logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
ZP/443-7/07
Data
2007-06-20
Autor
Urząd Skarbowy we Wrześni
Temat
Podatek od towarów i usług
Słowa kluczowe
dokumenty
eksport towarów
stawka
Treść

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 1,3,4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm./, po zapoznaniu się z treścią wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, przekazanego do tut. urzędu skarbowego w dniu 17/04/2007 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdza, że stanowisko Podatnika w przedmiotowej sprawie jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Stan faktyczny przedstawiony przez podatnika: Spółka z o.o. prowadzi eksport produkowanych przez nią części samochodowych do Turcji. Wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty dokonywany jest na rzecz kontrahenta z Turcji – firmę. W dniu 30 listopada 2005 r. Sp. z o.o. wystawiła fakturę sprzedaży eksportowej, 7 grudnia 2005 r. towar będący przedmiotem eksportu został odebrany przez firmę transportową . W dniu 15 grudnia 2005 r. dokonano odprawy celnej, a 23 grudnia 2005 r. odbiorca dokonał odprawy celnej importowej w Turcji. Przewóz powyższego towaru był realizowany wspólnie przez firmę w Turcji. Sprzedaż została wykazana w deklaracji VAT-7 za miesiąc listopad 2005 r., co zostało zakwestionowane w trakcie kontroli przez Naczelnika Urzędu Skarbowego z powodu braku oryginałów dokumentów potwierdzających opuszczenie przez towar terytorium Wspólnoty. W deklaracji za miesiąc grudzień 2005 r. sprzedaż została opodatkowana przez Sp. z o.o. stawką 22 %. Według zapewnień przewoźnika, dokument SAD-3 miał zostać przesłany w najbliższym okresie czasu, natomiast 2 czerwca 2006 r. przewoźnik oświadczył, że powyższy dokument zaginął. W związku z powyższym Sp. z o.o. wystąpiła do przewoźnika firmy z żądaniem zapłaty odszkodowania za straty poniesione w związku z koniecznością zapłaty podatku VAT. Firma odmówiła wypłaty odszkodowania, a sprawa została skierowana na drogę sądową.

Zapytanie podatnika: Spółka z o.o. zwraca się z zapytaniem czy, na podstawie art. 41 ust 4, 6, 7, 8, 9 ustawy o podatku od towarów i usług eksporter ma prawo zastosować stawkę podatkową 0 %, w przypadku zagubienia oryginału dokumentu SAD-3 z pieczątką potwierdzającą opuszczenie przez towar obszaru UE, jeżeli istnieją inne dokumenty:· kopia dokumentu SAD-3 (pierwsza strona karty SAD-3, bez strony z pieczęcią wskazującą datę i nazwę urzędu celnego w którym towar opuścił terytorium Wspólnoty Europejskiej, brak oryginału);· faktura za koszty odprawy celnej;· kopia odprawy celnej importowej odbiorcy towaru; bezspornie potwierdzające wywóz towaru poza obszar UE?

Stanowisko podatnika: Wnioskodawca uważa, że w przypadku zagubienia dokumentu SAD-3 do skorzystania z preferencyjnej stawki 0 % na podstawie art. 41 ust. 6 wymagane są inne dokumenty:· kopia dokumentu SAD-3 (pierwsza strona karty SAD-3, bez strony z pieczęcią wskazującą datę i nazwę urzędu celnego w którym towar opuścił terytorium Wspólnoty Europejskiej, brak oryginału);· faktura za koszty odprawy celnej;· kopia odprawy celnej importowej odbiorcy towaru; potwierdzające zrealizowanie dostawy towaru oraz dokonania płatności przez kontrahenta.

