logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
ZD/423-26/07
Data
2007-08-20
Autor
Urząd Skarbowy Poznań-Śródmieście
Temat
Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przychody
Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów
Słowa kluczowe
kaucje
koszty uzyskania przychodów
towarzystwo budownictwa społecznego
waloryzacja
Treść

W dniu 28 czerwca 2007r. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spzłożyło wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że ww. Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i ustawy z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Spółka w ramach prowadzonej działalności otrzymuje wpłaty od partycypantów tzw. wpłaty partycypacyjne na pokrycie kosztów budowy mieszkania. Wpłata partycypacyjna stanowi formę wkładu na pokrycie kosztów budowy mieszkania, które będzie wynajmowane od Spółki jako towarzystwa budownictwa społecznego. Po zakończeniu umowy najmu wpłata partycypacyjna jest zwracana partycypantowi, a kwota zwracanej wpłaty partycypacyjnej winna odpowiadać kwocie stanowiącej odsetek aktualnej wartości odtworzeniowej lokalu równy udziałowi wniesionemu przez tego partycypanta.

Jednocześnie niezależnie od wpłat partycypacyjnych sami najemcy wpłacają Spółce kaucję w dacie zawierania umowy jako zabezpieczenie terminowych płatności czynszów oraz ewentualnych napraw lokalu po rozwiązaniu umowy najmu. Kaucja stanowi przez cały okres własność najemcy, a nie Spółki i podlega waloryzacji stanowiącej urealnienie jej wartości.

W związku z powyższym powstały wątpliwości, czy kwota waloryzacji kaucji jest kosztem podatkowym skoro otrzymana kwota kaucji nie jest przychodem podatkowym?

Zdaniem Spółki kaucja wpłacona przez najemcę nie stanowi przychodu i tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, co wynika z treści art. 12 i art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W sytuacji jednak, gdy kaucja jest waloryzowana, kwota waloryzacji, o którą wartość kaucji została podwyższona stanowi koszt uzyskania przychodów Spółki w momencie zwrotu zwaloryzowanej kaucji.

Ustosunkowując się do przedstawionych powyżej kwestii, stwierdza się co następuje:

Kosztami uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...). Użyte w cytowanej normie prawnej określenie "w celu" oznacza konieczność istnienia związku pomiędzy osiąganymi przychodami bądź przynajmniej możliwością ich osiągnięcia a ponoszonymi w związku z działalnością mającą na celu ich osiągnięcie, kosztami. Wystarczające zatem do uznania wydatku za koszt uzyskania przychodów jest istnienie związku pomiędzy osiągniętym przychodem a ponoszonym kosztem w takiej postaci, że możliwe jest, przy przyjęciu kryteriów obiektywnych, stwierdzenie że poniesiono wydatek w związku z działaniem które przyniosło, bądź - obiektywnie rzecz biorąc - mogło przynieść efekt w postaci uzyskania przychodu.

Zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie sądowym ukształtowany został pogląd, w myśl którego, zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów podlegają wszelkie wydatki, jeżeli wykazany zostanie ich bezpośredni lub pośredni związek z wielkością osiąganych przychodów. W związku z tym, aby zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodów, konieczne jest wykazanie, że poniesiony wydatek wpływa w sposób bezpośredni lub pośredni na osiąganie przychodu. Jednocześnie z dniem 1 stycznia 2007r. ustawodawca rozszerzył definicję kosztów uzyskania przychodów i są nimi także koszty poniesione w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. W związku z powyższym podatnik ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów także takie wydatki, które nie przyczyniają się bezpośrednio do osiągania przychodów ale ich poniesienie warunkuje bądź zabezpiecza osiąganie tych przychodów w przyszłości.

Kwota wpłaconej przez najemcę kaucji ma stanowić zabezpieczenie terminowych płatności czynszów oraz ewentualnych napraw lokalu po rozwiązaniu umowy najmu, natomiast jej waloryzacja jest finansową konsekwencją posiadania tego zabezpieczenia związaną z działalnością Spółki a zatem ponoszony przez Spółkę z tego tytułu wydatek w postaci urealnienia wartości kaucji stanowi koszt uzyskania przychodów w oparciu o zapis art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przedmiotowa interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Dodatkowo
Pytanie podatnika