

Dokonując oceny stanowiska podatnika tutejszy organ wyjaśnia co następuje:

Zgodnie z obowiązującym od 01.01.2007 r. brzmieniem przepisu art. 8 ust. 1 pkt. 3 lit.f ustawy z dnia 20 listopada 1998 r o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne /Dz. U. Nr 144 poz. 930 ze zm./ opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne działalność usługowa to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) /Dz. U. Nr 42, poz. 264, z 1999 r. Nr 92, poz. 1045 i z 2001 r. Nr 12, poz. 94/ wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej /Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668 oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1080/, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt. 3 w/w ustawy działalność usługowa w zakresie handlu oznacza „sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników”. Natomiast art. 4 ust. 1 pkt. 5 lit. a definiuje pojęcie towary handlowe jako „...towary (wyroby) zakupione w celu dalszej odsprzedaży, w stanie nieprzetworzonym”.

Zgodnie z PKWiU czynności o charakterze naprawczym, remontowym i konserwacyjnym klasyfikowane są w odpowiednich podkategoriach, wyodrębnionych w tym celu w ramach klas obejmujących produkcję naprawianego wyrobu (maszyny, sprzętu, urządzenia) z zastrzeżeniem, że naprawy pojazdów mechanicznych i motocykli zostały zaliczone do odpowiednich grupowań w dziale 50.

Dział 50 obejmuje: usługi w zakresie handlu pojazdami mechanicznymi, obsługę i naprawę pojazdów mechanicznych i motocykli, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów samochodowych.
Usługi w zakresie obsługi i napraw pojazdów mechanicznych obejmuje grupowanie 50.2. Usługi w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych obejmuje grupowanie 50.3.

W świetle znowelizowanej ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, od dnia 1 stycznia 2007 r. wykonywanie czynności obejmujące tylko grupowanie 50.3 wyłącza od opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym.
Reasumując, jeżeli nie prowadzi Pan usług w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, a jedynie usługi w zakresie obsługi i napraw pojazdów mechanicznych, nadal może korzystać z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Biorąc powyższe pod uwagę, Naczelnik tut. Urzędu postanowił jak w sentencji.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę.
Stosownie do art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji w trybie określonym w § 5.
Z posiadanych danych przez tut. Organ podatkowy wynika, iż w dacie złożenia wniosku nie toczyło się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Pouczenie:
Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wadowicach w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia (art. 14a § 4, w związku z art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej).

Dodatkowo
Pytanie podatnika