Stanowisko organu podatkowego: Zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm./ pod pojęciem „eksport towarów” rozumie się potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty Europejskiej w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy o podatku od towarów i usług /tj. odpłatnej dostawy towarów na terytorium Polski/, jeżeli wywóz dokonywany jest przez:a) dostawcę lub na jego rzecz, lubb) nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz.Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a powyższej ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 0%.Stawkę podatku 0% stosuje się w eksporcie towarów zgodnie z art. 41 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, pod warunkiem, że podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany miesiąc otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty. Zgodnie z art. 41 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli powyższy warunek nie został spełniony, podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji za dany okres rozliczeniowy, lecz w okresie następnym, stosując stawkę podatku 0%, pod warunkiem otrzymania dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty przed złożeniem deklaracji podatkowej za ten okres. W razie nieotrzymania tego dokumentu w terminie określonym w zdaniu poprzednim mają zastosowanie stawki właściwe dla dostawy tego towaru na terytorium kraju. Powyższy przepis zgodnie z art. 41 ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług stosuje się w przypadku, gdy podatnik posiada dokument celny potwierdzający procedurę wywozu.Zgodnie z art. 41 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług przepisy art. 41 ust. 4 powyższej ustawy stosuje się odpowiednio w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. b powyższej ustawy, jeżeli podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym dokonał dostawy towarów, posiada kopię dokumentu, w którym urząd celny określony w przepisach celnych potwierdził wywóz tych towarów poza terytorium Wspólnoty Europejskiej. Z dokumentu tego musi wynikać tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu.W ustawie o podatku od towarów i usług nie określona została forma dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej. Ustawodawca wskazuje jednak, iż eksportem towarów jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów, zatem ustalając zakres stosowania przepisu art. 41 ust 6,7 i 11 ustawy o podatku od towarów i usług należy odwołać się do przepisów prawa celnego. Podatnik winien więc posiadać stosowne dokumenty spełniające warunki określone w przepisach celnych, które będą jednoznacznie potwierdzać wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty Europejskiej.Zgłoszeń celnych w ramach określonych procedur podmiot prowadzący działalność gospodarczą dokonuje na podstawie jednolitego dokumentu administracyjnego – SAD. W myśl przepisów wspólnotowych w przypadku towarów wywożonych transportem drogowym potwierdzenie wywozu towaru do kraju trzeciego dokonuje urząd celny wyprowadzenia /tzw. wyjścia/ jest to ostatni urząd celny przed opuszczeniem przez towary obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej.Zasady dokumentowania pisemnych zgłoszeń celnych do procedury wywozu oraz potwierdzenia faktycznego wyprowadzenia towarów poza obszar Unii Europejskiej od dnia 1 maja 2004 r. regulują wprost przepisy rozporządzenia rady EWG nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny /Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992 r./ tj. art. 161 ust. 5 oraz rozporządzenia komisji EWG nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy wykonawcze do tego rozporządzenia /Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993 r./ tj. art. 788-796. W zakresie uzupełniającym prawo wspólnotowe kwestia ta jest regulowana postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać prawo celne /Dz. U. Nr 94, poz. 902 z późn. zm./.Istota procedur wywozu sprowadza się do wyprowadzenia towarów wspólnotowych poza obszar celny Unii Europejskiej. W przypadku Polski pisemne zgłoszenia celne do procedury wywozu powinno być dokonane we właściwym urzędzie celnym /tzw. urzędzie celnym wywozu/ z zastosowaniem dokumentu SAD składającego się z kart 1, 2, 3. Urzędem tym, zgodnie z zasadą wynikającą ze Wspólnotowego Kodeksu Celnego /art. 161 ust. 5/ jest urząd celny właściwy ze względu na siedzibę osoby dokonującej wywozu lub ze względu na miejsce, gdzie towary zostały zapakowane bądź załadowane do transportu wywozowego.Zgodnie z art. 792 rozporządzenia komisji EWG nr 2454/93, ustanawiającego przepisy wykonawcze do wspólnotowego kodeksu celnego, zgłoszenia do wywozu towarów należy dokonać na podstawie dokumentu SAD składającego się z kart 1, 2 i 3.Zastosowanie tych kart jest następujące:· karta 1 jest przeznaczona dla urzędu celnego, w którym zgłoszenie zostało dokonane;· karta 2 służy celom statystycznym;· karta 3 przeznaczona jest dla zgłaszającego.Po załatwieniu spraw formalnych w urzędzie celnym wywozu karta ta jest wydawana zgłaszającemu, celem dostarczenia jej wraz z towarem do urzędu celnego wyprowadzenia. Urząd ten nadzoruje faktyczny wywóz towarów poza obszar Wspólnoty Europejskiej i dokonuje potwierdzenia, że towary opuściły obszar Unii Europejskiej. Potwierdzenie wywozu następuje poprzez umieszczenie przez funkcjonariusza celnego na odwrocie karty 3 dokumentu SAD pieczęci wskazującej datę i nazwę urzędu celnego.W świetle powyższych regulacji celnych oraz art. 2 ust 8 ustawy o podatku od towarów i usług, w którym mowa jest o potwierdzeniu przez urząd celny wyjścia wywozu towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty Europejskiej, skoro przepisy celne określają tryb wydawania przez urząd celny tego rodzaju potwierdzeń, który jest dla nich obowiązkowy, nie można zgodzić się z twierdzeniem WCS MAR-MOT Sp. z o.o., że zgromadzone przez powyższą Spółkę dokumenty są wystarczającymi dowodami, z których wynikałoby, że towar został przemieszczony poza terytorium Wspólnoty Europejskiej. Bowiem musi to być potwierdzenie wywozu pochodzące z urzędu celnego uznanego przez urząd celny wyprowadzenia, spełniające wymogi nałożone przepisami powyższego rozporządzenia. Zatem dokumentem potwierdzającym eksport towarów, stosowanym w przypadku przepływu towarów pomiędzy Wspólnotą Europejską a państwami trzecimi jest jednolity dokument administracyjny SAD /3 karta dokumentu SAD/ ze stosownym potwierdzeniem na jego odwrocie co do faktu fizycznego wywozu towaru ze Wspólnoty Europejskiej, opatrzony pieczęcią w kolorze czerwonym „Wywóz” oraz pieczęcią z nazwą urzędu i datą, a w przypadku eksportu, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług kopię takiego dokumentu, z którego wynikać będzie tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu.Jednakże utrata dokumentu SAD nie pozbawia automatycznie podatnika prawa do zastosowania stawki podatku 0%. W szczególnych sytuacjach, np. gdy karta 3 SAD z różnych powodów nie została potwierdzona przez urząd celny lub zaginęła, a z prowadzonych ewidencji lub innych dokumentów celnych wynika, że towar został wywieziony poza teren Wspólnoty Europejskiej, możliwe jest udokumentowanie eksportu w formie zaświadczenia, w którym organ celny potwierdzi fakt wywozu towaru poza obszar Wspólnoty Europejskiej. Należy podkreślić, że kwestia wydawania przez organy celne zaświadczeń potwierdzających objęcie procedurą wywozu od dnia 1 maja 2004 r. została uregulowana w art. 73 ust 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne /Dz. U. Nr 68, poz. 622 z późn. zm./.Uwzględniając zatem przytoczone powyżej regulacje prawne oraz stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem wniosku, należy stwierdzić, że WCS MAR-MOT Sp. z o.o., w analizowanej sprawie, nie jest uprawniona do zastosowania preferencyjnej stawki 0% podatku od towarów i usług, ponieważ posiadane przez powyższy Podmiot dokumenty, tj.:· kopia dokumentu SAD-3 (pierwsza strona karty SAD-3, bez strony z pieczęcią wskazującą datę i nazwę urzędu celnego w którym towar opuścił terytorium Wspólnoty Europejskiej, brak oryginału);· faktura za koszty odprawy celnej;· kopia odprawy celnej importowej odbiorcy towaru;nie stanowią dokumentu, w którym urząd celny określony w przepisach celnych potwierdził wywóz tych towarów poza terytorium Wspólnoty Europejskiej. Mając na uwadze powyższe dokument potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty Europejskiej wymaga urzędowego potwierdzenia tego faktu i tylko taki dokument może stanowić dowód tego, co zostało w nim urzędowo potwierdzone. Kserokopia wyłącznie pierwszej strony dokumentu SAD-3, bez strony z pieczęcią wskazującą datę i nazwę urzędu celnego w którym towar opuścił terytorium Wspólnoty Europejskiej nie może stanowić podstawy do zastosowania preferencyjnej stawki 0% dla eksportu, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług /dla eksportu pośredniego, w którym wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty Europejskiej, dokonywany jest przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz /.Zatem stanowisko Spółki w złożonym w dniu 17/04/2007 r. wniosku dotyczącym wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, Naczelnik Urzędu Skarbowego uznaje za nieprawidłowe. Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia .

Dodatkowo
Pytanie podatnika